Kursa kods PolZ6005

Kredītpunkti 2

Politikas analīze

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Miltoviča

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par politikas analīzes un politikas procesa teorētiskajām nostādnēm, analizēt politikas veidošanas procesu un tā dalībniekus, kā arī sniegt ieskatu par sistemātisku sektoru politikas problēmu analizēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūs sekojošus studiju rezultātus:
• zināšanas par - "politikas analīzes" un "politikas procesa" teorētiskajām nostādnēm; politikas analīzes pieejām; politikas veidošanas procesu un tā dalībniekiem.
• prasmes - attīstīt spējas pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas aktuālu publisko politiku izvērtēšanai; raksturot kā noteikti apstākļi kļūst par problēmām, kā tās nonāk politiskajā dienas kārtībā
• kompetence - sektoru politikas analizēšana un to problēmu risinājumu izstrādāšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads politikas analīzē.
2 Politikas analīzes attīstības posmi.
3 Politikas procesa jēdziens.
4 Politikas saturs (politikas objekts un subjekts).
5 Politikas analīzes pieejas (Hogwood and Gunn pieeja. Easton shēma).
6 Politikas instrumenti.
7 Lēmumu pieņemšanas modeļi.
8 Politikas analīzes pieejas.
9 Politikas veidošanas procesa dalībnieki un to mijiedarbība.
10 Politikas formulēšana un darba kārtības veidošana.
11 Politikas ietekmes novērtēšana (ex-ante un ex- post novērtējums).
12 Politikas formulēšana un darba kārtības veidošana.
13 Politikas īstenošana un ierēdniecība.
14 Birokrātija politikas procesā.
15 Politikas izvērtēšana un uzraudzība.
16 Jaunākās tendences politikas novērtēšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija -30%; semināru un nodarbību apmeklējums - 20%; kontroldarbi un ieskaite - 50%.

Pamatliteratūra

1. Kingdon J.W. Agendas, Alternatives and Public Policies. 2nd ed. New York: Longman, 1995. 253 p.
2. Kļaviņa S., Klapkalne U., Pētersone B. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. Rīga: Valsts Kanceleja, 2005. 80 lpp.
3. Ašmanis M. Politikas teorija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 216 lpp.

Papildliteratūra

1. Evans M. The Art of Prescription. Theory and Practice in Public Administration Research. London: Sage, 2009. 159 p.
2. Parkinson J. Hearing Voices: Negotiating Representation Claims In Public Deliberation. Political Studies Association. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 2004, [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.johnrparkinson.net/bjpi_145.pdf
3. Politikas lēmumu pieņemšanas process Latvijā. Valsts kanceleja. 2001. [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=2986 .

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ziņojums par Latvijas Tautsaimniecības attīstību. LR Ekonomikas ministrija. Rīga: 2010. 140 lpp.
2. Mazākumtautību jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā izglītības reformas kontekstā. BISS, 2005. [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: www.biss.soc.lv
3. Skudra O. Politiskās vēstures konstrukcijas Latvijas paralēlajās informatīvi lingvistiskajās telpās. 2006. [Tiešsaite] [Skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/138-160-VESTURE-Skudra.pdf

Piezīmes

Obligātais studiju kurss SZF maģistra studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās.