Kursa kods PolZ2004

Kredītpunkti 2

Eiropas Savienības studijas

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareStarptautiskā politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

author vieslekt.

Linda Feldmane

Mg. paed.

Kursa anotācija

Latvija vienmēr ir bijusi neatņemama Eiropas sastāvdaļa. Taču lielā sabiedrības daļā trūkst objektīvas informācijas par šo savienību. Kurss palīdzēs veidot izpratni par Eiropas valstu konsolidācijas procesu, ES veidošanos, tās institūcijām un darbības pamatprincipiem, par Latvijas ceļu uz ES, par Latvijas iestāšanos ES, kā arī aktuālajiem ES līgumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
zināšanas: par Eiropas Savienības galvenajiem pamatjēdzieniem, par Eiropas Savienības vēsturi, par ES institūcijām un to lomu Eiropas politikas veidošanā, kā arī par galvenajām ES politikām, kas skar Latviju.
Prasmes: pielietot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā, strādājot valsts un pašvaldību institūcijās saistībā ar Eiropas Savienības jautājumiem.
Kompetences: ar izpratni pielietot iegūtās zināšanas un prasmes, lai efektīvi darbotos valsts un pašvaldības institūcījās saistībā ar ES jautājumiem kas skar Latviju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadnodarbība
2 Eiropas federācijas idejas attīstība
3 Eiropas Ekonomiskās Kopienas izveidošanās, EOTK, Eiratoms, EK
4 No Eiropas Ekonomiskās Kopienas uz Eiropas Savienību
5 ES trīs pīlāru struktūra; kopējā ārējā un drošības politika
6 Eiropas Kopienas institūcijas; sadarbība iekšlietās un tieslietās
7 Eiropas Kopienas tiesību principi; primārās un sekundārās tiesības
8 ES likumdošana; ES budžets
9 Vienotais tirgus
10 Kopējā lauksaimniecības politika
11 Ekonomiskā un monetārā politika
12 Reģionālā politika; strukturālie fondi
13 Sociālā politika
14 Citas ES politikas
15 Latvijas un ES attiecību veidošanās; Latvijas iestāšanās ES
16 Latvija Eiropas Savienībā - gaidas un realitāte

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošā ieskaite ar atzīmi, par punktu iegūšanas iespējām informē pasniedzējs ievada nodarbībā

Pamatliteratūra

1. Jundzis T., (red.), Eiropas tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Juridiskā koledža, 2007. 627 lpp.
2. Rokasgrāmata praktiskam darbam ar Eiropas Savienības jautājumiem. (2.izdevums). LR Ārlietu ministrija, 2007. [Tiešsaite] [Skatīts 15.01.2011.] Pieejams: http:// www.mfa.gov.lv/data/file/l/ES/rokasgramata-es.pdf
3. Kā darbojas Eiropas Savienība: ES iestāžu ceļvedis /Eiropas Komisija. Luksemburga : Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2006. [Tiešsaite] [Skatīts 15.01.2011.] Pieejams: http:/www.ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/06/lv.pdf
4. Bache, I., Politics in the European Union/Ian Bache, Stephen George. Oxford: Oxford University Press, 2006. 624 p.

Papildliteratūra

1. Ozoliņa Ž. (Zin.red.), Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Latvijas Valsts prezidenta kanceleja. Apgāds “Zinātne”, 2007. 292 lpp.
2. Rirdance S., et..al., Towards consolidation of European terminology resources: experience and recommendations from Euro Term Bank project, Rīga: Tilde, 2006. 123p.
3. Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika – kādu to veidosim Latvijā?: Rīga: Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūts, 2005. 100 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: laikraksts. Rīga: "Dienas bizness" SIA, 2010. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. ISSN 1407-2505.
3. Neatkarīgā Rīta Avīze: laikraksts. Rīga: "Mediju Nams” SIA, 2010. ISSN 1407-3463.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts ESAF akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” pilna un nepilna laika studentiem B daļa un OSPS 3 gadīgajai programmai C daļa; "Sabiedrības pārvalde" pilna un nepilna laika bakalaura studiju programmas studentiem nozares profesionālās specializācijas studiju kurss; Iestāžu un uzņēmumu ārējo sakaru studiju programmas studentiem nozares teorētiskais pamatkurss.