Kursa kods PedaP117

Kredītpunkti 10

Konsultēšana

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozarePieaugušo pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā400

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits400

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vija Dišlere

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda5025, Karjeras attīstības teorijas

Peda6022, Karjeras konsultanta profesionālā ētika

PedaP095, Konsultēšanas jomu izpēte

PedaP101, Konsultēšanas vērošana

Psih5008, Komunikācijas teorijas konsultēšanā

Psih6009, Cilvēka dzīves cikli

Psih6011, Organizāciju kultūra un karjera

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti veic karjeras konsultantu pienākumus prakses uzdevumu ietvaros, iepazīstas ar sadarbības tīklu veidošanu starp dažādām iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar karjeras konsultēšanu; praktizējas dažāda vecumu un izglītības klientu konsultēšanā; izmēģina vairākas diagnosticēšanas metodes, veido klientiem individuālos karjeras attīstīšanas plānus, palīdz klientiem uzrakstīt CV, motivācijas vēstuli, darba piedāvājuma sludinājumus; īsteno savu personīgo un profesionālo pilnveidi un sagatavojas karjeras konsultanta patstāvīgajai profesionālajai darbībai; pilnveido savas pētnieciskās zināšanas un prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izskaidrot klienta izaugsmes faktorus un individuālās rīcības dinamiku, sadarbības tīkla veidošanu dažādās iestādēs un organizācijās, kas nodarbojas ar karjeras konsultēšanu – Prakses atskaite.
Prasmes sintezēt un izmantot praksē zināšanas par visiem iepriekš apgūtajiem studiju kursiem. Prasmes organizēt un veikt dažāda vecumu un izglītības klientu konsultēšanu. Prasmes: meklēt, atlasīt un sistematizēt informāciju; dibināt kontaktu ar klientu; informēt, pārliecināt, atbalstīt; izvērtēt klienta vēlmes un vajadzības; prasme izmantot dažādas diagnosticēšanas metodes; veidot klientam individuālos karjeras attīstīšanas plānus; strādāt ar karjeras izvēles testiem – Iestādes prakses vadītāja atsauksme.
Kompetence - spēj analizēt, sintezēt un izmantot zināšanas un prasmes, kuras apgūtas visos iepriekšējos studiju kursos, jaunās situācijās un atšķirīgos veidos, veicot karjeras konsultanta darbu. Spēj strādāt ar dažāda vecuma un izglītības klientiem gan individuāli, gan spēj vadīt grupu konsultācijas, spēj novērtēt klienta situāciju; spēj pašizglītoties – Prakses atskaites aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studenti attīsta un pilnveido savu prasmi strādāt ar dažādiem klientiem.
2. Izmēģina dažādas diagnostikas metodes ar pusaudžiem un jauniešiem.
3. Izmēģina dažādas diagnostikas metodes ar pieaugušajiem un pensionāriem.
4. Studenti attīsta un pilnveido savu prasmi izveidot klientiem individuālās karjeras attīstīšanas plānus.
5. Vada individuālās konsultācijas gan kopā ar prakses vadītāju, gan patstāvīgi.
6. Izveido klientiem individuālos karjeras attīstīšanas plānus kopā ar klientu.
7. Izveidoto klientu individuālo karjeras attīstīšanas plānu izvērtējumus un secinājumus.
8. Palīdz klientiem uzrakstīt CV.
9. Palīdz klientiem uzrakstīt motivācijas vēstuli.
10. Palīdz klientiem uzrakstīt darba sludinājumus.
11. Izmēģina novadīt darba interviju (lomu spēli) ar jaunieti, kas vēl mācās vai tikko mācību iestādi beigušu jaunieti.
12. Novadīt darba interviju (lomu spēli) ar cilvēku, kurš bieži maina darbu vai bezdarbnieku.
13. Izmēģina novadīt grupas konsultāciju prakses vadītāja klātbūtnē.
14. Darbs pie maģistra darba tēmas metodiskās izstrādnes.
15. Sagatavot prakses pārskatu.
16. Prezentēt un aizstāvēt prakses uzdevumu izpildes rezultātus prakses noslēguma konferencē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutisks eksāmens.

