Код курса PolZ6005

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента56

Дата утвеждения курса29.11.2011

Разработчик курса

author

Baiba Miltoviča

Учебная литературa

1. Kingdon J.W. Agendas, Alternatives and Public Policies. 2nd ed. New York: Longman, 1995. 253 p.
2. Kļaviņa S., Klapkalne U., Pētersone B. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. Rīga: Valsts Kanceleja, 2005. 80 lpp.
3. Ašmanis M. Politikas teorija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 216 lpp.

Дополнительная литература

1. Evans M. The Art of Prescription. Theory and Practice in Public Administration Research. London: Sage, 2009. 159 p.
2. Parkinson J. Hearing Voices: Negotiating Representation Claims In Public Deliberation. Political Studies Association. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 2004, [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.johnrparkinson.net/bjpi_145.pdf
3. Politikas lēmumu pieņemšanas process Latvijā. Valsts kanceleja. 2001. [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=2986 .

Периодика и другие источники информации

1. Ziņojums par Latvijas Tautsaimniecības attīstību. LR Ekonomikas ministrija. Rīga: 2010. 140 lpp.
2. Mazākumtautību jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā izglītības reformas kontekstā. BISS, 2005. [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: www.biss.soc.lv
3. Skudra O. Politiskās vēstures konstrukcijas Latvijas paralēlajās informatīvi lingvistiskajās telpās. 2006. [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/138-160-VESTURE-Skudra.pdf