Kursa kods Peda6039

Kredītpunkti 4

Maģistra darbs II

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inita Soika

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Peda5025, Karjeras attīstības teorijas

Peda5027, Pētnieciskā darba metodoloģija I

Peda6022, Karjeras konsultanta profesionālā ētika

Peda6038, Maģistra darbs I

Psih5008, Komunikācijas teorijas konsultēšanā

Psih6009, Cilvēka dzīves cikli

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir zinātniski pētnieciska rakstura darbs, kas apliecina maģistranta teorētisku un praktisku sagatavotību profesionāli veikt karjeras konsultanta pienākumus dažādās iestādēs un uzņēmumos saskaņā ar profesijas standarta prasībām. Maģistra darba autoram jāveic pētījums par aktuālu zinātnisku vai praktisku karjeras konsultēšanas problēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - padziļinātas, strukturētas un analītiskas zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī karjeras atbalsta un konsultēšanas jomā, atbilstoši izvēlētajai pētījuma problemātikai un tās specifikai.
Prasmes – prot apkopot, sistematizēt, kritiski izvērtēt bibliogrāfijas avotus, izvēlēties un izmantot atbilstošas pētījuma metodes. Students prot analizēt un sintezēt, kā arī izstrādāt pamatotus secinājumus un reālus priekšlikumus. Spēj aprobēt pētījuma rezultātus.
Kompetences - akadēmisko, sistemātisko, analītisko un instrumentālo kompetenču kopums, kas rezultējas kā spēja sniegt reālu radošu un inovatīvu pienesumu sarežģītu un dinamisku karjeras attīstības atbalsta procesu analīzē un izvērtēšanā. Spēja argumentēti un pārliecinoši prezentēt un aizstāvēt pētījuma rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba ieceres precizēšana un saskaņošana ar vadītāju.
2. Teorētiskie pētījumu uzsākšana: informācijas avotu meklēšana, vākšana, apkopošana un vērtēšana.
3. Teorētisko izmantojamo pieeju, teoriju, modeļu un atziņu apzināšana, izvērtēšana, izvēle un aprakstīšana.
4. Teorētiskās daļas sagatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darba teorētiskās daļas izstrāde.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē dažādus bibliogrāfiskos avotus: zinātnisko un metodisko literatūru, kā arī dažādu līmeņu dokumentus un vadlīnijas saistībā ar pētāmo problēmu karjeras atbalsta jomā. Balstoties uz apkopoto un pētīto informāciju, students izstrādā maģistra darba teorētisko daļu.
Sekmīgi pasveikto darbu rezultātā tiek iegūta ieskaite bez atzīmes 4 KP apjomā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites pilna laika studijās 2. semestrī (4KP).
Vērtējums: ieskaite bez atzīmes. Students saņem pozitīvu vērtējumu saņem, ja ir izpildīti attiecīgie semestra uzdevumi maģistra darba pētījuma norisē.

Pamatliteratūra

1. Paura L., Arhipova I. Statistiskās neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma: mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp. 2. Briede B., Dišlere V., Katane I., Līce-Zikmane I., Pāvulēns J., Pēks L., Soika I., Vronska I. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts. 2018. 35 lpp. 3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006.261 lpp. 4. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 1. un 2. grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 658 lpp.

Papildliteratūra

1. Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. 7th Edition. London; New York: Routledge, 2011. 784 p. 2. Greenhaus J.H., Callanan G.A. . Encyclopaedia Career Development. Thousand Oaks, California: SAGE, 2006– vol. 2. 3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,объяснение, понимание социальной реальности. 3-е изд., испр. Москва: Омега-Л, 2007. 567 с..

Periodika un citi informācijas avoti

1. A Guide to APA Referencing Style: 6th Edition. Student Success UCOL. 2017. 35 p. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf 2. Scopus. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: https://www.elsevier.com/solutions/scopus 3. EBSCO Research Databases. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: https://www.ebsco.com/products/research-databases

Piezīmes

Obligātais kurss maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” pilna un nepilna laika studijās.