Kursa kods PedaP091

Kredītpunkti 5

Teorētisko atziņu aprobācija III

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Pedagoģija (nav zn)20/04/2011Izglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Pedagoģijas doktors

Papildliteratūra

1.Hellerstedt K. The composition of new venture teams: its dynamics and consequences. Jönköping: Jönköping International Business School, Jönköping University, 2009, 212 p.
2.LLU IMI starptautisko konferenču "Rural Environment. Education. Personality" materiāli. Pieejams: http://eng.llu.lv/?mi=601&op=raksts&id=4652
3.Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības kvalitātes pilnveides metode Pieejams: http://www.aic.lv/eqfm/7_fona_in.htm

Periodika un citi informācijas avoti

1.The Journal of Educational Research. Online ISSN: 1940-0675. Pieejams: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00220671.asp
2.City, Culture and Society. Online, ISSN: 1877-9166. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18779166
3.International Journal of Educational Research. Online, ISSN: 0883-0355. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/491/description#description

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra programma „Pedagoģija”.
Apjoms 5 KP

Kursa anotācija

Teorētisko atziņu aprobācija un inovācijas izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā. Maģistranti pilnveido prasmes un kompetences izmantojot formālā, neformālā un informālā izglītībā gūtās pedagoģijas un psiholoģijas teorijas un pētījumu rezultātus visās izglītības/mācību stadijās. Maģistrants aprobē gūtās teorētiskās atziņas izglītības mikro-, mezo- un ekso- vidē. Kursa studiju rezultātus atspoguļo maģistranta sagatavotais portfolio, kurā tiek norādīti arī sasniegumi un līdzdalība skolas, valsts mēroga vai starptautiskajos projektos, dalība zinātniskās konferencēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – integrētas studiju kursos apgūtās zināšanas, lai tās aprobētu praksē - aprobācijas refleksija.
Prasmes - integrēt un izmantot teorētiskās atziņas, lai plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā, realizējot izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Prasme teorētiskās atziņas sintezēt ar savu pieredzi, to atspoguļojot referātos; prasme prezentēt savus pētījumus un atziņas konferencēs – Portfolio.
Kompetence – spēj sadarbībā ar vadītāju veikt zinātniski pētniecisko darbību un sagatavot referātus un publikācijas par tās rezultātiem; vadīt skolēnu un studentu zinātniski pētniecisko darbu; izstrādāt un sagatavot publicēšanai mācību līdzekļus, spēj aprobēt gūtās teorētiskās atziņas un inovatīvus risinājumus praksē – Pārskats.

Kursa plāns

1.Teorētisko atziņu aprobācija–personīgās pieredzes refleksija pedagoģisko/izglītības problēmu aspektā.
2 Konferencē gūto atziņu aprobācija.
3 Individuālā aprobācijas plāna izstrāde, prezentācija.
4 Portfolio pilnveide.
5 Teorētisko atziņu aprobācija izglītības ilgtspējīgai attīstībai kontekstā.
6 Pedagoģijas un psiholoģijas atziņu un pieredzes refleksija.
7 Formālās, neformālās un informālās izglītības procesa raksturojums un izvērtējums.
8 Konkrētās aprobācijas izglītības vides aktuālo problēmu un inovāciju nepieciešamības izvērtējums
9 Teorētisko atziņu novērtējums pedagoģiskajā darbībā, pētījumu vadīšana (skolēnu projekti, zinātniskie darbi u. c.).
10 Integrēto teorētisko atziņu izvērtējums plānojot mācību/studiju mērķus un procesus, realizējot izglītību ilgtspējīgai attīstībai.
11 Teorētiskās atziņas izstrādājot un īstenojot izglītības programmas novadu, Latvijas un ES kontekstā.
12 Sasniegumu un līdzdalības izvērtējums skolas, reģionālajos, valsts mēroga un starptautiskos projektos.
13 Izstrādāto un sagatavoto mācību līdzekļu prezentācija.
14 Pētnieciskās darbības, personīgās pieredzes refleksijas un dažādo dokumentāciju apkopojums Portfolio.
15. Portfolio prezentācija.
16 Individuāli izstrādātā aprobācijas plāna realizācija, aprobācijas refleksija. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite Prasības ieskaites iegūšanai: 1. 3.sem.individuāli izstrādātā aprobācijas plāna realizācija un refleksija. 2. Portfolio. 3. Pārskats

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikt 3.sem.prakses uzdevumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.Prasme aprobēt un integrēt studiju kursos gūtās zināšanas.
2.Prasme teorētiskās atziņas sintezēt ar savu pieredzi.
3.Prezentācijas prasmes.

Pamatliteratūra

1.Cohen-Scali V., Rossier J., Nota L. (Eds.). New Perspectives in Career Counseling and Guidance in Europe. Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, 2018.
2.Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājiem? Rīga, LU, VISC. Pieejams http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/Konferences_Tagad/VISC_un_LU_-_M%C4%81c%C4%ABbu_saturs_kompeten%C4%8Du_pieej%C4%81.pdf
3.Ozola I. Grāmata pašizaugsmei. Rīga, RaKa, 2018. 68 lpp.
4.UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbības stratēģija 2014.-2021.gadam. Pieejams: http://www.unesco.lv/files/UNESCO_LNK_darbibas_strategija_2014-2021_apstiprinata_77582a2c.pdf