Kursa kods Peda6021

Kredītpunkti 2

Sociālā integrācija un starpkultūru aspekti

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inita Soika

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Peda5026, Konsultēšanas teorija un metodika I

Psih6009, Cilvēka dzīves cikli

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek pilnveidota izpratne par klienta iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū multikulturālā sabiedrībā, respektējot šī procesa svarīgākos sociālos aspektus (integrāciju, valodu, reliģiju, sociālo statusu, sociālos slāņus, minoritātes, cilvēku īpašās vajadzības u.c.) indivīda personības un sabiedrības attīstības kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – studenti pilnveido izpratni par klienta iekļaušanās procesu izglītības sistēmā un darba tirgū mūsdienu globālajā, multikulturālajā sabiedrībā; par dažādu sociāli atstumto klientu, un klientu ar speciālām vajadzībām karjeras atbalsta iespējām; par multinacionālo klientu raksturīgajām darbības izpausmēm, viņu spēju un interešu piemērotību vietējiem darba tirgus apstākļiem. Izprot un spēj izmantot iegūtās zināšanas atbalsta sniegšanā klientiem ar speciālām un īpašām vajadzībām un sociāli atstumtajiem klientiem, viņu personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošana ar izvēlētājam karjeras virzienam nepieciešamajām kompetencēm.
Kontroldarbs par studiju kursā galvenajiem apgūstamajiem jēdzieniem saistībā ar karjeras atbalsta sniegšanu.
Prasmes – spēj integrēt un izmantot zināšanas, lai sekmētu dažādu sociālo slāņu un kultūru klientu sociālo integrāciju; spēj noteikt un izvērtēt cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālās piemērotības iespējas; spēj izvērtēt izglītības un nodarbinātības iespējas personām ar īpašām vajadzībām un sociāli atstumtām personām, noteikt un izvērtēt viņu profesionālās piemērotības iespējas.
Praktiskie darbi ir veicami atbilstoši katram apgūtajam tematam. Skatīt zemāk doto studiju kursa plānu.
Kompetence studenti spēj patstāvīgi izmantot studiju kursā iegūtās zināšanas un prasmes par to, kā sniegt karjeras attīstības atbalstu dažādiem sociālās atstumtības klientiem un klientiem ar speciālām vajadzībām, lai viņi veiksmīgi iekļautos un integrētos mūsdienu multikulturālajā sabiedrībā un pilnvērtīgi izmantotu mūžizglītības un nodarbinātības piedāvātās iespējas savas dzīves plānošanā.
Patstāvīgais darbs un seminārs. Studenti balstoties uz savu maģistra darba tematu un vai pētījuma vidi izstrādā patstāvīgo darbu „Sociālā integrācija un starpkultūru aspekti karjeras atbalsta sniegšanā”; to prezentē un aizstāv semināra laikā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija. Sociālā integrācija, tās veidi un principi (E. D.Durkheim). Sabiedrība kā kolektīvo priekšstatu kopība. Mehāniskā solidaritāte. Organiskā solidaritāte. Sociālās apmaiņas teorija (Peter Blau). Sociālās integrācijas politikas īstenošana sabiedrībā. Labās prakses piemēri sociālajā integrācijā” – 3h.

2. Lekcija. Starpkultūru jēdziena skaidrojums un pazīmes. Starpkultūru attīstība un aspekti. Subkultūras. Starpkultūru instrumenti. Starpkultūru izglītība. Starpkulturālā mācīšanās. Starpkultūru kompetence: homogēnās un atšķirīgās grupas (J. J. Distefano, M. L. Maznevsky) – 2h. Praktiskais darbs - darbs pāros/grupās un diskusija par starpkultūru kompetences attīstību dažādās karjeras atbalsta vidēs – 1h.

