Kursa kods PedaP094

Kredītpunkti 8

Asistēšana un tehnoloģijas

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā320

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

author vieslekt.

Ligita Ozolniece

Mg. paed.

Kursa anotācija

Prakses laikā vispārizglītojošā skolā students kā Mājturības un tehnoloģiju/ Mājsaimniecības un Informātikas/ Vizuālās mākslas skolotāja asistents attīsta pedagoģiskās kompetences, izmantojot studijās iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes pedagoģiskajā procesā. Prakses saturs ir orientēts uz Uztura tehnoloģijā, Tekstila tehnoloģijās: šūšanā, aušanā, batikā vai Liet. inženierzinību tehnoloģijā: metālapstrādē apgūto teorētisko un praktisko zināšanu pielietojumu pedagoģiskajā darbībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izpratne par skolotāja darbību mājturības un tehnoloģiju/ mājsaimniecības un informātikas/ vizuālās mākslas stundās; prasmes – plānot, organizēt, un izvērtēt mācību procesu; izstrādāt mācību stundas konspektus, mācību metodes un materiālus ; izstrādāt pārbaudes darbus, vadīt tos un novērtēt skolēnu mācību sasniegumus un dinamiku mājturības un tehnoloģiju/ mājsaimniecības un informātikas/ vizuālās mākslas stundās kompetence – spēja veicināt skolēnu izziņas un sociālās prasmes; spēja izvērtēt mācību darba efektivitāti un pilnveidot mācību procesu; spēja izvērtēt savas darbības rezultātus un pilnveidot savu profesionālo kompetenci.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīt mācību metodisko darbu un asistēt Mājtur. un tehnoloģiju/ Mājsaimn. un Informātikas/ Vizuālās mākslas stundās
2 Apzināt mācību metodiskos risinājumus uztura tehnoloģijā vispārizglītojošā skolā un asistēt stundās.
3 Izstrādāt atsevišķu satura aspektu metodiskos risinājumus un mācību metodiskos materiālus uztura tehnoloģijā
4 Apzināt mācību metodiskos risinājumus aušanas vai metālapstrādes tehnoloģ vispārizgl. skolā, asistēt stundās
5 Apzināt māc. metod. risinājumus šūšanas vai metālapstrādes tehnoloģ vispārizgl. skolā, asistēt stundās.
6 Izstrādāt atsevišķu satura aspektu metod. risin., māc. met. mater. aušanas, šūšanas vai metālapstrādes tehn
7 Izgatavot mācību metodiskos materiālus batikas vai metālapstrādes tehnoloģijā .
8 Prakses atskaites un prezentācijas sagatavošana. Prakses aizstāvēšana ind. studiju un pārbaudes laikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- veikti norādītie prakses uzdevumi
- prezentēts un pozitīvi novērtēts sagatavotais mācību metodiskais materiāls
- datorrakstā termiņā iesniegta prasībām atbilstoša metodiskās prakses atskaite, prakses aizstāvēšana termiņā
- IMI kolekcijai CD formātā izveidots prakses informācijas apkopojums
- iegūts vērtējums: ieskaite ar atzīmi

Pamatliteratūra

1. Katane I. (red.). Palīgs jaunajam skolotājam. 1. un 2. daļa. Jelgava: LLU, 2006.
2. Kozule V. Uzturs I, II, III, IV daļas. Māc. palīglīdzeklis. Ozolnieki: LLKC, 1998, 2000, 2001, 2002.
3. Miķelsone G. Aušanas teorija. Rīga: LAK Amatniecības literatūras apgāds, 2000. 79 lpp.
4. Vucenlazdāns P. Darbmācības metodikas pamati. [Rīga : LU]. 1994. 146 lpp.

Papildliteratūra

1. Pedagoģijas bakalaura darba izstrāde. Jelgava: IMI, 2013. Apstiprināts TF Domes sēdē 22.01.2013.
2. Attiecīgās klases mācību grāmatas atbilstošajā mācību priekšmetā un attiecīgā papildliteratūra.
3. IZM normatīvie dokumenti un programmu paraugi par Mājturības un tehnoloģiju/ Mājsaimniecības un Informātikas/ Vizuālās mākslas mācību priekšmetiem pamatskolā un vidusskolā: www.izm.gov.lv; www.visc.gov.lv

Piezīmes

Pedagoģiskā prakse TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" pilna un nepilna laika studijas.