Kursa kods PedaP092

Kredītpunkti 2

Teorētisko atziņu aprobācija IV

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Teorētisko atziņu aprobācija un inovācijas izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā. Maģistranti pilnveido prasmes un kompetences izmantojot formālā, neformālā un informālā izglītībā gūtās pedagoģijas un psiholoģijas teorijas un pētījumu rezultātus visās izglītības/mācību stadijās. Maģistrants aprobē gūtās teorētiskās atziņas izglītības mikro-, mezo- un ekso- vidē. Kursa studiju rezultātus atspoguļo maģistranta sagatavotais portfolio, kurā tiek norādīti arī sasniegumi un līdzdalība skolas, valsts mēroga vai starptautiskajos projektos, dalība zinātniskās konferencēs, vismaz viens referāts zinātniskajā konferencē un publikācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – integrētas studiju kursos apgūtās zināšanas, lai tās aprobētu praksē - aprobācijas refleksija.
Prasmes - integrēt un izmantot teorētiskās atziņas, lai plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā, realizējot izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Prasme teorētiskās atziņas sintezēt ar savu pieredzi, to atspoguļojot referātos; prasme prezentēt savus pētījumus un atziņas konferencēs – Portfolio.
Kompetence – spēj sadarbībā ar vadītāju veikt zinātniski pētniecisko darbību un sagatavot referātus un publikācijas par tās rezultātiem; vadīt skolēnu un studentu zinātniski pētniecisko darbu; izstrādāt un sagatavot publicēšanai mācību līdzekļus, spēj aprobēt gūtās teorētiskās atziņas un inovatīvus risinājumus praksē – Pārskats.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Teorētisko un empīrisko atziņu izvērtēšana aktuālo pedagoģisko/izglītības problēmu aspektā.
2. Individuālā aprobācijas plāna izstrāde, prezentācija.
3. Portfolio pilnveide.
4. Zinātniskā pētījuma aktualizēšana, precizēšana.
5. Teorētisko atziņu aprobācija izglītības ilgtspējīgai attīstībai kontekstā.
6. Pedagoģijas un psiholoģijas teoriju atziņu izvērtēšana aprobācijas aspektā, zinātniskā pētījuma kontekstā.
7. Teorētisko atziņu aprobācija izglītības mezo vidē (vairākas mikrovides: ģimene, ārpusskolas interešu izglītība u.tml.).
8. Teorētisko atziņu aprobācija izglītības ekso vidē (apdzīvotā vieta, vecāku darbavietas u.tml.).
9. Teorētisko atziņu novērtējums pedagoģiskajā darbībā, pētījumu vadīšana (skolēnu projekti, zinātniskie darbi u. c.).
10. Teorētisko atziņu, zinātniskā pētījuma un pieredzes refleksija, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai.
11. Pētnieciskās darbības, personīgās pieredzes refleksijas un dažādo dokumentāciju apkopojums Portfolio.
12. Zinātniskā pētījuma izstrādes izvērtējums.
13. Gūto teorētisko atziņu, zinātniskā pētījuma un praktiskās pieredzes refleksijas atspoguļojums referātā.
14. Referāta prezentācija.
15. Publikācijas sagatavošana par teorētisko atziņu aprobāciju un pētnieciskās darbības rezultātiem, prezentācija.
16. Individuāli izstrādātā aprobācijas plāna realizācija, aprobācijas refleksija. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite
Prasības ieskaites iegūšanai:
1. 4.sem.individuāli izstrādātā aprobācijas plāna realizācija un refleksija.
2. Portfolio.
3. Pārskats.
4. Referāts, tā publikācija.
5. Dalība zinātniskajā konferencē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikt 4.sem.prakses uzdevumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.Prasme aprobēt un integrēt studiju kursos gūtās zināšanas.
2.Prasme teorētiskās atziņas sintezēt ar savu pieredzi.
3.Prezentācijas prasmes.

Pamatliteratūra

1. Cohen-Scali V., Rossier J., Nota L. (Eds.). New Perspectives in Career Counseling and Guidance in Europe. Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, 2018. 2. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājiem? LU, VISC. Pieejams http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/Konferences_Tagad/VISC_un_LU_-_M%C4%81c%C4%ABbu_saturs_kompeten%C4%8Du_pieej%C4%81.pdf 3. Ozola I. Grāmata pašizaugsmei. Rīga: RaKa, 2018. 68 lpp. 4.UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbības stratēģija 2014.-2021.gadam. Pieejams: http://www.unesco.lv/files/UNESCO_LNK_darbibas_strategija_2014-2021_apstiprinata_77582a2c.pdf

Papildliteratūra

1. Hellerstedt K. The composition of new venture teams: its dynamics and consequences. Jönköping: Jönköping International Business School, Jönköping University, 2009. 212 p. 2. LLU IMI starptautisko konferenču "Rural Environment. Education. Personality" materiāli. Pieejams: http://eng.llu.lv/?mi=601&op=raksts&id=4652 3. Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības kvalitātes pilnveides metode Pieejams: http://www.aic.lv/eqfm/7_fona_in.htm

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Journal of Educational Research. Online ISSN 1940-0675. Pieejams: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00220671.asp 2. City, Culture and Society. Online ISSN 1877-9166. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18779166 3. International Journal of Educational Research. Online ISSN 0883-0355. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/491/description#description

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra programma „Pedagoģija”.
Apjoms 2 KP