Kursa kods Peda6046

Kredītpunkti 2

Nodarbinātība un darba meklēšana I

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Anita Rācene

Dr. paed.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros tiek padziļināta studentu izpratne par nodarbinātības un darba tirgus tiesisko regulējumu, darba tirgus struktūru un to raksturojošiem rādītājiem, darba attiecībām un uzņēmējdarbību. Studenti apgūst darbinieku un uzņēmēju karjeras attīstības atbalsta teorētiskos un praktiskos aspektus un pilnveido izpratni par darba attiecību un uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu, nodokļu sistēmu un ES un trešo valstu pilsoņu nodarbinātības iespējām Latvijā, kā arī gūst nepieciešamās prasmes dažādu statusu nodarbināto konsultēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot ar nodarbinātību saistīto terminoloģiju, spēj raksturot saimnieciskās darbības organizatoriski tiesiskās formas. Semināri un praktiskie darbi (refleksijas).
Prasmes: izvērtēt nodarbinātības atbilstību normatīvajiem aktiem, izmantot teorētiskās zināšanas konsultējot klientus darba līgumu un nodokļu deklarāciju sagatavošanā, izmantot profesiju un tautsaimniecības nozaru klasifikācijas sistēmas, raksturot darba tirgus un tautsaimniecības attīstības tendences reģionā, valstī un ES. Patstāvīgie mājas darbi, pētnieciskais darbs, semināri.
Kompetence: spēj sniegt atbalstu individuālās komercdarbības uzsākšanā, darba attiecību nodibināšanā un uzturēšanā. Patstāvīgie mājas darbi, semināri.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Darba tirgus politikas pamatnostādnes un tautsaimniecības attīstības tendences Latvijā un ES. 2 h.
2. Iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte, nodarbinātības statuss. Saimnieciskās darbības klasifikācija. 2 h.
3. Nodarbinātības veidi. Nodarbinātības izmaiņas. Reģistrētā un nereģistrētā nodarbinātība.
2 h.
4. Nodarbinātības drošība strauji mainīgā ekonomikā. Nodarbinātība un nodarbināmība. 2 h.
5. Darba tirgus attīstības tendences valstī un reģionos. Pētniecisko darbu aizstāvēšana. 2 h.
6. Algots darbs kā nodarbinātības forma, tā priekšrocības un trūkumi. 2 h.
7. Darba attiecību tiesiskais pamats. Psiholoģiskais līgums darba attiecībās. 2 h.
8. Darba attiecību nodibināšana un pārtraukšana. Darba līgums. 2 h.
9. Profesiju klasifikācija. Profesiju klasifikatora izmantošana darba attiecību nodibināšanā. 2 h.
10. Profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Darba attiecības ar Latvijas, ES un trešo valstu pilsoņiem. 2 h.
11. Darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumi. Darba samaksa. 2 h.
12. Uzņēmējdarbība un saimnieciskā darbība. Uzņēmējspējas, karjeras attīstības atbalsta loma to attīstīšana. 2 h.
13. Saimnieciskās darbības organizatoriski tiesiskās formas un nepieciešamais karjeras attīstības atbalsts. 2 h.
14. Ar nodarbinātību saistītie nodokļi un nodevas. 2 h.
15. Ar nodarbinātību saistītā dokumentācija. Darba pieņemšanas akti, rēķini, uzņēmuma un autorlīgumi. 2 h.
16. Karjeras konsultanta kompetence atbalsta sniegšanā uzņēmējiem un darbiniekiem. 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Akumulējošs vērtējums, ko veido studējošā piedalīšanās vismaz 75% lekciju un semināru, aktīva un sekmīga uzstāšanās semināros (20%), pētnieciskā darba izpilde un aizstāvēšana (20%), patstāvīgo praktisko darbu izpilde un aizstāvēšana (60%).
Visiem mājas darbiem jābūt iesniegtiem un ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts un prezentēts pētnieciskais darbs “Darba tirgus attīstības tendences valstī un reģionos”.
2. Sagatavots aizstāvēts teorijas pārskats par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Darba attiecības ar Latvijas, ES un trešo valstu pilsoņiem.
3. Sagatavots un aizstāvēts teorijas pārskats - prezentācija par saimnieciskās darbības organizatoriski tiesiskām formām un nepieciešamo karjeras attīstības atbalstu.
4. Refleksija - Karjeras konsultantam nepieciešamā kompetence atbalsta sniegšanā uzņēmējiem un darbiniekiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskajos darbos tiks vērtēta spēja atlasīt informāciju par ]nodarbinātības un darba tirgus tiesisko regulējumu, darba tirgus struktūru un to raksturojošiem rādītājiem, darba attiecībām un uzņēmējdarbību. spēja analizēt un izvērtēt, izdarīt savus secinājumus un tos pamatot. Diskusijās tiks vērtēts izklāstītā materiāla saturs un spēja diskutēt un argumentēt savu viedokli.
Ieskaite tiks vērtēts 10 ballu sistēmā.
Akumulējošs vērtējums, ko veido studējošā piedalīšanās vismaz 75% lekciju un semināru, aktīva un sekmīga uzstāšanās semināros (20%), pētnieciskā darba izpilde un aizstāvēšana (20%), patstāvīgo praktisko darbu izpilde un aizstāvēšana (60%).

Pamatliteratūra

1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2008. 186 lpp. 2. Vorončuka I. Personāla vadība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp. 3. Greenhaus J., Callanan G. Encyclopedia of career development. Vol.1-2, Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2006. 949 p. 4. Dombrovska L. R. Cilvēkresursu kapitāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 212 lpp. 5. Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīg : Lietišķās informācijas dienests,2018. 173 lpp. 6. Leibus, I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp.

Papildliteratūra

1. Forands I. Palīgs personāla speciālistam. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2007. 251 lpp. 2. Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga: RAKA, 2006. 199 lpp. 3. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2013. 304 lpp. 4. Darba likums ar komentāriem. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Rīga, 2010. 303 lpp. 5. Profesiju aprakstu katalogs. 2. sēj. Nodarbinātības valsts aģentūra. Rīga, 2011. 782 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskā darba organizācija (ILO) [tiešsaiste] [skatīts 11.12.2018.]. Pieejams: http://www.ilo.org 2. Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste] [skatīts 11.12.2018.]. Pieejams: http://www.likumi.lv 3. LR Centrālā statistikas pārvalde [tiešsaiste] [skatīts 11.12.2018.]. Pieejams: http:// www.csb.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālajā maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” pilna un nepilna laika studijās.