Kursa kods Peda6022

Kredītpunkti 2

Karjeras konsultanta profesionālā ētika

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inita Soika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss attīsta zināšanas un prasmes par profesionālās ētikas jēdziena būtību, tās darbības principiem karjeras konsultēšanā saistībā ar izglītības un profesijas izvēli, tās transformāciju un iekļaušanos darba tirgū. Studiju kursa apguve attīsta spējas, kā organizēt klienta centrētus konsultēšanu un individuālo profesionālo pašizaugsmi atbilstoši karjeras konsultanta ētikas standartiem un vadlīnijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par profesionālās ētikas principiem karjeras konsultēšanā un tās integrēšanu dažādās teorētiskajās pieejās no personības vajadzību, vērtību, karjeras attīstības un dzīves plānošanas aspekta. Ir izpratne par profesionālās ētikas aspektu dažādos izglītības modeļos un pieejās; izpratne par mūsdienu multikulturālās sabiedrības morālo attīstību un kultūras vērtībām. Ir nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī par ētisko un morālo spriestspēju, pildot karjeras konsultanta darba pienākumus.
Zināšanu vērtēšana – kontroldarbs.
Prasmes veikt pašanalīzi par karjeras konsultanta profesionālās darbību, tās izmantojamajiem resursiem; prasme rīkoties atbilstoši karjeras konsultanta profesionālās ētikas principiem dažādu ētisku problēmu risināšanā. Ir prasme palīdzēt klientam izprast un izvērtēt viņa personīgās īpašības, spējas, prasmes un tās samērot ar izvēlēto karjeras virzienu.
Prasmju vērtēšana – praktiskie darbi.
Kompetences - spēj argumentēti izteikt savu viedokli par profesionālu ētisku rīcību karjeras konsultēšanas un atbalsta jomā; organizēt klienta centrētus konsultēšanu un attīstīt individuālo profesionālo pašizaugsmi atbilstoši karjeras konsultanta ētikas standartiem un vadlīnijām.
Kompetences vērtēšana – divi semināri un divi patstāvīgie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Profesionālās ētikas būtība. Vēsturiskais skatījums uz morāli. Vērtību līdzsvars – 2h.
2. Ētikas loma karjeras konsultēšanā – 2h.
3. Universālās vērtības un indivīda vērtību sistēma kā pamats karjeras attīstībai un dzīves plānošanai – 2h.
4. Morālo spriestspējas līmeņi un profesionālās ētiskās darbības principi (pēc T. Beauchamp, J.F. Childress un K.S. Kitchener); to integrēšana karjeras konsultēšanā - 2h.
Kontroldarbs – izskaidroti morālās spriestspējas līmeņi un principi karjeras konsultēšanā.
5. Izziņa, attieksmes un domāšana mācību procesā kā ētiski izsvērta un pārdomāta darbība karjeras izvēlē un attīstībā (pēc B. Blūma taksonomijas ) – 2h.
6. Cilvēka morālā attīstība mūsdienās (L. Kolberga teorija) un tās saikne ar karjeras veidošanu un karjeras atbalsta saņemšanu -2h.
Pirmais patstāvīgais darbs „Morālā spriestspējas analīze dzīves plānošanas un karjeras attīstības problēmsituāciju gadījumos”
7. Pirmais seminārs par cilvēka morālo attīstību un tās saikni ar karjeras veidošanu un karjeras atbalsta saņemšanu - 2 h.
8. Vērtību modeļi (S.H. Schwartz, M. Rokeach, D. Brown) karjeras konsultēšanā. Pašvērtība un pašregulācija karjeras konsultēšanā. Cerību/gaidu vērtību modelis (R.W. Lent, S. D. Brown) – 3 h.
9. Konsultanta ētika un morāle sociodinamiskajā konsultēšanā (V. Pīvijs) – 3 h.
Otrais patstāvīgais darbs par karjeras konsultanta profesionālās darbību sociodinamiskajā konsultēšanā.
10. Karjeras konsultanta profesionālās darbības pašanalīze: attieksmes un pārliecības apzināšanās un pašizaugsme - 2h.
11. Ētiskie spriedumi, dilemmas un problēmsituācijas karjeras konsultēšanā – 2 h.
12. Likums un ētika karjeras konsultēšanā – 2 h
13. Karjeras konsultanta profesionālā kompetence – 2h.
14. Karjeras konsultanta profesionālās ētikas vadlīnijas Latvijā un pasaulē – 2h.
15. Otrais Seminārs par karjeras konsultanta profesionālās ētikas vadlīnijām un to izmantošanu praksē – 2h.
Praktiskie darbi: diskusijas, kā arī individuālie un grupu darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Kumulatīvs vērtējums par diviem patstāvīgajiem darbiem un dalību abos semināros, kā arī praktisko darbu veikšanu nodarbību laikā.
Kontroldarbam ir jābūt sekmīgi uzrakstītam un iesniegtam.
80% nodarbību apmeklējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pirmais patstāvīgais darbs „Morālā spriestspējas analīze dzīves plānošanas un karjeras attīstības problēmsituāciju gadījumos” – tiek patstāvīgi studēti zinātniskie darbi par morālo attīstību, tā veidojot padziļinātu izpratni par indivīda morālo spriestspēju. Morālās spriestspējas analīze tiek aprakstīta saistībā ar maģistranta profesionālo darbību vai pētāmo vidi.
Otrais patstāvīgais darbs par karjeras konsultanta ētisku un morālu rīcību sociodinamiskajā konsultēšanā tiek patstāvīgi studēts V. Pīvija darbs „Sociodinamiskā konsultēšana. Praktiska pieeja nozīmes veidošanai” (2011).
Karjeras konsultanta ētiskas un morālas rīcības analīze sociodinamiskajā konsultēšanā tiek balstīta uz maģistranta personiskās pieredzes refleksiju karjeras konsultēšanā vai vīziju/ieceri par to, kā tas varētu būt, domājot par savu iespējamo profesionālo darbību karjeras konsultēšanas jomā vai vīziju/ieceri saistībā ar pētāmo problēmu savā maģistra darbā.
Abi patstāvīgie darbi ir iesniedzami elektroniskā formā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kontroldarba, praktisko darbu, kā arī divu patstāvīgo darbu un divu semināru kumulatīvā vērtējuma.
Kontroldarbs tiek vērtēts ar sekmīgu atzīmi, ja pareizi atbildēti vismaz 60% jautājumu.
Patstāvīgo un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.
Ieskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais lielums starp kontroldarba, diviem patstāvīgajiem darbiem un praktisko darbu vērtējumiem, kā arī dalības abos semināros.

