Kursa kods PedaP078

Kredītpunkti 2

Pētniecības prakse

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozarePieaugušo pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Irēna Katane

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda5025, Karjeras attīstības teorijas

Peda5026, Konsultēšanas teorija un metodika I

Peda5027, Pētnieciskā darba metodoloģija I

Peda5028, Pētnieciskā darba metodoloģija II

Peda6021, Sociālā integrācija un starpkultūru aspekti

Peda6022, Karjeras konsultanta profesionālā ētika

Peda6024, Konsultēšanas teorija un metodika II

Peda6036, Karjeras pakalpojumu vadība

Peda6046, Nodarbinātība un darba meklēšana I

PedaP095, Konsultēšanas jomu izpēte

PedaP096, Konsultēšanas vērošana

Psih5008, Komunikācijas teorijas konsultēšanā

Psih5011, Organizāciju kultūra

Kursa anotācija

Pētniecības prakses laikā studenti uzsāk savu patstāvīgo pētniecisko darbību izvēlētajā prakses bāzes organizācijā: pēta prakses bāzes organizācijas konsultēšanas darbības funkcijas, mērķauditoriju; izvēlētās pētījumu problēmas ietvaros veic situācijas izpēti (primārā datu ieguve, datu apstrāde), izmantojot dažādos studiju kursos, t.sk. Pētnieciskā darba metodoloģija, iegūtās zināšanas un prasmes, attīstot pētnieciskās kompetences.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas (lietošanas līmenī), kas iegūtas visos studiju kursos līdz praksei “Pētniecības prakse”.
• Prasmes: analizēt un izvērtēt karjeras konsultēšanas pakalpojumus prakses bāzes organizācijā; izmantot IT informācijas ieguvei, apkopošanai, analīzei un izvērtēšanai, iegūto datu matemātiskai apstrādei; izvēlēties un izmantot pētījuma mērķiem, uzdevumiem un mērķauditorijai atbilstošas datu ieguves un apstrādes metodes; uzkrāt jaunu pētniecisko pieredzi.
• Kompetences: studenti spēj patstāvīgi plānot un veikt pētījumus karjeras izglītības un karjeras konsultēšanas jomā atbilstoši pētījuma tematam, mērķim un uzdevumiem; spēj pētīt situāciju pētījuma problēmātikas kontekstā, t.sk. analizēt un izvērtēt iegūtos rezultātus.
Prakses rezultāti tiek vērtēti ar akumulējošo ieskaiti.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Prakses individuālā plāna sastādīšana; iepazīšanās ar prakses organizāciju un tās mērķauditoriju; datu vākšana.
2. Datu apstrāde aprakstošās statistikas ieguvei; situācijas izpētes rezultātu analīze un izvērtēšana; ieteikumu izstrāde.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Visu prakses prasību izpilde, veicot patstāvīgo konsultēšanas un pētniecisko darbību izvēlētās prakses organizācijas vidē.
Pozitīvs pašnovērtējums.
Savlaicīgi (2 dienas pirms eksāmena) iesniegta prakses atskaite un tās sekmīgs vērtējums.
Prakses atskaites prezentācijas sagatavošana un publiska uzstāšana par paveikto prakses laikā; prakses aizstāvēšanas sekmīgs vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā: • patstāvīgi veikts situācijas pētījums prakses bāzes organizācijā; • sagatavota un savlaicīgi (2 dienas pirms ieskaites) elektroniskā veidā nodota rakstveida atskaite par paveikto prakses laikā, kuras pēdējā lappusē ir atrodams pašnovērtējums. • sagatavota prezentācija un publiski prezentēts pētījumu process un rezultāti, kā arī pētniecības pieredzes refleksija, pausts un diskusijās ar eksaminācijas komisiju korekti aizstāvēts savs viedoklis.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtēšanas kritēriji atbilst prakses prasībām:
• izstrādāts individuāls pētniecības prakses plāns;
• veikta prakses organizācijas darbības izpēte karjeras konsultēšanas jomā;
• veikta prakses organizācijas darbības mērķauditorijas izpēte;
• veikta datu vākšana, apkopošana, primārā apstrāde aprakstošās statistikas ieguvei;
• veikta iegūto rezultātu analīze un izvērtēšana;
• uz iegūto pētījumu rezultātu un pieredzes refleksijas bāzes, izstrādāti ieteikumi, formulēti savas turpmākās konsultatīvās un pētnieciskās darbības mērķi un uzdevumi.
Ieskaites vērtējums veidojas summāri un sastāv no šādiem vērtējumiem:
• prakses atskaites vērtējums,
• prakses pašnovērtējums,
• prakses vadītāja dotais vērtējums,
• sagatavotās prezentācijas vērtējums un prakses aizstāvēšanas vērtējums.

Pamatliteratūra

1. Cohen-Scali V, Rossier J., Nota L. (Eds.). New Perspectives in Career Counseling and Guidance in Europe. Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, 2018. 2. Collin A., Patton W. (Eds.). Vocational Psychological and Organisational Perspectives on Career. Towards a Multidisciplinary Dialogue. The Netherlands, Rotterdam: Sense Publishers, 2009. Pieejams https://www.sensepublishers.com/media/1251-vocational-psychological-and-organisational-perspectives-on-career.pdf (elektroniskā resursa pilna teksta brīvpieeja). 3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006. 4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvie pētījumi. Rīga: RaKa, 2004. 5. McIlveen P., Midgley W. A semantic and pragmatic analysis of career adaptability. In: Exploring new horizons in career counselling: Turning challenges into opportunities. K. Maree, A. Di Fabio (Eds.). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015, pp. 235-247. Pieejams: https://eprints.usq.edu.au/27682/2/McIlveen_Midgley_Ch14_SV.pdf 6. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma. Jelgava: LLKC, 2002. 7. Raizs Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2000. 8. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 9. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2000. 10. Соломин И.Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и профессионального консультирования. Москва: Издательство: Речь, 2006. 11. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Москва: Академический Проект; Фонд «Мир», 2005. 12. Зеер Э. Ф., Рудей О. А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. Москва-Воронеж: Издательство Московского психолого-социального института; Издательство НПО «МОДЭК», 2008. Pieejams http://www.studmed.ru/zeer-ef-psihologiya-professionalnogo-razvitiya_f56aeab7347.html

Papildliteratūra

1. Ozoliņa Nucho A., Vidnere M. Intervēšanas prasme. Rīga: RaKa, 2003. 84 lpp.
2. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp. (Elektroniskais resurss pdf. formātā).
3. Raizs Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2000.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Counseling Psychology. eISSN: 1939-2168. Pieejams: http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=browsePA.volumes&jcode=cou 2. The Online Journal of Counseling and Education. ISSN 2146-8192. Pieejams: http://www.tojce.com/ 3. The European Journal of Counselling Psychology. ISSN: 2195-7614. Pieejams: http://ejcop.psychopen.eu/index.php/ejcop

Piezīmes

Studiju kurss (2 KP) profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Karjeras konsultants" (pilna laika 2. semestris).