Eksāmena uzdevumu veido:
• Iesniegtā prakses dienasgrāmata;
• Iesniegtie apkopotie un studenta patstāvīgi izstrādātie metodiskie materiāli atbilstoši prakses uzdevumiem (vismaz 5 diagnosticēšanas metožu apraksti, 4 klientu individuālie karjeras attīstības plāni kopā ar klienta raksturojumu, saglabājot konfidencialitāti, trīs CV, motivācijas vēstuļu un darba sludinājumu paraugi).
• Prakses vadītāja rakstisks sekmīgs vērtējums.
• Prakses atskaites prezentācija un aizstāvēšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses uzdevumi:
1. Iepazīties ar sadarbības tīklu veidošanu starp dažādām iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar karjeras konsultēšanu.
2. Praktiski pārbaudīt savu prasmi strādāt ar dažādu vecumu klientiem (vēlams - pusaudzis, jaunietis, pieaugušais, pensionārs)
3. Izmēģināt vismaz 5 diagnosticēšanas metodes ar dažāda tipa klientiem.
4. Novadīt 4 individuālas konsultācijas (2 kopā ar vadītāju un 2 patstāvīgi) un izveidot 4 klientiem individuālos karjeras attīstīšanas plānus, tās izvērtēt un izstrādāt secinājumus.
5. Palīdzēt 3 klientiem uzrakstīt CV, motivācijas vēstuli un sludinājumu.
6. Novadīt 2 darba intervijas (lomu spēles) (vēlams ar dažādiem klientiem, piem., ar tikko mācību iestādi beigušu jaunieti; ar cilvēku, kurš bieži maina darbu). Analizēt praktisko pieredzi.
7. Novadīt vienu grupas konsultāciju prakses vadītāja klātbūtnē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses atskaite un prezentācija tiks vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Studenta vērtējumu veido:
• 30% vērtējums par iesniegto dokumentāciju un metodiskiem materiāliem;
• 30% prakses vadītāja vērtējums;
• 40% vērtējums par prakses rezultātu prezentāciju aizstāvēšanā.

Pamatliteratūra

1. International Handbook of Career Guidance. J.A.Athanasou, R.Esbroeck (Eds.).N.Y.: Springer Science +Bussines Media B.V., 2008. 741 p. ISBN: 978-1-4020-6229-2; e-ISBN: 978-1-4020-6230-8;
2. NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals. C.Schiersmann, B.-J.Ertelt, J.Katsarov, R.Mulvey, H.Reid, P. Weber(Eds.). Heidelberg: Heidelberg University, 2012. 127 p. ISBN 978-3-944230-03-0. Available: http://www.nice-network.eu/wp-content/uploads/2015/11/NICE_Handbook_full_version_online.pdf
3. Savickas M. (2011). Career Counseling. Washington: American Psychological Association.
4. Sharf R.S. Applying career development. Theory to Counselling. Thomson Brooks/Cole, 2006. 468 p. ISBN: 0-534-27245-21.
5. Swanson J.L., Found N.A. Career Theory and Practice. Learning Through Case Studies. 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2015. ISBN 978-1-4522-5669-6

Papildliteratūra

1. Professionalizing Career Guidance. Practitioner Competences and Qualification Routes in Europe. (2009). CEDEFOP. Luxembourg: CEDEFOP, 116 p. Available: http://www.cedefop.europa.eu/files/5193_en.pdf
2. Counselling Dictionary. Available: http://www.counselling-directory.org.uk/career.html
3. Introduction to Guidance and Counselling. Windows on Practice Guide. B.Ed. (Hons) Elementary. (2012). USA: Columbia University, 80 p. Available: http://hec.gov.pk/english/services/universities/RevisedCurricula/Documents/2011-2012/Education/GuidanceCounseling_Sept13.pdf
4. Vintere A. (Red.) (2016). Vadlīnijas karjeras konsultācijās un profesionālajā orientācijā. Jelgava: Izglītības inovāciju pārneses centrs, 85 lpp. ISBN 978-9934-8495-1-0

Periodika un citi informācijas avoti

1. Center for the Study of Technology in Counseling and Career Development. Florida State university. The Career Center. Retrieved: https://education.fsu.edu/research/research-centers/cst
2. Karjera. NVA Pieejams: www.nva.lv
3. Karjeras atbalsts. VIAA. Pieejams: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts_redir/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/
4. Karjeras attīstības rokasgrāmata konsultantiem, kas strādā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām. www.careercenteronline.org/manuals%5CManual_2lv.pdf
5. Karjeras centrs. http://www.karjerascentrs.lv/
6. Karjeras konsultēšanas metodes. (2009). VIAA. Pieejams: http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_kons_metodes.pdf
7. Karjeras konsultēšana. J.Priede. https://karjeraskonsultants.lv/aktualitates/
8. SocioDynamic Counselling. A Constructivist Perspective. http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/

Piezīmes

Obligāta profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai „Karjeras konsultants”, 3. semestrī.