Kursa kods PedaP067

Kredītpunkti 6

Pedagogs skolas vidē I

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums10.05.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Irēna Katane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Pedagoģiskās prakses laikā studentiem teorētiskās zināšanas jāizmanto skolas pedagoģiskajā procesā, t.sk. mācību procesa plānošanā, organizācijā un vadībā, kontrolē un izvērtēšanā mācību priekšmetos "Mājturība un tehnoloģijas" un "Informātika/Vizuālā māksla", klases audzināšanas darbā. Studentiem ir: 1) jāiepazīst bāzes skola kā izglītības vide, t.sk. skolas pedagoģiskās kultūras specifika un skolas tradīcijas; 2) jāattīsta un jāpilnveido pedagoģiskās kompetences mācību metodikas, audzināšanas un izglītības vadības jomās; 3) jāveic pētnieciskais darbs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: studenti zina un izprot pedagoga metodiskās, audzināšanas, izglītības vadības un pētnieciskās darbības funkcijas skolas vidē.
• Prasmes: studenti prot pielietot teorētiskās zināšanas pedagoģiskajā praksē - prot plānot, vadīt, analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību skolā un kritiski pārņemt citu pedagogu pieredzi; prot pētīt mācību, audzināšanas, izglītības procesu skolā.
• Kompetence: studenti spēj patstāvīgi un atbildīgi veikt pedagoģisko darbību skolas vidē un pašvirzīt savu profesionālo attīstību.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar skolas izglītības vidi: vēsture, programmas, neformālā izglītība, projekti u.c.
2. Pedagoģiskās prakses laikā veicamo aktivitāšu kalendārā plāna izstrādāšana.
3. Mācību 10 stundu plānošana, patstāvīga vadīšana mācību priekšmetā "Mājturība un tehnoloģijas", no tām 1 atklātā stunda.
4. Mācību 10 stundu plānošana, patstāvīga vadīšana mācību priekšmetā "Informātika/Vizuālā māksla", no tām 1 atklātā stunda.
5. Skolas 1 pasākumu un audzināmās klases 1 pasākuma sagatavošana un/vai vadīšana.
6. Prakses vadītāja 1 klases stundas vērošana, analīze un vērtēšana; piedalīšanās 1 skolas vai klases vecāku sapulcē.
7. Patstāvīga pētnieciskā darbība skolas vidē.
8. Prezentācijas par paveikto prakses laikā sagatavošana ieskaitei.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizpilda visas pedagoģiskās prakses pirmā posma "Pedagogs skolas vidē I" prasības, t.sk. jāsagatavo prezentācija par prakses pirmajā posmā paveikto, sekmīgi jānokārto starpieskaite (bez atzīmes).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses prasības un veicamie uzdevumi pārstāv 4 pedagoģiskās darbības jomas: mācību procesa metodika un vadība; audzināšanas darbs skolā un klasē; skolvadība, patstāvīgie pētījumi izglītībā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• abu mācību priekšmetu metodikā un stundu plānošanā un vadīšanā (10 mācību stundas katrā priekšmetā);
• audzināšanas aktivitātes skolā un klasē;
• studēta skolas vēsture, struktūra, izglītības programmu un neformālās izglītības piedāvājums u.c.;
• uzsākti pedagoģiskie pētījumi;
• sagatavota prezentācija ieskaitei par paveikto prakses laikā.

Pamatliteratūra

1. Palīgs jaunajam skolotājam. LLU. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts; I. Katanes red. Jelgava: LLU, 2006. 1.sēj. 248 lpp. 2. Palīgs jaunajam skolotājam. LLU. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts; I. Katanes red. Jelgava: LLU, 2006. 2.sēj. 136 lpp. 3. Rutka L. Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa, 2012. 178 lpp. 4. Špona A.. Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RaKa, 2006. 211 lpp. 5. Šteinberga A. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: RaKa, 2013. 176 lpp.

Papildliteratūra

1. Baltušīte R. Pedagoģijas studentu gatavība pedagoģiskai darbībai skolā. Jelgava: LLU, 2012. 2. Bogdanova R. Mājturības bilingvālās mācīšanas metodika 5.-9.kl. 1.daļa. Rīga: SI, 2004. 3. Cohen-Scali V, Rossier J., Nota L. (Eds.). New Perspectives in Career Counseling and Guidance in Europe. Cham (Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018. 4. Čehlovs M., Čehlova Z. Skolotāja pedagoģiskās kompetences teorētiskie pamati. Latvijas universitātes Raksti. 747.sējums: Pedagoģija un skolotāju izglītība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009, 57.–63. lpp. 5. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006. 6. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 7. Palīgs jaunajam skolotājam. I.Katane (red.). 1.daļa. Jelgava: LLU TF IMI, 2006. 8. Palīgs jaunajam skolotājam. I. Katane (red.). 2.daļa. Jelgava: LLU TF IMI, 2006. 9. Krastiņa E., Pipere A. Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. Rīga: RaKa, 2004. 10. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvie pētījumi. Rīga: RaKa, 2004. 11. Kuzņecova A. Profesionālās ētikas pamati. Rīga: RaKa, 2003. 12. Lanka A. Pedagoģiskais process. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU Humanitārais institūts, 2003. 13. Ļaščenko A., Druzika L. Humānas un efektīvas skolas veidošana. Rīga: RaKa, 2004. 14. Nīmante D. Klasvadība. Rokasgrāmata skolotājiem. Rīga: Zvaigzne ABC, b.g. Pieejams http://www.jvg.edu.lv/media/2809/klasvadiba.pdf 15. Ozola I. Grāmata pašizaugsmei. Rīga: RaKa, 2018. 68 lpp. 16. Pāvulēns J., Mārtinsone K., Mihailova S. Konsultatīvais atbalsts skolēniem. Rīga: Raka, 2018. 80 lpp. 17. Purēns V. Kā attīstīt kompetenci. Rīga: Raka, 2018. 280 lpp. 18. Rutka L. Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa, 2012. 178 lpp. 19. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. I daļa: Pedagogs. Organizācija. Pārmaiņas. Rīga: RaKa, 2004. 20. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. II daļa: Misija. Funkcijas. Koncepcija. Plānošana. Rīga: RaKa, 2004. 21. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. III daļa: Pedagoģiskā padome. Metodiskais darbs. Pieredze. Rīga: RaKa, 2004. 22. Špona A. Audzināšanas process teorijā un prakse. Rīga: RaKa, 2004. 23. Šteinberga A. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: RaKa, 2013. 24. Tauriņa Ž. Skolēna kompetenču pašvērtējums. Rīga: RaKa, 2013. 25. Kompetents pedagogs 21.gadsimtā. Kvalitatīvas pedagoģijas principi. A. Tūna A. u.c. Jēkabpils: Izglītības iniciatīvu centrs, 2013. 12 lpp. Pieejams: http://www.iic.lv/wp-content/uploads/2013/03/kvalitativas_pedagogijas_principi_lv2.pdf 26. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 2001.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU TF IMI starptautisko zinātnisko konferenču "Rural Environment. Education. Personality". [Lauku vide. Izglītība. Personība] rakstu krājumi. ISSN 2255-808X [skatīts 19.05.2016.]. Pieejams LLU TF mājas lapā: http://eng.llu.lv/?mi=601&op=raksts&id=4652 2. Žurnāls "Psiholoģijas pasaule". ISSN 1691-0435 3. Žurnāls „Skolotājs”. ISSN 1407-1945

Piezīmes

Pedagoģiskā prakse "Pedagogs skolas vidē" (11 KP) sastāv no divām daļām: "Pedagogs skolas vidē I" (6 KP; ieskaite bez atzīmes) un "Pedagogs skolas vidē II" (5 KP; eksāmens).