Kurs-Code Peda6008

Kreditpunkte 7

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)280

Vorlesungen (Stundenzahl)30

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge82

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Baiba Briede

author

Irēna Katane

author

Ludis Pēks

Vorkenntnisse

Peda5016,

Peda6026,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Broks A. Izglītības sistemoloģija: monogrāfija. Rīga: RaKa, 2000, 175 lpp.
2. Prets D. Izglītības programmu pilnveide. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000, 384 lpp.
3. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās iezīmes. Rīga: RaKa, 1999, 107 lpp.
4. Kennedy, D., Hyland, A., Ryan, N. Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide. 2006. Available http://www.bologna.msmt.cz/files/learning-outcomes.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006. 55 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp.
3. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai. Luksemburga: EK Oficiālo publikāciju birojs, 2009, 20 lpp. Nav liel. Latvijas b-kās. Pieejams: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_lv.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Journal of Teacher Education for Sustainability. Institute of sustainable Education Daugavpils University, ISSN: 1691-4147 (print version), ISSN: 1691-5534 (electronic version).