Kursa kods Peda6059

Kredītpunkti 4

Maģistra darbs III

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Baiba Briede

Dr. paed.

author prof. (Emeritus)

Ludis Pēks

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda6028, Pētījumu metodoloģija III

Psih5010, Pedagoģija un psiholoģija III

Kursa anotācija

Kurss mērķis attīstīt pētījumu veikšanai nepieciešamo kompetenci - patstāvīgiem pētījumiem nepieciešamās prasmes un spējas tos veikt, kuras apliecina izstrādātais maģistra darbs un tā aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par izglītības zinātņu maģistru darbiem, izglītības problēmu analīzi un risināšanu pētījumos, praksē un teorijā balstītu pētījuma priekšmeta izvēli, pētījuma objekta, mērķa, hipotēzes, uzdevumu formulēšanu, metodēm, to izvēli, pieredzes refleksiju un novitātēm pētījumos.
• Prasmes attīstīt pētnieciskā darba iemaņas, īstenot kvalitatīvos un kvantitatīvos pētījumus, atspoguļot tos un pētījuma novitāti maģistra darbā.
• Kompetence: apkopot informāciju par pētījumu, izvērtēt teorētiskās pieejas un modeļus, izvērtēt teorētisko pētījuma rezultātus, formulēt secinājumus un ieteikumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepriekšējo pētījumu izvērtēšana.
2 Personiskās pieredzes refleksija par pētāmo jomu.
3 Maģistra darba ieceres precizēšana un saskaņošana ar vadītāju.
4 Pētījumu (eksperimenta u.c.) pabeigšana.
5 Datu apstrāde: apkopošana, attēlojumu izvēle, matemātiska apstrāde, analīze u.tml.
6 Pētījuma rezultātu izvērtēšana.
7 Maģistra darba melnraksta sagatavošana un saskaņošana ar vadītāju.
8 Konsultācijas par melnraksta atbilstību institūta un LLU normatīvo materiālu prasībām.
9 Maģistra darba noformēšana.
10 Maģistra darbu prezentācijas sagatavošana, priekšaizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atskaites darba vadītājam, priekšaizstāvēšana un ieskaite 4. semestrī.

Pamatliteratūra

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2010. 190 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp. Ir LLU FB 11 eks.
4. Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. London; New York: Routledge, 2007. 638 p.

Papildliteratūra

1. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens mūsdienu izglītības pētniecībā. Jelgava: LLU, IMI, 2006. 55 lpp. Sērija Izglītības ekoloģija.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp. Sērija Izglītības ekoloģija.
3. Creswell J.W. Education research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Merrill Prentice Hall, 2008. 670 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Pedagoģija" pilna laika studijās.