Kursa kods PedaP093

Kredītpunkti 15

Teorētisko atziņu aprobācija

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā600

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Teorētisko atziņu aprobācija un inovācijas izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā. Maģistranti pilnveido prasmes un kompetences izmantojot formālā, neformālā un informālā izglītībā gūtās pedagoģijas un psiholoģijas teorijas un pētījumu rezultātus visās izglītības/mācību stadijās. Maģistrants aprobē gūtās teorētiskās atziņas izglītības mikro-, mezo- un ekso- vidē. Kursa studiju rezultātus atspoguļo maģistranta sagatavotais portfolio, kurā tiek norādīti arī sasniegumi un līdzdalība skolas, valsts mēroga un starptautiskajos projektos, referāti vismaz 2 konferencēs un to publikācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – integrētas studiju kursos apgūtās zināšanas, lai tās aprobētu praksē. Prasmes - integrēt un izmantot teorētiskās atziņas, lai plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā, realizējot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; prasme teorētiskās atziņas sintezēt ar savu pieredzi, to atspoguļojot referātos; prasme prezentēt savus pētījumus un atziņas konferencēs. Kompetence – spēj sadarbībā ar vadītāju veikt zinātniski pētniecisko darbību un sagatavot referātus un publikācijas par tās rezultātiem; vadīt skolēnu un studentu zinātniski pētniecisko darbu; izstrādāt un sagatavot publicēšanai mācību līdzekļus, spēj aprobēt gūtās teorētiskās atziņas un inovatīvus risinājumus praksē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Teorētisko atziņu aprobācija izvēlētās jomas aktuālo pedagoģisko/izglītības problēmu aspektā.
2 Individuālā aprobācijas plāna izstrāde, saskaņošana, prezentācija.
3 Teorētisko atziņu aprobācija ekoloģiskās pieejas izglītībā kontekstā.
4 Pedagoģijas un psiholoģijas teorijas atbilstošās mācību vai studiju stadijās.
5 Formālās, neformālās un informālās izglītības procesa raksturojums un izvērtējums.
6 Teorētisko atziņu aprobācija izglītības mikro vidē (izglītības iestāde, eksperimentālā grupa u. tml.)
7 Teorētisko atziņu aprobācija izglītības mezo un ekso vidē.
8 Konkrētās izglītības vides aktuālo problēmu un inovāciju nepieciešamības apzinātība un izvērtējums.
9 Teorētisko atziņu novērtējums pedagoģiskajā darbībā, pētījumu vadīšana (skolēnu projekti, zinātniskie darbi u. c.).
10 Integrēto teorētisko atziņu izvērtējums plānojot mācību/studiju mērķus un procesus, realizējot izglītību ilgtspējīga.
11 Teorētiskās atziņas izstrādājot un īstenojot izglītības programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā.
12 Sasniegumu un līdzdalības izvērtējums skolas, reģionālajos, valsts mēroga un starptautiskos projektos.
13 Skolēnu un studentu zinātniski pētnieciskās darbības vadība, izstrādāto un sagatavoto mācību līdzekļu prezentācija.
14 Pētnieciskās darbības, personīgās pieredzes refleksijas un dažādo dokumentāciju apkopojums Portfolio.
15 Gūto teorētisko atziņu, zinātniskā pētījuma un praktiskās pieredzes refleksijas atspoguļojums referātos.
16 Publikāciju sagatavošana par teorētisko atziņu aprobāciju un pētnieciskās darbības rezultātiem, prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Katrā semestrī iesniegta aprobācijas refleksija. 1. un 3.semestrī uzrādīts portfolio un pamatota referāta iecere. 2.un 4.semestrī uzrādīts portfolio. 2.un 4.semestrī dalība maģistrantu zinātniski praktiskajās konferencēs, semināros, metodiskajās komisijās utml. Publikācijas. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Augstākās izglītības kvalitātes pilnveides metode (2009). Pieejams:http://www.tsi.lv/Research/Conference/MIP_2009/6.pdf
2. UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2009.-2013., (2009) Pieejams: http://www.unesco.lv/custom/Microsoft%20Word%20-%20UNESCO%20LNK%20darbib%20
3. Briede B., Pēks L. (2011). Ekoloģiskā pieeja izglītībā [elektroniskais resurss]. Jelgava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts, 160 lpp. Monogrāfisko pētījumu sērija Izglītības ekoloģija. CD-ROM. ISBN 9789984480473
4. Beattie J., Jordan L.A., Algozzine B. (2006). Making Inclusion Work. Effective Practices for all Teachers. Thousand Oaks: SAGE Publications Company, 2006. 269 lpp.

Papildliteratūra

1. Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības kvalitātes pilnveides metode (2009). Pieejams: http://www.aic.lv/eqfm/7_fona_in.htm
2. LLU IMI starptautisko konferenču "Rural Environment. Education. Personality" materiāli. Pieejams http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=view&ig=152&Itemid=38
3. Hellersted K. (2009). The composition of new venture teams: its Dynamics and consequences. Jönköping: Jönköping International Business School, Jönköping University, 212 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Journal of Educational Research. Online ISSN: 1940-0675 Pieejams: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00220671.asp
2. City, Culture and Society. Online ISSN: 1877-9166 Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18779166
3. International Journal of Educational Research. Online ISSN: 0883-0355. PIeejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/491/description#description

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts pilna un nepilna laika pedagoģijas maģistrantu studijās, obligāts.