3. Lekcija. Starpkultūru jūtīguma teorija (M. Bennett) – 1h. Praktiskais darbs „Karjeras konsultēšana un atbalsts, balstoties uz starpkultūru jūtīguma teorijas atziņām” –1h

4. Lekcija. Kultūras dimensija starpkultūru komunikācijā. Starpkultūru komunikācijas līmeņi (S. Mushi). Cilvēka mentālā programma (G. Hofstede) – 2h. Praktiskais grupu darbs „Kultūras struktūru pazīmes indivīda karjeras attīstībā un dzīves plānošanā” – 1h.

5. Lekcija. Multikulturālisma jēdziena skaidrojums. Salātu bļodas princips: Eiropas un ASV koncepcijas. Multikulturālā sabiedrības veidošanās un attīstība. Kultūru mozaīkas koncepcija. Etnocentrisms (W.G. Sumner). Cilvēku grupas ar dažādu etnokulturālo piederību: imigrantus un nacionālās minoritātes – 2h. Praktiskais darbs –diskusija grupās „Multikulturālisms un sabiedrības integrācija Latvijā – 1h.

6. Lekcija. Konsultēšanas daudzveidīgās iespējas multikulturālā sabiedrībā. Multikulturālisms karjeras attīstības atbalstā un dzīves plānošanā – 2h.

7. Lekcija. Sociālā iekļaušanās. Sociālā atstumtība. Lākenes indikatori. Nabadzībai un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Nodarbinātība un bezdarbs kā sociālās iekļaušanās konteksts – 1h. Praktiskais darbs grupās ” Izglītības un karjeras attīstības iespēju apzināšana bez darba palikušo cilvēku sociālā statusa maiņai” – 1h.

8. Lekcija. Globalizācijas jēdziena skaidrojums. Globalizācijas posmi. Globalizācija un karjera: zināšanu darbinieki (knowledge workers), mūžizglītības konteksts, darba valodas un darba organizācijas mainība, jaunā karjeras koncepcija, ārpakalpojumi, darba pārpalikums un prasmju trūkums. Globalizācijas ietekme uz indivīda karjeras attīstību, karjeras atbalstu un karjeras konsultēšanu – 2h.

Kontroldarbs par studiju kursā galvenajiem apgūstamajiem jēdzieniem saistībā ar karjeras atbalsta sniegšanu – 1h.

9. Lekcija. Personas ar speciālām vajadzībām. Šo cilvēku iekļaušanās sabiedrībā. Atbalsts šo cilvēku karjeras attīstībai un dzīves plānošanai. Speciālo vajadzību cēloņi, to izpratne karjeras attīstības konsultēšanā. Individuālās pieejas nodrošināšana klientiem ar speciālām vajadzībām karjeras attīstības atbalstā un konsultēšanā – 2h.

10. Lekcija. Izglītības un nodarbinātības iespējas klientiem ar īpašām vajadzībām. Karjeras attīstības atbalsts klientiem ar speciālām un īpašām vajadzībām. Konsultantam nepieciešamās kompetences darbā ar klientu ar speciālām un īpašām vajadzībām. Karjeras konsultantam nepieciešamās kompetences darbā ar klientu ar atkarībām – 4h. Praktiskais darbs – grupu darbs ”Rekomendējošu ieteikumu izstrāde darba tirgus piedāvājuma izpētē klientiem ar speciālām vajadzībām”- 1h.

11. Lekcija. Karjeras konsultēšanas sadarbības iespējas ar riska grupu cilvēku apkalpojošiem dienestiem. Darbs probācijas dienestā, klientu nodarbinātības iespējas- 2h.

