Kursa kods Peda6054

Kredītpunkti 3

Maģistra darbs III

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda5017, Pedagoģija un psiholoģija II

Peda6011, Maģistra darbs II

Peda6027, Pētījumu metodoloģija II

Kursa anotācija

Kurss mērķis attīstīt pētījumu veikšanai nepieciešamo kompetenci - patstāvīgiem pētījumiem nepieciešamās prasmes un spējas tos veikt, kuras apliecina izstrādātais maģistra darbs un tā aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par izglītības zinātņu maģistru darbiem, izglītības problēmu analīzi un risināšanu pētījumos, praksē un teorijā balstītu pētījuma priekšmeta izvēli, pētījuma objekta, mērķa, hipotēzes, uzdevumu formulēšanu, metodēm, to izvēli, pieredzes refleksiju un novitātēm pētījumos.
• Prasmes attīstīt pētnieciskā darba iemaņas, īstenot kvalitatīvos un kvantitatīvos pētījumus, atspoguļot tos un pētījuma novitāti maģistra darbā.
• Kompetence: apkopot informāciju par pētījumu, izvērtēt teorētiskās pieejas un modeļus, izvērtēt teorētisko pētījuma rezultātus, formulēt secinājumus un ieteikumus.

Kursa saturs(kalendārs)

• Teorētiskās daļas sagatavošana.
• Personiskās pieredzes refleksija par pētāmo jomu.
• Eksperimenta shēmas izvēle, tās validitātes izvērtējums.
• Eksperimentālo pētījumu plāna sastādīšana. Pilotpētījumi.
• Datu ieguve.
• Pētījumu metodikas korekcija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atskaites darba vadītājam

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Izstrādāta maģistra darba teorētiskā daļa (80-90%).
• Empīriskajā daļā: 1) sastādīts pētījumu plāns, 2) pilotpētījumi, 3) veikta datu ieguve.

Pamatliteratūra

• Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Jelgava, 2018. Pieejams: http://ejuz.lv/mv9
• Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
• Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp.
• Mārtinsone K. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
• Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi, 2002. 2 sēj.
• Creswell J. W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012. 650 p.
• Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 86 lpp.

Papildliteratūra

• Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 281 lpp.
• Anderson T., Anderson C., Hart-Davis G. Beginning Microsoft Word 2010. Apress: 2010. 380 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā "Pedagoģija" pilna laika studijās (3.sem.)