Kursa kods Peda6028

Kredītpunkti 2

Pētījumu metodoloģija III

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Pedagoģija (nav zn)32161620/04/2011Izglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Anita Vecgrāve

Psiholoģijas doktors

author prof. (Emeritus)

Ludis Pēks

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

author asoc. prof. (Emeritus)

Anita Aizsila

Pedagoģijas doktors

Priekšzināšanas

Peda5016, Pedagoģija un psiholoģija I

Peda5017, Pedagoģija un psiholoģija II

Peda6026, Pētījumu metodoloģija I

Peda6027, Pētījumu metodoloģija II

Papildliteratūra

1. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006. 55 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp.
3. Creswell J.W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Los Angeles, CA: Sage Publications, 2008. 670. p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Pedagoģija" pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Kurss ietver zināšanas, prasmes un refleksijas spējas (par pētījumu ētiskiem un filozofiskiem aspektiem) par: ekoloģisko pieeju pedagoģiskajos pētījumos; mērīšanas teoriju; validitātes izvērtēšanu; datu apstrādes metožu izvēli un izvēles kritērijiem; IT izmantošanu; datu apstrādi un rezultātu prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju rezultāti: zināšanas par teorētisko un empīrisko pētījumu veidiem to plānošanu un ētiku, sadarbību ar psihologiem, pētījumiem nepieciešamās informācijas ieguvi, datu apstrādāšanu, pētījumu rezultātu prezentēšanu un publicēšanu; prasmes plānot pētījumus, izvēlēties un izvērtēt pētījumiem nepieciešamo informāciju, pētījuma un datu apstrādes metodes, to ētiskumu, tās adaptēt un aprobēt, apstrādāt datus un prezentēt rezultātus izmantojot IT; kompetence veikt pētījumu sadarbojoties ar psihologiem un uzņemoties atbildību par to ētiskumu, izstrādāt maģistra darbu, prezentēt un publicēt pētījumu rezultātus.

Kursa plāns

1 L.: Pētījumu pieredzes izvērtēšana, attīstības tendences, pētījumu tematu, metodikas izvēle, precizēšana.
2 S: Pētījumu ieceres un zinātniskā aparāta precizēšana.
3 S: Pētījumu ieceres un zinātniskā aparāta precizēšana.
4 L: Pētījuma plānošana.
5 S: Pētījuma plānošana.
6 L. Psihodiagnostika
7 L. Projektīvās metodikas.
8 L. Pētījumu ētika un psihodiagnostikas metožu izmantošanas iespējas
9 L. Testi, to izvēle, izstrāde, adaptācija, standartizācija, validitāte, drošums, objektivitāte.
10 S. Testi, to izvēle, izstrāde, adaptācija, standartizācija, validitāte, drošums, objektivitāte.
11 S. Personības iezīmju noteikšana.
12 S. Personības iezīmju noteikšana.
13 L: Skalu un testu izmantošana. Sadarbība ar psihologiem un nozaru speciālistiem.
14 L. Aptaujas, to veidi un izmantošana.
15 Pr. d. Aptaujas, to veidi un izmantošana.
16 Kontroldarbs: Pētījumu metožu raksturojums un izvēles pamatojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitē vērtē piedalīšanos lekcijās un semināros un regulāro kontroldarbu rezultātus. Ieskaitē jāuzrāda maģistra darba melnraksts, detalizēti studētas literatūras saraksts, jāsniedz mutiska vai rakstiska refleksija par kursa studijās apgūto metožu un maģistra pētījuma rezultātu aprobāciju praktiskajā darbā, jāpamato metožu izvēle. Ieskaitē notiek diskusija par pētījumu un literatūras avotiem. Ieskaite 3.sem.

Pamatliteratūra

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.
3. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 281
4. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. Research Methods in Education. London; New York: Routledge, 2007, 638 p.