Kursa kods Peda6045

Kredītpunkti 8

Profesionālā specializācija

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā320

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits96

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits192

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Baiba Briede

Dr. paed.

author asoc. prof.

Irēna Katane

Dr. paed.

author doc.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda5016, Pedagoģija un psiholoģija I

Peda6026, Pētījumu metodoloģija I

Kursa anotācija

Maģistranti specializējas profesionālajai un zinātniskajai darbībai konkrētu kursu vai priekšmetu metodikā/ didaktikā, izglītības vadībā, vai izglītības veidā: pieaugušo izglītība, sociālā izglītība skolā, profesionālā izglītībā, pirmskolas un skolas pedagoģijā, atbilstoši individuālām programmām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par ekoloģisko pieeju izglītībā, izglītību ilgtspējīgai attīstībai, EQF mūžizglītībai, mācību/ studiju priekšmetu/ kursu mērķiem, procesu, plānošanu, īstenošanu un izvērtēšanu.
• Prasmes integrēt un izmantot zināšanas, lai plānotu mācību/ studiju mērķus un procesus, sastādītu, īstenotu un izvērtētu izglītības programmas, izstrādātu un sagatavotu publicēšanai mācību līdzekļus.
• Kompetence - spēja izmantot zināšanas un prasmes mainīgās darba un mācību/ studiju situācijās, vispārējā un profesionālajā izglītībā, īstenojot izvēlēto mācību vai studiju priekšmetu/ kursu visos tā posmos- plānošanā, realizācijā, novērtēšanā, pilnveidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Profesionālās specializācijas iespējas LLU IMI. Individualizēto studiju programmu izstrāde.
2 Izglītības programmas vai priekšmeta mērķi, tos reglamentējošie normatīvie akti.
3 Zinātniskā un speciālā informācija.
4 Mācību/studiju saturs, tā veidošana.
5 Informācijas atlase. Satura strukturēšana.
6 Mācību grāmatas, līdzekļi, izdales materiāli. Uzdevumi, vingrinājumi, piemēri, kontroljautājumi.
7 Materiāli tehniskais nodrošinājums. Tehniskie līdzekļi. Laboratoriju iekārtas, aparatūra.
8 Mācību/studiju telpas un vide. Auditorijas, klases, kabineti, laboratorijas.
9 Fizikālā vide. Temperatūra, apgaismojums, gaisa mitrums. Darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumi.
10 Skolēni/studenti; skolotāji/mācībspēki. Vecumposma īpatnības. Pēctecība: priekšsagatavotība.
11 Mācību/studiju realizācija. Studiju plānošana.
12 Organizatoriskās formas, to izmantošana: klātiene, neklātiene, eksternāts, tālmācība.
13 Pēctecība dažādās pakāpēs: arodskola, tehnikums, pamatstudijas, maģistra studijas, doktorantūra.
14 Nodarbību veidi: lekcijas, grupu darbs, prakse, patstāvīgais darbs, hospitācija, koleģiālā supervīzija.
15 Mācību/studiju procesa vērtēšana. Skolēnu/studentu sasniegumu vērtēšana.
16 Skolotāju/mācībspēku vērtēšana, koleģiālā supervīzija. Absolventu darba /karjeras vērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Piedalīšanās kontaktnodarbībās un metodiskā darba izstrādāšana ar kopējo apjomu 320 h. Noslēdzošais eksāmens, kas ietver patstāvīgi izstrādātu un eksāmenā prezentētu darbu par priekšmeta vai izglītības jomas didaktiku/metodiku. Eksāmens 4. semestrī.

Pamatliteratūra

1. Broks A. Izglītības sistemoloģija: monogrāfija. Rīga: RaKa, 2000. 175 lpp.
2. Prets D. Izglītības programmu pilnveide: pedagoga rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 384 lpp.
3. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: RaKa, 1999. 107 lpp.
4. Kennedy, D., Hyland, A., Ryan, N. Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide. 2006. Available http://www.bologna.msmt.cz/files/learning-outcomes.pdf

Papildliteratūra

1. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006. 55 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp. Sērija Izglītības ekoloģija
3. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai. Luksemburga: EK Oficiālo publikāciju birojs, 2009. 20 lpp. Pieejams: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_lv.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. Updated to 5th Edition. Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Journal of Teacher Education for Sustainability. Institute of sustainable Education Daugavpils University, ISSN: 1691-4147 (print version), ISSN: 1691-5534 (electronic version).

Piezīmes

Kurss iekļauts pilna un nepilna laika akadēmiskā maģistra studiju programmā "Pedagoģija" un paredzēts maģistranta profesionālai specializācijai pašreizējā vai perspektīvajā darbības jomā. Studijas individualizētas atbilstoši maģistranta izstrādātai programmai.