Kurs-Code PolZ6005

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)56

Bestätigt am (Datum)29.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Baiba Miltoviča

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kingdon J.W. Agendas, Alternatives and Public Policies. 2nd ed. New York: Longman, 1995. 253 p.
2. Kļaviņa S., Klapkalne U., Pētersone B. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. Rīga: Valsts Kanceleja, 2005. 80 lpp.
3. Ašmanis M. Politikas teorija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 216 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Evans M. The Art of Prescription. Theory and Practice in Public Administration Research. London: Sage, 2009. 159 p.
2. Parkinson J. Hearing Voices: Negotiating Representation Claims In Public Deliberation. Political Studies Association. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 2004, [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.johnrparkinson.net/bjpi_145.pdf
3. Politikas lēmumu pieņemšanas process Latvijā. Valsts kanceleja. 2001. [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=2986 .

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Ziņojums par Latvijas Tautsaimniecības attīstību. LR Ekonomikas ministrija. Rīga: 2010. 140 lpp.
2. Mazākumtautību jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā izglītības reformas kontekstā. BISS, 2005. [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: www.biss.soc.lv
3. Skudra O. Politiskās vēstures konstrukcijas Latvijas paralēlajās informatīvi lingvistiskajās telpās. 2006. [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/138-160-VESTURE-Skudra.pdf