Pamatliteratūra

1. Amundsons N. Aktīvā iesaistīšanās. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2016. 348 lpp. 2. Anspoka Z., Apse D., Ķirse A., Mackēviča L., Miķelsone I., Oļehnoviča E., Soika I., Strods G. Karjeras attīstības atbalsts. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008. 319 lpp. 3. Cohen E.D., Cohen G.S. Counseling Ethics for the 21st Century: A Case-Based Guide to Virtuous Practice. 1st edition. SAGE Publications, Inc, 2018. 272 p. 4. Corey G., Schneider-Corey M., Callanan P. Issues and ethics in the helping professions. 7th edition. Belmont, CA: Brooks/Cole/ Cengage Learning, 2011. 597 p. 5. Gibbs J. Moral Development and Reality: Beyond the Theories of Kohlberg, Hoffman, and Haidt. 3th edition. Oxford University Press, 2013. 384 p. 6. Hutchinson D. The Essential Counselor. Process, Skills, and Techniques. 3th edition. Sage publishing, 2014. 424 p. 7. Jungers C., Gregoire J. Counseling Ethics: Philosophical and Professional Foundations. 1 st edition. Springer Publishing Company, 2012. 412 p. 8. Likona T. Bērna audzināšana no dzimšanas brīža cauri pusaudža gadiem. Rīga: Avots, 2000. 523 lpp. 9. Peavy R. V. Sociodynamic Counselling: A Practical Approach to Meaning Making. Chagrin Falls, Ohio: Taos Institute, 2010. 137 p. 10. Pīvijs V. Sociodinamiskā konsultēšana: praktiska pieeja nozīmes veidošanai. Taosas Institūts. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2011. 89 lpp. Pieejams: http://viaa.gov.lv/files/news/727/38262_viaa_pivijs_2012_f.pdf

Papildliteratūra

1. Bauman S. Essential Topics for the Helping Professional. Boston: Pearson/Allyn and Bacon, 2008. 318 p. 2. Cohen-Scali V, Rossier J., Nota L. New Perspectives on Career Counselling and Guidance in Europe Building Careers in Changing and Diverse Societies. Springer International Publishing AG, 2018. 246 p. 3. Nota L., Rossier J. Handbook of Life Design: From Practice to Theory and from Theory to Practice. 1st edition. 2016. 298 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Hanel P.H. P., Uwe W. The Dark Side of Personal Values: Relations to Clinical Constructs and their Implications. Journal of Personality and Individual Differences. Vol 97, 2016, p. 140–145. [Viewed 19.12.2018]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886916301994 2. Lent R.W., Brown S.D. A social cognitive model of career self-management: toward a unifying theory of adaptive career behaviour across the life span. Journal of Counselling Psychology, 2013. No. 60, p. 557-568. 3. International Association for Educational and Vocational Guidance. [Viewed 15.12.2018]. Available: http://iaevg.net/ 4. IAEVG Ethical Guidelines. [Viewed 18.12.2018]. Available: http://iaevg.net/wp-content/uploads/IAEVG-EthicsNAFeb2018Final.pdf 5. Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija. [Skatīts 14.12.2018.]. Pieejams: http://www.lkaaa.lv/node/1 6. Latvijas karjeras konsultantu profesionālās ētikas kodekss. [Skatīts 19.12.2018.]. Pieejams: http://www.lkaaa.lv/sites/default/files/uploads/etikas_kodekss.pdf 7. Karjeras konsultanta profesijas standarts. [Skatīts 19.12.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0367.pdf

Piezīmes

studiju kurss apgūstams prof. maģ. studiju programmā "Karjeras konsultants" pilna un nepilna laika studijās.