Kursa kods PedaP101

Kredītpunkti 2

Konsultēšanas vērošana

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozarePieaugušo pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vija Dišlere

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda5025, Karjeras attīstības teorijas

Peda5026, Konsultēšanas teorija un metodika I

Peda6022, Karjeras konsultanta profesionālā ētika

PedaP095, Konsultēšanas jomu izpēte

Psih5008, Komunikācijas teorijas konsultēšanā

Psih6009, Cilvēka dzīves cikli

Psih6011, Organizāciju kultūra un karjera

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti iepazīstas ar karjeras konsultanta darba specifiku un sadarbības tīkla veidošanu dažādās iestādēs un organizācijās; iepazīstas ar dažāda vecumu klientu konsultēšanu; īsteno savu personīgo un profesionālo pilnveidi un sagatavojas karjeras konsultanta patstāvīgai profesionālai darbībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: izskaidrot iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darba specifiku un konkrētu karjeras konsultēšanas darbu ar klientiem - Prakses atskaite.
• Prasmes vērot un analizēt konsultāciju sagatavošanas posmu, konsultāciju norisi un pielietoto metodiku; prasme saskatīt konsultāciju veidu atšķirību, prasme klausīties un analizēt klienta vajadzības, prasme veidot klientu individuālo un grupu konsultācijas norises aprakstu, prasme analizēt un izvērtēt konsultāciju gaitu – Iestādes prakses vadītāja atsauksme.
• Kompetence - spēj izvērtēt iestādes un konsultanta darba specifiku, aplūkojot arī juridiskos un darba likumdošanas aspektus. Spēj patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes, lai analizētu konsultēšanas procesus un prognozētu tālāko konsultanta un klienta sadarbības modeli. Spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus, būt pārliecināts un atbildīgs. – Prakses atskaites aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīstas ar konsultanta darba specifiku izvēlētā (ar maģistra darba tēmu saistītā) iestādē.
2. Konsultēšanas iestādes darba uzdevumu iepazīšana.
3. Jauniešu vecumposma īpatnību izzināšana konsultēšanā.
4. Dažādu vecumposmu īpatnību izzināšana konsultēšanā.
5. Karjeras konsultēšanas pieredzes apgūšana izglītības iestādēs.
6. Karjeras konsultanta uzdevumi darbā ar skolēniem.
7. Karjeras konsultanta uzdevumi darbā ar darba meklētājiem.
8. Karjeras konsultanta uzdevumi darbā ar ilgstošiem bezdarbniekiem.
9. Grupas konsultāciju vērošana un izvērtējums.
10. Individuālo konsultāciju īpatnību izvērtējums.
11. Iepazīšanās ar konsultanta darbā izmantojamām metodikām.
12. Konsultanta darbā izmantojamo metodiku vērošana.
13. Iestādes un konsultanta darba specifikas juridiskie aspekti.
14. Iestādes un konsultanta darba specifikas izvērtējums no darba likumdošanas aspekta.
15. Karjeras konsultēšanas teorētisko atziņu izvērtējums.
16. Karjeras konsultēšanas vērošanas refleksija. Atskaites sagatavošana, prezentēšana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido:  Iesniegtā prakses dienasgrāmata;  Iesniegtie apkopotie un studenta patstāvīgi izstrādātie metodiskie materiāli atbilstoši prakses uzdevumiem (vismaz 2 novēroto individuālo un 2 novēroto grupas konsultāciju apraksti)  Prakses vadītāja rakstisks sekmīgs vērtējums.  Prakses atskaites prezentācija un aizstāvēšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses uzdevumi:
1. Veidot prakses vietas ģeogrāfisko, sociālo un darba vides raksturojumu.
2. Vērot 2 individuālo un 2 grupu konsultāciju norisi.
3. Kopīgi ar prakses vadītāju analizēt konsultāciju sagatavošanas posmu, konsultāciju norisi un pielietoto metodiku.
4. Iepazīties ar pieejamajiem dokumentiem par klienta attīstības dinamiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses atskaite un prezentācija tiks vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Vērtēšanas kritēriji:
 30% vērtējums par iesniegto dokumentāciju un metodiskiem materiāliem;
 30% prakses vadītāja vērtējums;
 40% vērtējums par prakses rezultātu prezentāciju aizstāvēšanā.

Pamatliteratūra


1. Ciomaga F.S., Makrides G., Vintere A. (2016). Vadlīnijas karjeras konsultācijās un profesionālajā orientācijā. A. Vintere (Red.) Jelgava: Izglītības inovāciju pārneses centrs, 85 lpp. ISBN 978-9934-8495-1-0
2. International Handbook of Career Guidance. J.A.Athanasou, R.Esbroeck (Eds.).N.Y.: Springer Science +Bussines Media B.V., 2008. 741 p. ISBN: 978-1-4020-6229-2; e-ISBN: 978-1-4020-6230-8;
3. Karjeras attīstības atbalsts. Autori I.Miķelsone ... [u.c.]. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008. 319 lpp.
4. NICE Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals. C.Schiersmann, B.-J.Ertelt, J.Katsarov, R.Mulvey, H.Reid, P. Weber(Eds.). Heidelberg: Heidelberg University, 2012. p.245 127 p. ISBN 978-3-944230-03-0. Available: http://www.nice-network.eu/wp-content/uploads/2015/11/NICE_Handbook_full_version_online.pdf
5. Savickas M. (2011). Career Counseling. Washington: American Psychological Association.
6. Sharf R.S. Applying career development. Theory to Counselling. Thomson Brooks/Cole, 2006. 468 p. ISBN: 0-534-27245-21.
7. Swanson J.L., Found N.A. Career Theory and Practice. Learning Through Case Studies. 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2015. ISBN 978-1-4522-5669-6

Papildliteratūra

1. Critical Reflections on Career Education and Guidance. Eds.: B. Irving B., B. Malik. London&N.-Y.: Routledge Falmer, 2005. 202 p.
Professionalizing Career Guidance. Practitioner Competences and Qualification Routes in Europe. (2009). CEDEFOP. Luxembourg: CEDEFOP, 116 p. Available: http://www.cedefop.europa.eu/files/5193_en.pdf
2. Counselling Dictionary. Available: http://www.counselling-directory.org.uk/career.html
3. Introduction to Guidance and Counselling. Windows on Practice Guide. B.Ed. (Hons) Elementary. (2012). USA: Columbia University, 80 p. Available: http://hec.gov.pk/english/services/universities/RevisedCurricula/Documents/2011-2012/Education/GuidanceCounseling_Sept13.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Center for the Study of Technology in Counseling and Career Development. Florida State university. The Career Center. Retrieved: https://education.fsu.edu/research/research-centers/cst
2. Karjera. NVA Pieejams: www.nva.lv
3. Karjeras atbalsts. VIAA. Pieejams: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts_redir/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/
4. Karjeras attīstības rokasgrāmata konsultantiem, kas strādā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām. www.careercenteronline.org/manuals%5CManual_2lv.pdf
5. Karjeras centrs. http://www.karjerascentrs.lv/
6. Karjeras konsultēšanas metodes. (2009). VIAA. Pieejams: http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_kons_metodes.pdf
7. Karjeras konsultēšana. J.Priede. https://karjeraskonsultants.lv/aktualitates/
8. SocioDynamic Counselling. A Constructivist Perspective. http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/

Piezīmes

Karjeras konsultants Profesionālās augstākās izglītības maģistra