Kursa kods Peda6011

Kredītpunkti 6

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Pedagoģija (nav zn)19/03/2013Izglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Baiba Briede

Pedagoģijas doktors

author prof. (Emeritus)

Ludis Pēks

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

Papildliteratūra

1. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens mūsdienu izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006. 55 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp.
3. Creswell J.W. Education research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Merrill Prentice Hall, 2008. 670 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Pedagoģija" pilna laika studijās.

Kursa anotācija

Kurss mērķis attīstīt pētījumu veikšanai nepieciešamo kompetenci - patstāvīgiem pētījumiem nepieciešamās prasmes un spējas tos veikt, kuras apliecina izstrādātais maģistra darbs un tā aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par izglītības zinātņu maģistru darbiem, izglītības problēmu analīzi un risināšanu pētījumos, praksē un teorijā balstītu pētījuma priekšmeta izvēli, pētījuma objekta, mērķa, hipotēzes, uzdevumu formulēšanu, metodēm, to izvēli, pieredzes refleksiju un novitātēm pētījumos.
• Prasmes attīstīt pētnieciskā darba iemaņas, īstenot kvalitatīvos un kvantitatīvos pētījumus, atspoguļot tos un pētījuma novitāti maģistra darbā.
• Kompetence: apkopot informāciju par pētījumu, izvērtēt teorētiskās pieejas un modeļus, izvērtēt teorētisko pētījuma rezultātus, formulēt secinājumus un ieteikumus.

Kursa plāns

1 Pirmajā semestrī veiktās MD iestrādes izvērtēšana
2 Personiskās pieredzes refleksija par pētāmo jomu.
3 Informācijas avotu meklēšana, atziņu apzināšana, izvērtēšana un izvēle.
4 Maģistra darba ieceres precizēšana un saskaņošana ar vadītāju.
5 Maģistra kalendārā plāna un struktūras izvērtēšana un precizēšana.
6 Teorētisko pētījumu turpināšana
7 MD teorētiskās daļas melnraksta sagatavošana
8 Eksperimentālo pētījumu plāna izstrādāšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atskaites darba vadītājam un ieskaite 2. semestrī

Pamatliteratūra

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2010. 190 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2010. 284 lpp.
4. Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. London; New York: Routledge, 2007. 638 p.