Kurs-Code PolZ5008

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)56

Bestätigt am (Datum)20.12.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Baiba Miltoviča

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bachtler J., Mendez C., EU Cohesion Policy and European Integration: The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform. London: Routledge, 2016.-p. 336
2. Borchardt K.D., The ABC of European Union law. European Commission. Luxembourg: Publications Office. 2011.-p.140
3. Raagmaa G., Stead D., Impacts of European Territorial Policies in the Baltic States. London; New York: Routledge, 2015.-p.160. (e-grāmata).
4. Piattoni S., Polverari L. Handbook on Cohesion Policy in the EU. UK: Edward Elgar Publishing. 2016.- p. 584. (e-grāmata).
5. Rokasgrāmata praktiskam darbam ar ES jautājumiem. Rīga: LR Ārlietu ministrija, 170.lpp., 2010.gads.
6. Ševe C., Buka A., Gailītis K. Eiropas Savienības tiesības. Institucionālās tiesības. I un II daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2014. gads.

Weiterfuhrende Literatur

1. Adams N., Cotella G., Nunes R., Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning: Knowledge and Policy Development in an Enlarged EU. London: Routledge. 2011. – p.457.
2. Dijkstra L., My Region, My Europe, Our Future. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2017.- p.249.
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf [Tiešsaiste]
3. Bachtler J., Berkowitz P., Hardy S., Muravska T. EU Cohesion Policy (Open Access): Reassessing performance and direction. Taylor & Francis, 2016. – p. 320
4. Fernandes S., Gyger E. What kind of social Europe after the crisis? Syntesis paper of the Notre Europe . Jacques Delors institute. 2014.
5. Līgums par Eiropas Savienības darbību. Konsolidētā versija. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C83/47, 30.3.2010.
6. LR Finanšu ministrija. ES Strukturfondu projektu grāmata. Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde. Rīga: SIA ”Apgāds Mantojums”. 66.lpp., 2007.gads.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Ž.Ozoliņa zin. red. “Latvijas intereses Eiropas Savienībā”, Rīga
2. LR Finanšu ministrija www.esfondi.lv [Tiešsaiste]
3. Eiropas Komisija Reģionu politikas ģenerāldirektorāts http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy [Tiešsaiste]
4. LR Valsts reģionālās attīstības aģentūra www.vraa.gov.lv [Tiešsaiste]
5. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), http://lnpva.lv/ [Tiešsaiste]