Kursa kods PedaP102

Kredītpunkti 1

Kultūra un māksla

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

author vieslekt.

Ligita Ozolniece

Mg. paed.

Kursa anotācija

Prakses saturs ir orientēts uz 1. un 2. semestrī apgūto teorētisko un praktisko zināšanu praktisku pielietošanu pedagoģiskajā darbā muzejos un citās kultūras iestādēs. Studenti izvēlas prakses vietu sava dzimtā novada muzejā, Academia Petrina vai LLU muzejā Jelgavā, kur pētnieciskā darbībā veic vietējas nozīmes mākslas vai kultūrvēsturisko objektu apzināšanu, pastāvošo tradīciju izpēti, informācijas apkopošanu un sagatavošanu elektroniski. Vienas nedēļas prakses realizēšana paredz integrēt studentu akadēmiskās ar saskarsmes prasmēm. Pedagoģiskās prasmes jāspēj demonstrēt prakses aizstāvēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un izpratne par muzejpedagoģisko problēmu un saskarsmes prasmju praktisku pielietošanu, kas stiprinās kultūras un mākslas vērtību apguves nozīmi personības attīstībā;
• prasmes analizēt, salīdzināt, izvērtēt un argumentēt savu viedokli par kultūras un mākslas jautājumiem; integrēt akadēmiskās prasmes (arhīvu materiālu, bibliotēku krātuvju, informācijas tehnoloģiju izmantošanu) ar saskarsmes prasmēm (sarunas, intervijas, ekskursiju vadīšana); pedagoģiskās prasmes demonstrēšana prakses aizstāvēšanā;
• kompetence: spēt izmantot, argumentēt un risināt problēmas kultūras un mākslas pētniecības jomā; iegūt un izmantot būtiskus datus, lai varētu refleksīvi spriest par būtiskiem kultūras un mākslas jautājumiem saistībā ar savas personības attīstību; patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes pedagoģiskā darbībā; izstrādāt mācību metodisko uzskates materiālu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Prakses norise - 1 nedēļa semestra laikā.
2 Prakses vietas izvēle dzimtā novada muzejā, Academia Petrina vai LLU muzejā Jelgavā vai citā kultūras iestādē.
3 Iepazīties un īsumā raksturot Kultūras un mākslas vietu pamatizglītības standartā.
4 Temata izvēle un saskaņošana ar prakses vadītājiem.
5 Pētīt, analizēt un apkopot nepieciešamo informāciju izvēlētā temata aspektā.
6 Izstrādāt prakses atskaiti un mācību metodisko materiālu mācīšanai skolā konkrētā klašu grupā.
7 Prakses atskaites izstrādes laikā regulāri konsultēties ar prakses vadītājiem.
8 Izstrādāt prakses atskaiti atbilstoši institūta prasībām.
9 Izveidot mācību metodisko materiālu PowerPoint programmā un iesniegt to elektroniskā veidā IMI kolekcijai.
10 Prezentēt prakses atskaiti plānotajā laikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīta 1 nedēļas prakse muzejā ar administrācijas novērtējumu; datorrakstā un elektroniskā veidā termiņā iesniegts prasībām atbilstoša prakses atskaite; prakses atskaites aizstāvēšana termiņā.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Anspaks J. Mākslas pedagoģija. 1. un 2.daļa. Rīga: Raka, 2004. 298 lpp.; 2006.
2. Cielava Sk. Vispārīgā mākslas vēsture 1., 2., 3, 4. mācību literatūra. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998., 1999., 2002., 2004.
3. Grasmane M. Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. Rīga: Apgāds Rasa ABC, 2000. 290 lpp.
4. Roulands – Vorns L. Tērpi: enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 63 lpp.

Papildliteratūra

1. Celms V. Latvju raksts un zīmes. Baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, simbolika. Rīga: Folkloras informācijas centrs, 2007. 272 lpp.
2. Latvju raksti. 1., 2., 3. sēj., Paris : Le livre letton, 1990.
3. Kraukle D. Latviešu rakstu zīmes. Rīga: Jumava, 2006. 97 lpp.
4. Кибалова Л., Гербенова О., Ламорова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия, 1998.
5. Toman R. The Art of the Italian Renaissance: architecture, sculpture, painting, drawing. Königswinter: Ullman & Kōnemann, 2007. 463 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Izglītība un Kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
2. Māksla Plus: kultūras žurnāls. Rīga : Māksla Plus. ISSN 1407-1886.
3. DEKO: dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga: Žurnāls Santa. ISSN 1407-7027.

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.