Kursa kods PedaP110

Kredītpunkti 4

Pedagoģiskā procesa vērošana

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Andersone-Penčuka

Mg. paed.

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti kā novērotāji iepazīstas ar skolas vidi, izglītības sistēmas organizāciju, izglītības iestādes dokumentāciju, mācību procesa organizāciju, skolotāju un audzēkņu mijiedarbības procesu, skolotāja darbu un pieredzi stundu vadīšanā, attīsta prasmes saskatīt teorijas un prakses vienotību, kā arī analītiskās prasmes, gūst daudzpusīgu pieredzi stundu plānošanā un mācību vides organizēšanā, pilnveido saskarsmes prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•zināšanas – izprot vērošanas prasmju nozīmību mācību procesā un pedagoģiskajā darbā, izprot profesionālās izglītības skolotāja un audzēkņu darbu un veic savu novērojumu analīzi, izprot stundu darba organizāciju un vadīšanu, skolas dokumentācijas, programmu, plānu nozīmīgumu profesionālās izglītības procesā, mācību metodisko paņēmienu un materiālu nozīmi konkrētu tēmu apguvē profesionālās izglītības vidē – patstāvīgais darbs;
•prasmes – prot pamanīt un analizēt dažādas pedagoģiskās situācijas, prot saskatīt mācību metožu izmantošanas iespējas profesionālās izglītības skolotāja vadītajās stundās, izprot profesijas standarta, programmu, un plānu izmantošanu– patstāvīgais darbs;
•kompetence – spēj vērot un analizēt dažādas pedagoģiskās situācijas profesionālās izglītības vidē, mācību un audzināšanas darbu, mācību darba organizāciju, izglītības iestādes dokumentāciju– patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Individuālais darbs ar prakses vadītāju – prakses programmas saskaņošana un prakses plāna izstrāde.
2 Profesionālajā izglītības iestādē realizēto izglītības programmu, profesiju un arodu apzināšana.
3 Mācību procesa organizācijas raksturojums.
4 Normatīvo dokumentu, standartu un programmu izpēte, analīze, izvērtējums; plānu izpēte, prasības to izstrādē.
5 Uzskates materiālu apzināšana un raksturojums.
6 Izglītības iestādes vides iepazīšana, raksturojums (fakti par mācību iestādes vēsturi, tradīcijām, resursiem).
7 Vērošanas prasmju pilnveidošana, vērošana kā mērķtiecīgs process, kurā tiek vērota skolotāja profesionālā darbība.
8 Vērošana, kā informācijas ieguves veids, kurš palīdz izprast profesionālās izglītības sistēmu, mācību darba organizāciju
9 Vērošanas nozīme priekšmeta mācīšanas metodikā, mācību metožu izmantošanas iespējās, skolotāja, audzēkņu sadarbībā.
10 Diskusija ar skolotāju pirms un pēc nodarbības vērošanas.
11 Novērojumu un personīgās darbības apraksta analīze, izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Saskaņā ar trīspusējo prakses līgumu veikta prakse, iesniegts prakses līgums un atsauksme no prakses vietas. Norādītajā laikā atbilstoši prasībām un uzdevumiem, iesniegta prakses atskaite, sagatavota prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti zina prakses prasības un uzdevumus lai varētu patstāvīgi veikt praksi un uzrakstīt prakses atskaiti.
Studentiem ir pieejamas individuālās konsultācijas, t.sk. tiešsaistes konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Saskaņā ar trīspusējo prakses līgumu līdz norādītajam termiņam veikta prakse, iesniegts prakses līgums un atsauksme no prakses vietas. Norādītajā laikā atbilstoši prakses prasībām un uzdevumiem iesniegta prakses atskaite. Sagatavota un kursabiedriem prezentēta prakses atskaite.

Pamatliteratūra

1. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa, 2000. 280 lpp. 2. Duvekot R., Pukelis K. red. Iepriekšējā pieredzē gūto zināšanu un prasmju novērtēšana profesionālās izglītības skolotāju izglītībā.(TIMA-Balt). Nr.LLP-LDV-TOI-LT-0004, 2010. 47 lpp. 3. Ķirse A., Soika I. Audzēkņu motivēšana karjeras attīstībai lauku profesionālās izglītības iestādēs. The Journal of Science Education, Vol.7, Special Issue Proceedings of the International Conference „Rural Enviroment. Education. Personality. ”REEP 2006, Jelgava 4. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: Raka, 1999. 107 lpp. 5. Metodiskie ieteikumi modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei. Rīga: VIAA, 2015. 44 lpp.

Papildliteratūra

1. Mehānisms sociālo partneru iesaistei profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai [tiešsaiste] [skatīts 12.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/08_mehanisms.pdf 2. Sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018.]. Pieejams: http://viaa.gov.lv/library/files/original/01_SOC_partneru_lidzdaliba.pdf 3. Profesijas standarts [tiešsaiste] [skatīts 12.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-048.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profesionālā izglītība Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 20.12.2018. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/files/4134_lv.pdf 2. Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml 3. Tuvinās izglītības un darba vidi [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1867-tuvinas-izglitibas-un-darba-

Piezīmes

Obligātais kurss TF 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” studentiem.