12. Seminārs. Patstāvīgā darba „Sociālā integrācija un starpkultūru aspekti karjeras atbalsta sniegšanā” izstrādāšana, demonstrēšana un aizstāvēšana - 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% nodarbību apmeklējums. Iesaistīšanās praktisko darbu veikšanā un diskusijās. Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs. Izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa apguvē ir paredzēts, ka students izstrādā vienu patstāvīgo darbu par kādu no sociālās integrācijas un stapkultūru aspektiem, kas ir saistīts ar viņa maģistra darba pētāmo problēmu vai pētāmo vidi. Darbs tiek sagatavots Power point prezentācijas veidā un aizstāvēts seminārā. Prezentācija tiek sagatavota, balstoties uz vairākiem sociālās integrācijas un starpkultūru raksturojošiem kritērijiem un karjeras konsultanta profesionālo darbību, kas atspoguļo viņa gatavību un kompetenci sniegt atbalstu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu un patstāvīgā darba kumulatīvā vērtējuma. Patstāvīgais darbs tiek prezentēts seminārā.
Patstāvīgo un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.
Ieskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais starp patstāvīgo darbu atzīmi un praktisko darbu vērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Anderesen P.‎, Vandehey M. Career Counseling and Development in a Global Economy. Boston : Lahaska Press, 2006. 2. Baltā grāmata par starpkultūru dialogu: dzīve kopā līdztiesībā un cieņā. Eiropas Padome, Strasbūra, 2008. 47 lpp. 3. Cohen-Scali V., Rossier J., Nota L. New perspectives on career counselling and guidance in Europe. Building career in changing and diverse societies. Springer International Publishing AG, 2018. 252 p. 4. IAEVG Communiqué on the Social and Economic Inclusion of NEETS/NINIS. International Association for Educational and Vocational Guidance–IAEVG. 2 p. 5. Lemert Ch. Durkheim's Ghosts: Cultural Logics and Social Things. Cambridge University Press, 2006. 6. Lorelle S., Byrd R., Crockett S. Globalization and Counseling: Professional Issues for Counselors. The Professional Counselor Volume 2, Issue 2, 2012. NBCC and Affiliates, p. 115–123. 7. Sultana R. Career guidance and social inclusion: a challenge for Europe. Australian Journal of Career Development Volume 19, No.1, 2010, p. 18-23.

Papildliteratūra

1. Iekļaujošās izglītības manifests. Iekļaujoša izglītība un mācīšanās: izaicinājumi un iespējas . Budapešta, 2012. 6 lpp. 2. Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.–2020.gadam: MK rīkojums Nr.244. 2015. [Skatīts 11.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/273969-par-ieklaujosas-nodarbinatibas-pamatnostadnem-2015-2020-gadam 3. Kaplanis J., Gordon A., Shor T., Weissbrod O., Geiger D., Wahl M., Gershovits M., Markus B., Sheikh M., Gymrek M., Bhatia G., MacArthur D.G., Alkes L.P., Erlich Y. Quantitative analysis of population-scale family trees with millions of relatives. Publisher: Science, 2018. 11 p. [Skatīts 10.12.2018.] Pieejams: www.sciencemag.org 4. Robert D. Putnam R. D. E Pluribus Unum: Diversity and community in the twenty-first century. Scandinavian Political Studies. Wiley. Vol. 30 (2), June 2007, p.137–74.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eskudera-Mollona P. Senioru izglītība un dzīves kvalitāte. Vadlīnijas senioru izglītība un dzīves kvalitātes uzlabošanā 2011. 102 lpp. [Skatīts 19.12.2018.] Pieejams: http://www.edusenior.eu 2. Journal of Globalization Studies. Volume 5, Number 1 / May 2014 Issue: 2014/1 [Skatīts 10.12.2018.]. Pieejams: https://www.sociostudies.org/journal/jogs/archive/2014_1/ 3. MoinSyed M., McLean K.C. Understanding identity integration: theoretical, methodological, and applied issues. Journal of Adolescence, Vol 47, February 2016, p. 109-118. [Skatīts 10.12.2018.]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197115002274 4. Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plānu 2019.-2020. gadam: MK rīkojums Nr. 345, Rīga, 2018. gada 18. jūlijā. [Skatīts 10.12.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/300483-par-nacionalas-identitates-pilsoniskas-sabiedribas-un-integracijas-politikas-istenosanas-planu-2019-2020-gadam 5. The Future of Work. Skills and Resilience for a World of Change 2016. [Skatīts 10.12.2018.]. Pieejams: http://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/future-work_en

Piezīmes

Nozares studiju kurss paredzēts profesionālā maģistra studiju programmā "Karjeras konsultants" obligātajā daļā 1. kursa 2.semestrī pilna un nepilna laika studijās.