Kursa kods Peda6047

Kredītpunkti 2

Nodarbinātība un darba meklēšana II

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Anna Bičkovska

Mg. ed.

author vieslekt.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros tiek padziļināta studentu izpratne par nodarbinātības un darba tirgus tiesisko regulējumu, darba meklēšanu, personāla atlasi, un darba attiecību nodibināšanu. Studenti apgūst darba meklētāju karjeras attīstības atbalsta teorētiskos un praktiskos aspektus un attīsta darba meklētāju resursu izvērtēšanai, darba meklēšanas plānošanai, darba meklēšanas procesa lietišķo rakstu (CV, motivācijas vēstules, pieteikuma u.c.) sastādīšanai un darba interviju vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot ar nodarbinātību saistīto terminoloģiju un ar bezdarbu saistītās problēmas, spēj raksturot darba meklētāja psiholoģisko, sociālo un ekonomisko situāciju. Tiks novērtēts pēc pastāvīga darba iesniegšanas raksturojot darba meklētāja psiholoģisko, sociālo un ekonomisko situāciju.
Prasmes: analizēt klienta resursus darba tirgū un darba meklēšanas procesu, izmantot teorētiskās zināšanas CV, pieteikuma (motivācijas) vēstuļu, darba sludinājumu un darba līgumu sagatavošanā. Tiks novērtēts pēc pastāvīga darba iesniegšanas, kur students veidos vienam darba meklētājam CV, motivācijas vēstuli un darba sludinājumu.
Kompetence: spēj sniegt profesionālu atbalstu darba meklēšanā, uzņēmējdarbības uzsākšanā un bezdarba pārvarēšanā. Tiks novērtēts pēc pastāvīga darba iesniegšanas, vērtējot studenta darbu ar darba meklētāju.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bezdarbs. Bezdarba veidi. Bezdarba līmenis un tā aprēķināšanas metodes.
2. Bezdarbs kā indivīda un sabiedrības ekonomiska, sociāla un psiholoģiska problēma. Atbalsta veidi.
3. Bezdarbnieka un darba meklētāja tiesiskais statuss, kopīgais un atšķirīgais.
4. Darba meklētāja izvēle: darbs pie darba devēja vai saimnieciskā darbība. Saimnieciskās darbības uzsākšana.
5. Darba meklēšana. Darba meklētāju vēlmes un vajadzības. Darba meklēšanas motivācija un motivēšanas veidi.
6. Darba meklētāja esošo un piesaistāmo resursu izvērtējums.
7. Vakances, vakanču veidi. Darba devēja darbība darbaspēka piesaistīšanā, novērtēšanā un noturēšanā darbā.
8. Darba meklēšanas metodes un paņēmieni. Pasīvās darba meklēšanas metodes.
9. Darbiekārtošanas pakalpojumi. Pakalpojumu sniedzēju izvērtējums.
10. Aktīvās darba meklēšanas metodes. Nepieciešamo lietišķo rakstu (darba sludinājums, CV, pieteikuma vēstule) sagatavošana.
11. Aktīvās darba meklēšanas metodes. Sociālā tīkla aktivizēšana darba meklēšanas procesā.
12. Sagatavošanās darba intervijai. Lietišķā etiķete darba inrtervijā.
13. Darbinieku atlases metodes uzņēmumā.CV un dokumentu izvērtēšana, testu un darba uzdevumu izmantošana.
14. Darba intervija. Intervijas kārtība un jautājumu loks.
15. Darba intervija. Intervijas procesa un rezultātu izvērtēšana. Lomu spēle – darba intervija.
16. Jaunā darbinieka adaptācija uzņēmumā. Psihosociālās darba vides ietekme uz darba ražīgumu, apmierinātību ar darbu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošs vērtējums, ko veido studējošā aktīva piedalīšanās vismaz 75% lekciju un praktisko nodarbību (30%), savlaicīga patstāvīgo praktisko darbu izpilde un iesniegšana (60%) un aizstāvēšana (10%). Ja studējošais apmeklējis mazāk nekā 75% lekciju un praktisko nodarbību, sekmīga studiju kursa apguves vērtējuma saņemšanai sesijas laikā jākārto eksāmens par abām studiju kursa daļām. Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie studējošie, kuri saņēmuši vairāk nekā 5 punktus katra patstāvīgā darba vērtējumā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā paredzēti 6 patstāvīgie darbi. Katra patstāvīgā darba izpilde tiek vērtēta 10 punktu sistēmā. Katrs patstāvīgā darba vērtējuma punkts veido 1% no maksimāli iespējamā vērtējuma ballēs. Pirmie četri patstāvīgie praktiskie darbi veido vienotu veselumu, par tiem jāiesniedz kopīga rakstiska atskaite, un īstenotais darbs ar darba meklētāju jāaizstāv nodarbībā. Studentam jāspēj diskutēt par pastāvīgā darba norisi un pamatot tā rezultātus.
1. Darbs ar darba meklētāju (pēc studenta izvēles):
a) Darba meklētāja sociālās, psiholoģiskās un ekonomiskās situācijas izvērtējums
b) Darba meklētājam piemērotu darba devēju sludinājumu apzināšana (5 sludinājumi) un izvērtējums, darbinieka sludinājuma sagatavošana.
c) Darbinieka CV un pieteikuma vēstules sagatavošana.
d) Darba meklētāja sociālā tīkla apzināšanās un aktivizēšanas paņēmienu izvērtējums, un sociālo kontaktu tīkla kartes izveidošana
2. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju piedāvājuma izvērtējums. Rakstiska atskaite (jāiesniedz elektroniski).
3. Jauno darbinieku adaptācijas programmu izvērtējums. Rakstiska atskaite (jāiesniedz elektroniski atskaiti) un auditorijas priekšā prezentēt savu sniegumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visu iesniegto darbu akumulējošs vērtējums 10 baļļu sistēmā.

Pamatliteratūra

1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2008. 186 lpp. 2. Vorončuka I. Personāla vadība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp. 3. Greenhaus J., Callanan G. Encyclopedia of career development. Vol. 1, 2, Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2006. 949 p. 4. Bolles R. N. What Color is Your Parachute? Toronto: Ten Speed Press, 2005. 400 p.

Papildliteratūra

1. Forands I. Palīgs personāla speciālistam. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2007. 251 lpp. 2. Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga: RAKA, 2006. 199 lpp. 3. Džeja R. Spoža darba intervija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 152 lpp. 3. The World Bank Study. Scientific research: Latvia: “Who is Unemployed, Inactive or Needy? Assessing Post‐Crisis Policy Options”, 2013. 585 p. 4. Eurofound. Digital age. Platform work: Types and implications for work and employment. Literature review. 2018. 132 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskā darba organizācija (ILO) [tiešsaiste]. [skatīts 04.12.2018.]. Pieejams: http://www.ilo.org 2. Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste] [skatīts 04.12.2018.]. Pieejams: http://www.likumi.lv 3. Nodarbinātības valsts aģentūra [tiešsaiste] [skatīts 04.12.2018.]. Pieejams: http:// www.nva.gov.lv

Piezīmes

Maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants”