Kursa kods PedaP118

Kredītpunkti 2

Karjeras konsultanta darbības jomas

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Regīna Baltušīte

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda5025, Karjeras attīstības teorijas

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti iepazīstas ar karjeras konsultanta darba specifiku un sadarbības tīkla veidošanu dažādās iestādēs un organizācijās; īsteno savu personīgo un profesionālo pilnveidi un sagatavojas karjeras konsultanta patstāvīgajai profesionālajai darbībai; pilnveido savas pētnieciskās zināšanas un prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst:
• zināšanas par dažādu organizāciju darba specifiku karjeras konsultēšanas jomā un sadarbības tīkla veidošanu – prakses vietu apmeklējums;
• prasmes - analizēt, interpretēt un prezentēt praksē gūto pieredzi - prakses vietu apmeklējums, prakses atskaites sagatavošana;
• kompetence - apzinās maģistra darba pētījuma tematiku, aktualitāti, darbības jomu, specifiku un profesionālās pilnveides nepieciešamību - prakses atskaites sagatavošana, prakses aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studentu iepazīstināšana ar prakses mērķi un uzdevumiem. Informācija par apmeklējamām organizācijām. Prasības prakses atskaitei
2. Latvijas Universitātes karjeras centra apmeklēšana
3. Nodarbinātības Valsts aģentūras apmeklēšana. Organizācijas darbība karjeras jomā
4. Latvijas dzelzceļa sertificēšanas centra apmeklējums
5. Šauļu jauniešu skolas apmeklējums
6. Zemgales reģionālā karjeras centra apmeklējums (karjeras konsultanta darbība)
7. Prakses aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% - piedalīšanās prakses aktivitātēs; 5% - vērtējums par prakses atskaiti; 10% - vērtējums par prakses rezultātu prezentāciju aizstāvēšanā; 5% - maģistra darba iecere.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses atskaites un prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses vērtējums ir sekmīgs, ja students ir apmeklējis 3 prakses vietas, sagatavojis atskaiti un prezentējis to pēc noteiktiem kritērijiem, sniedzis ieskatu maģistra darba temata izvēlē.

Pamatliteratūra

1. Andersen P., Vandehey M. Career Counseling and Development in a Global Economy. Cengage Learning, Brooks/Cole, 2011.
2. Karjeras attīstības atbalsts. Izglītība, konsultēšana, pakalpojumi. I. Miķelsone u.c. Rīga: VIAA, 2008.
3. Sampson J. P., Reardon R. C., Peterson G. W., Lenz J. G. Career Counseling and Services. Belmont, CA: Thomson / Brooks/Cole, 2004. 360 p.
4. Savickas M.L. Career Counseling. Washington, D.C.: American Psychological Association, 2011.
5. Zunker V. Career Counseling: A Holistic Approach. International Edition. Wadsworth, 2011.

Periodika un citi informācijas avoti

Journal of Counseling and Development. ISSN 0748 - 9633

Piezīmes

Obligāta prakse profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” pilna un nepilna laika studijās.