Kursa kods Peda6026

Kredītpunkti 2

Pētījumu metodoloģija I

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Anita Vecgrāve

Dr. psych.

author prof. (Emeritus)

Ludis Pēks

Dr. paed.

author asoc. prof. (Emeritus)

Anita Aizsila

Dr. paed.

Kursa anotācija

Kurss ietver zināšanas, prasmes un refleksijas spējas (par pētījumu ētiskiem un filozofiskiem aspektiem) par: ekoloģisko pieeju pedagoģiskajos pētījumos; mērīšanas teoriju; validitātes izvērtēšanu; datu apstrādes metožu izvēli un izvēles kritērijiem; IT izmantošanu; datu apstrādi un rezultātu prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju rezultāti: zināšanas par teorētisko un empīrisko pētījumu veidiem to plānošanu un ētiku, sadarbību ar psihologiem, pētījumiem nepieciešamās informācijas ieguvi; prasmes plānot pētījumus, izvēlēties un izvērtēt pētījumiem nepieciešamo informāciju, pētījuma un datu apstrādes metodes, to ētiskumu, tās adaptēt un aprobēt; kompetence veikt pētījumu sadarbojoties ar psihologiem un uzņemoties atbildību par to ētiskumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 L: Pētījumu pieredzes izvērtēšana, attīstības tendences, pētījumu tematu, metodikas izvēle, precizēšana.
2 L: Epistemoloģija postmodernismā. Ekoloģiskā pieeja, kā pētījuma metodoloģiskā pamata variants.
3 L: Teorētiskie pētījumi. Nākotnes pētījumi.
4 Seminārs: Maģistra pētījumu ieceres prezentācijas un izvērtējums.
5 L: Pētījuma plānošana. Reprezentatīvas izlases veidošanas reālo iespēju izvērtējums.
6 L: Socioloģisko metožu izvērtējums un izmantošana izglītības pētījumos.
7 Pr.d.(grupu darbs): Personiskās pieredzes refleksija. Atsevišķo gadījumu studijas.
8 Seminārs: Pētījumu metožu attīstības tendenču ietekme uz maģistra pētījuma metodiku.
9 L: Kvalitatīvie pētījumi. Novērojumi, to izmantošanas iespēju izvērtējums.
10 Kontentanalīze./ Pr. d.: konkrēta teksta analīze.
11 L: Ekspertvērtējumi. Scenāriju analīze.
12 L: Eksperimentu veidi un eksperimenta plānošana. Validitāte.
13 Pr.d.: Eksperimenta plānošana, eksperimenta veida izvēle un validitātes novērtēšana.
14 Pr.d.: Maģistra darba pētījuma metodikas izstrādāšana.
15 Pr. d. Pētījuma posmi, to plānošana.
16 Kontroldarbs: Pētījumu metožu raksturojums un izvēles pamatojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitē vērtē piedalīšanos lekcijās un semināros un regulāro kontroldarbu rezultātus. Jāuzrāda maģistra darba iestrāde, apzinātās un detalizēti studētas literatūras saraksts, jāpamato metožu izvēle. Ieskaitē notiek diskusija par pētījumu un literatūras avotiem. Ieskaite 1. sem.

Pamatliteratūra

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.
3. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 281
4. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. Research Methods in Education. London; New York: Routledge, 2007, 638 p.

Papildliteratūra

1. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006. 55 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp.
3. Creswell J.W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Los Angeles, CA: Sage Publications, 2008. 670. p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Pedagoģija" pilna un nepilna laika studijās.