Kursa kods PedaP108

Kredītpunkti 6

Skolotāja darbs

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Andersone-Penčuka

Mg. paed.

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti parāda vispusīgas un specializētas, profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju likumsakarību, tehnoloģiju zināšanas un prasmes. Studenti patstāvīgi izstrādā stundu konspektus, sagatavo un vada mācību stundas, izvēlas radošus mācību paņēmienus atbilstošā specialitātē. Studenti prakses laikā savu pieredzi, gūto zināšanu un prasmju izvērtējumu un mācību dinamiku atspoguļo portfolio. Balstoties uz analītisku pieeju, formulē, apraksta, analizē un atlasa informāciju, kura raksturo teorētisko un praktisko problēmu risināšanas iespējas profesijā, mūžizglītības kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas – izprot pedagoģiskā procesa organizāciju, skolas un mācību dokumentāciju, stundu darba organizāciju un vadīšanu, personīgās izaugsmes dinamiku– patstāvīgais darbs;
prasmes – prot parādīt specializētas, profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un prasmes, prot organizēt un vadīt mācību procesu specialitātē, prot izmantot inovatīvus mācību paņēmienus profesionālajā izglītībā, prot uzstāties dažādās auditorijās prot izvērtēt izaugsmi, veidot portfolio, prot iekļauties mūžizglītības procesā– patstāvīgais darbs;
kompetence – spēj patstāvīgi sagatavot un vadīt mācību stundas specialitātē, uzstāties dažādās auditorijās, spēj veidot pozitīvu saskarsmi un sadarbību, spēj atsegt saikni starp audzēkņu karjeras izaugsmes iespējām un apgūstamo izglītības programmu izvēlētajā nozarē, spēj izvērtēt izaugsmi, spēj plānot personīgo tālākizglītību mūža garumā – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Individuālais darbs ar prakses vadītāju – prakses programmas saskaņošana un prakses plāna izstrāde.
2 Skolotāja darbs, daudzpusīgās darba funkcijas.
3 Skolotāja atvērtība izglītībai mūža garumā, veicinot audzēkņa gatavību dzīves darbībai.
4 Darba vidē balstīta izglītība, tās aspekti profesionālajā izglītībā.
5 Sabiedrības mainīgo vajadzību, pārmaiņu un izaicinājumu ietekme uz skolotāja esošajām zināšanām, prasmēm, kompetenci.
6 Portfolio. Portfolio personas zināšanu, prasmju, izglītības un darba pieredzes atspoguļotājs.
7 Portfolio metode, kā personīgā mācību progresa un izaugsmes plānošana un izvērtēšana dzīves garumā.
8 Portfolio struktūra. Struktūras saistība ar profesionālās izglītības skolotāja kompetencēm.
9 Mācību procesa organizācija un vadīšana.
10 Personīgi izveidotās mācību programmas, stundu plāni, lekcijas kursā/priekšmetā, pārbaudes darbi.
11 Izveidoto mācību metodisko līdzekļu un uzskates materiālu raksturojums.
12 Izveidoto mācību uzdevumu krājumu raksturojums.
13 Audzēkņu mācību darba sasniegumu raksturojums.
14 Tālākizglītības kursi profesionālās, individuālās un sociālās kompetences pilnveidē.
15 Personīgās pedagoģiskās darbības izvērtējums, gatavība mūžizglītībai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Saskaņā ar trīspusējo prakses līgumu veikta prakse, iesniegts prakses līgums un atsauksme no prakses vietas. Norādītajā laikā atbilstoši prasībām un uzdevumiem, iesniegta prakses atskaite, sagatavota prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti zina prakses prasības un uzdevumus lai varētu patstāvīgi veikt praksi un uzrakstīt prakses atskaiti.
Studentiem ir pieejamas individuālās konsultācijas, t.sk. tiešsaites konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Saskaņā ar trīspusējo prakses līgumu līdz norādītajam termiņam veikta prakse, iesniegts prakses līgums un atsauksme no prakses vietas. Norādītajā laikā atbilstoši prakses prasībām un uzdevumiem iesniegta prakses atskaite. Sagatavota un kursabiedriem prezentēta prakses atskaite.

Pamatliteratūra

1. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa, 2000. 280 lpp. 2. Duvekot R., Pukelis K. red. Iepriekšējā pieredzē gūto zināšanu un prasmju novērtēšana profesionālās izglītības skolotāju izglītībā.(TIMA-Balt). Nr.LLP-LDV-TOI-LT-0004, 2010. 47 lpp. 3. Ķirse A., Soika I. Audzēkņu motivēšana karjeras attīstībai lauku profesionālās izglītības iestādēs. The Journal of Science Education, Vol.7, Special Issue Proceedings of the International Conference „Rural Enviroment. Education. Personality. ”REEP 2006, Jelgava 4. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: Raka, 1999. 107 lpp. 5. Metodiskie ieteikumi modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei. Rīga: VIAA, 2015. 44 lpp.

Papildliteratūra

1. Mehānisms sociālo partneru iesaistei profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai [tiešsaiste] [skatīts 12.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/metmat/08_mehanisms.pdf 2. Sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018.]. Pieejams: http://viaa.gov.lv/library/files/original/01_SOC_partneru_lidzdaliba.pdf 3. Profesijas standarts [tiešsaiste] [skatīts 12.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-048.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profesionālā izglītība Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 20.12.2018. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/files/4134_lv.pdf 2. Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml 3. Tuvinās izglītības un darba vidi [tiešsaiste] [skatīts 20.11.2018. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1867-tuvinas-izglitibas-un-darba-

Piezīmes

Obligātais kurss TF 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” studentiem.