Код курса Peda6046

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса22.11.2016

Разработчик курса

author

Anita Rācene

Учебная литературa

1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2008. 186 lpp. 2. Vorončuka I. Personāla vadība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp. 3. Greenhaus J., Callanan G. Encyclopedia of career development. Vol.1-2, Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2006. 949 p. 4. Dombrovska L. R. Cilvēkresursu kapitāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 212 lpp. 5. Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīg : Lietišķās informācijas dienests,2018. 173 lpp. 6. Leibus, I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp.

Дополнительная литература

1. Forands I. Palīgs personāla speciālistam. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2007. 251 lpp. 2. Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga: RAKA, 2006. 199 lpp. 3. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2013. 304 lpp. 4. Darba likums ar komentāriem. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Rīga, 2010. 303 lpp. 5. Profesiju aprakstu katalogs. 2. sēj. Nodarbinātības valsts aģentūra. Rīga, 2011. 782 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Starptautiskā darba organizācija (ILO) [tiešsaiste] [skatīts 11.12.2018.]. Pieejams: http://www.ilo.org 2. Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste] [skatīts 11.12.2018.]. Pieejams: http://www.likumi.lv 3. LR Centrālā statistikas pārvalde [tiešsaiste] [skatīts 11.12.2018.]. Pieejams: http:// www.csb.gov.lv