Kursa kods PedaP064

Kredītpunkti 8

Pedagogs skolas vidē I

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums20.05.2014

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Irēna Katane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Pedagoģiskās prakses laikā studentiem teorētiskās zināšanas jāizmanto skolas pedagoģiskajā procesā, t.sk. mācību procesa plānošanā, organizācijā un vadībā, kontrolē un izvērtēšanā mācību priekšmetos "Mājturība un tehnoloģijas" un "Informātika/Vizuālā māksla", klases audzināšanas darbā. Studentiem ir: 1) jāiepazīst bāzes skola kā izglītības vide, t.sk. skolas pedagoģiskās kultūras specifika un skolas tradīcijas; 2) jāattīsta un jāpilnveido pedagoģiskās kompetences mācību metodikas, audzināšanas un izglītības vadības jomās; 3) jāveic pētnieciskais darbs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - studenti zina un izprot pedagoga metodiskās, audzināšanas, izglītības vadības un pētnieciskās darbības funkcijas skolas vidē.
• Prasmes - studenti prot pielietot teorētiskās zināšanas pedagoģiskajā praksē - prot plānot, vadīt, analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību skolā un kritiski pārņemt citu pedagogu pieredzi; prot pētīt mācību, audzināšanas, izglītības procesu skolā.
• Kompetence - studenti spēj patstāvīgi un atbildīgi veikt pedagoģisko darbību skolas vidē un pašvirzīt savu profesionālo attīstību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mācību gada sākumā piedalīšanās novada/pilsētas skolotāju konferencē un metodisko apvienību, komisiju darbā.
2 Izstrādāti pedagoģiskās prakses pirmās daļas laikā vērojamo un patstāvīgi vadāmo mācību stundu kalendārie plāni.
3 Plānotas un patstāvīgi novadītas 13 māc.st. katrā specializācijas priekšmetā, t.sk. pa 1 atklātai stundai katrā pr-tā.
4 Iepazītšanās ar skolas audzināšanas darbu: skolas audzināšanas prioritārajiem virzieniem; skolas pasākumu plānu 1.pusg
5 Piedalīšanās 2 skolas un 1 klases pasākuma sagatavošanā un vadīšanā; 1 klases audz.st. vērošana, analīze un vērtēšanā.
6 Iesaistīšanās skolas sadarbībā ar skolēnu vecākiem: piedalīšanās 1 skolas un 1 audzināmās klases vecāku sapulcē
7 Skolas izglītības vides specifikas izpēte: skolas vēsture un attīstības plāns, izgl.programmas, interešu izglītība u.c.
8 Pētnieciskās darbības plānošana un uzsākšana skolas vidē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizpilda visas pedagoģiskās prakses "Pedagogs skolas vidē" pirmās daļas prasības, jāsagatavo pārskata prezentācija par paveikto un sekmīgi jānokārto ieskaite (bez atzīmes).

Pamatliteratūra

1. Čehlovs M., Čehlova Z. Skolotāja pedagoģiskās kompetences teorētiskie pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. Pedagoģija un skolotāju izglītība: LU raksti, 747.sējums, 57 – 63 lpp. Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/materiali/apgads/raksti/747.pdf
2. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas [2. izd.]. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 394 lpp.
3. Katane I. (red.). Palīgs jaunajam skolotājam. 1.daļa. Jelgava: LLU TF IMI, 2006. 248 lpp.
4. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. I daļa. Pedagogs. Organizācija. Pārmaiņas. Rīga: RaKa, 2004. 256 lpp.

Papildliteratūra

1. Andersone R. Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga: Raka, 2007. 202 lpp.
2. Bikše K. Lūdzu, skolotāj ...1. un 2. daļa. Rīga: Kvalitātes vadība: Skola un ģimene, 2008.
3. Fullan M. Change theory: A force for school improvement. [tiešsaiste]. Copyright Centre for Strategic Education, Victoria, 2006. 14 p. [skatīts 23.05.2014.]. Pieejams: http://www.michaelfullan.ca/media/13396072630.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU TF IMI starptautisko zinātnisko konferenču krājumi "Rural Environment. Education. Personality" [„Lauku vide. Izglītība. Personība"] rakstu krājumi. ISSN 2255-808X Pieejams elektroniskā formātā:
7(2014) : http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2014/Latvia-Univ-Agricult-REEP-2014proceedings.pdf
6(2013) : http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2013/Latvia-Univ-Agricult_REEP_2013_ISSN_2255-808X.pdf
5(2012): http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2012/REEP-2012-proceedings-E-ISSN-2255-808X.pdf
4(2009): http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2009/Latvia-Univ-Agriculture_REEP-2009-proceedings.pdf
2. Journal of Educational Psychology. [tiešsaiste]. Online ISSN: 1939-2176. [skatīts 17.12.2013.]. Pieejams: http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx
3. Journal of Education for Teaching. [tiešsaiste]. Published by Taylor and Francis Group. Online ISSN: 1360-0540. [skatīts 17.12.2013]. Pieejams: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp

Piezīmes

Pedagoģiskā prakse profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" pilna un nepilna laika studijās.