Kursa kods PedaP051

Kredītpunkti 1

Vizuālās mākslas metodika

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareNozaru pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1001, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ3006, Kompozīcija un krāsu mācība III

MākZ3012, Zīmēšana I

MākZ3013, Zīmēšana II

MākZP021, Kompozīcija un krāsu mācība II

Peda2051, Didaktika I

Peda2052, Didaktika II

Peda2053, Didaktika III

Kursa anotācija

Studiju kurss veicina zināšanu ieguvi un to praktisku pielietošanu konkrētu tematu metodikas izstrādāšanai. Studiju kursā padziļināti pēta valsts izglītības standartu vizuālajā mākslā, to realizācijai nepieciešamo metodisko un tehnisko nodrošinājumu, ieteicamos metodiskos materiālus un mācību līdzekļus. Vingrinājumu, pārbaudes darbu un izdales materiālu sagatavošana. Kursa darbā izstrādā metodiku vienai vizuālās mākslas mācību stundai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par vizuālās mākslas metodikas teoriju un to izmantošanu praksē; par mācību stundu sagatavošanu, mācību metodēm, skolēnu radošo darbu vērtēšanu.
Prasmes – analizēt un izvērtēt metodikas teorijas un izvēlēties piemērotākās vizuālās mākslas mācību procesam. Izvērtēt un pielietot piemērotākās mācību metodes, vērtēšanas formas, uzskates materiālus un mācību grāmatas.
Kompetence – spēj orientēties vizuālās mākslas mācību priekšmeta programmas standartā, izstrādāt un izvērtēt vizuālās mākslas tēmas. Spēj sastādīt gada tematisko plānu, kalendāro plānu, spēj saplānot un novadīt vizuālās mākslas stundas, spēj sagatavot uzskates un teorētiskos materiālus, pārbaudes darbus un testus.

Kursadarbā vērtē izpratni par vizuālās mākslas metodikas teoriju un tās izmantošanu praksē, gada tematisko plānu; tematisko un kalendāro plānu, saplānotās un sagatavotās vizuālās mākslas stundas; sagatavotos uzskates materiālus un pārbaudes darbus. Zināšanas, prasmes un kompetences atspoguļojas kursa darba teorētiskajā un praktiskajā daļā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Valsts izglītības standarts vizuālajā mākslā. 2 Vizuālās mākslas izglītības realizācijai nepieciešamais metodiskais un tehniskais nodrošinājums. 3 Stundu plāni un vingrinājumi vizuālajā mākslā. 4 Vizuālās mākslas tehnikas. 5 Vizuālās mākslas nodarbību mērķi un uzdevumi. 6 Skolēnu izziņas patstāvības un aktivizācijas paņēmieni. 7 Tematiskais un laika plānojums mācību gada apjomā vizuālajā mākslā. 8 Laika plānojums izvēlētā temata griezumā. 9 Nepieciešamo uzskates un izdales materiālu saraksts izvēlētam tematam. 10 Materiāli tehniskais nodrošinājums apakštematam – vienai nodarbībai vizuālajā mākslā. 11 Konkrēts mācību nodarbības izvērsts konspekts 1 mācību stundai. 12 Izvēlētā apakštemata apguves paškontroles un kontroles pasākumu apraksts. 13 Uzskates līdzekļu sagatavošana vizuālajā mākslā. 14 Vingrinājumu, testu un pārbaudes darbu sagatavošana. 15 Vingrinājumu, testu un pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji. 16 Kursa darba prezentācija.
Praktiskais darbs:
Kursa darbā praktiski jāizstrādā vizuālais, metodiskais materiāls par izvēlētu tēmu. Zina vizuālās mākslas metodikas teoriju, prot to pielietot. Ir kompetents zināšanas un prasmes lietot profesionālajā darbībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīga kursa darba prezentēšana un aizstāvēšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darbu veic patstāvīgi, saskaņā ar vizuālās mākslas mācību priekšmeta izglītības standartu un vadlīnijām, darba uzdevumiem un metodiskajiem norādījumiem. Darbā atspoguļojas zināšanas, prasmes un kompetences.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. atbilstība vizuālās mākslas mācību priekšmeta izglītības standartam un vadlīnijām;
2. atbilstība darba uzdevumiem un norādījumiem;
3. laika plānojuma izstrādes atbilstība izvēlētajam tematam;
4. uzskates materiālu atbilstība izvēlētajam tematam.
5.prezentācijas kvalitāte un uzstāšanās.

Pamatliteratūra

Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp. Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp Eissen K., Roselien S. Sketching: Drawing techniques for product designers. Amsterdam: BIS Publishers, 2007. 253l p. Pipes A. Drawing for designers. London: Laurence King publishing, 2007. 215 p.

Papildliteratūra

1. Druvaskalne-Urdze A. Krāsas un skaņas sintēze kā metode. Rīga: RaKa, 2004. 114 lpp. 2. Smits R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 384 lpp. 3. Vata F., Milborna A., Dikensa R. Lielā zīmēšanas grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 66 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deko. Rīga: "Žurnāls Santa", 2013. ISSN 1407-7027. 2. Dizaina Studija. Rīga: "Neputns", 2011. ISSN 1691-3094. 3. Māksla Plus. Rīga: "Māksla Plus", 2011. ISSN 1407-1886.

Piezīmes

Obligātais kursa darbs TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Mājas vide izglītībā.