Kursa kods Psih1002

Kredītpunkti 1.50

Lietišķā psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Vizma Slava

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido savas personības īpašības un psihiskos resursus karjeras veidošanai, psihiskās veselības aizsardzībai, tālākizglītībai. Veido un attīsta savu sociālo kompetenci, apgūstot vadīšanas, konsultēšanas un komunikatīvās prasmes darbam grupās/ komandā un radošai klientcentrētai darbībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: spēj raksturot personības struktūras, lietišķās saskarsmes un vadīšanas pamatelementus; raksturot konfliktus un to risināšanas taktikas; atpazīt vadīšanas stilus un raksturot vadītājam nepieciešamās kompetences; izskaidrot saskarsmes nosacījumus grupā, komandā, darbā ar klientiem; prasmes: spēj izmatojot zināšanas par saviem psihiskajiem resursiem, patstāvīgi plānojot personīgo izaugsmi; analizēt situācijas, izmantojot teorētiskās atziņas par līderību, komunikāciju, konfliktu risināšanu, komandu veidošanu; strādāt grupā/ komandā un individuāli; kompetence: spēj izvērtēt un izmantot savus psihiskos resursus studijās, profesionālajā darbībā un personiskajā dzīvē, respektējot psihiskās veselības aizsardzību; plānot personīgo izaugsmi un profesionālo pilnveidi; novērtēt efektīvas sociālās mijiedarbības veicinošos un traucējošos faktorus, izvēlēties optimālu problēmas risinājumu; izveidot mērķiem un uzdevumiem atbilstošu grupu/komandu, vadīt to un stādāt tajā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lekcija-Personības struktūra. Personības virzība. Prakt. darbs- Pašizpēte. Pašvērtējums.
2 Lekcija-Verbālā un neverbālā saskarsme. Sociālā uztvere.
3 Lekcija- Saskarsmes barjeru pārvarēšana.Klausīšanās, izjautāšana. Prakt. darbs-Saskarsmes vingrinājumi.
4 Lekcija- Sevis prezentēšana. Prakt. darbs - Lomu spēle- darba intervija.
5 Lekcija - Karjeras veidošana. Sava paštēla veidošana. Prakt. darbs- SWOT analīze.
6 Lekcija - Konfliktoloģija. Konfliktu risināšanas taktikas. Prakt. darbs- Uzvedības stils konfliktā.
7 Lekcija - Manipulācijas. Prakt. darbs -Pretenziju līmeņa noteikšana.
8 Lekcija - Konsultatīvā darbība. Klientu tipi.
9 Lekcija - Grupas. Sociālas grupas. Sociālās lomas un statusi.
10 Lekcija - Sociālās parādības grupā. Kontroldarbs
11 Lekcija - Darbs grupā. Komandas veidošana. Lomas grupā.
12 Lekcija - Mūsdienīga vadītāja prasmes un vadīšanas stili. Prakt. darbi - Lietišķā spēle "Vadītāju izvēle".
13 Lekcija - Stress. Stresori. Stresa vadīšana. Prakt. darbs - Stresa menedžments.
14 Lekcija - Psihiskās veselības aizsardzība.
15 Seminārs. Patstāvīgo darbu prezentācija.
16 Seminārs. Patstāvīgo darbu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošais eksāmens
- Aktīva un sekmīga piedalīšanas visos semināros, praktiskajos darbos
- Sekmīgi un laicīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi, eseja un saskaņots, iztrādāts, aizstāvēts patstāvīgais darbs
- Nokavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita.
Ja līdz sesijas sākumam nav izpildīts kāds no iepriekšminētajiem nosacījumiem, tiek kārtots eksāmens, attiecīgi ar 6,7,8 jautājumiem.
Prasības un kārtība nokavēto lekciju un semināru atstrādāšanai: semināri jāatstrādā 2 nedēļu laikā, par kavētajām lekcijām, ar iepriekšēju vienošanos, ir iespējams sagatavot rakstiski informatīvu vai didaktiski metodisku materiālu.

Pamatliteratūra

1. Dubkevičs L., Ķestere I. Saskarsme, lietišķā etiķete. Rīga: Jumava, 2003. 306 lpp.
2. Krīgers V. Komandas vadība. Rīga.: Balta Eko, 2003. 126 lpp.
3. Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģija. Rīga: Zvaigznes ABC, 2000. 123 lpp.
4. Shultz D., Shultz S. Psychology and work today. Piter, 2003. 560 p.

Papildliteratūra

1. Edeirs D. Iedvesmojošais līderis, kā motivēt, iedrošināt un gūt panākumus. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 233 lpp.
2. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga: Mācību apgāds, 2002. 340 lpp.
3. Weiten W. , Lloyd M., Dana S., Hammer E. Psychology applied to modern life. Adjustment in the 21th century. Wadsworth Cengage Learning, 2009. 648 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Psiholoģija Mums: starpnozaru žurnāls. Rīga: Juristu Ģilde, 2003. ISSN 1691-0982.
2. Psiholoģijas Pasaule. Rīga: Daro Cēsis, 2003. ISSN 1691-0435.
3. Journal of Applied Psychology. American Psychological Association (APA) ISSN: 0021-9010; eISSN: 1939-1854.

Piezīmes

Kurss iekļauts Meža fakultātes Mežzinātnes akadēmiskā bakalaura studiju programmas , profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Mežinženieris”, "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās; Lauku inženieru fakultātes 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Zemes ierīcība” nepilna laika studijās.