Kursa kods Peda6006

Kredītpunkti 25

Maģistra darbs

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Baiba Briede

Dr. paed.

author prof. (Emeritus)

Ludis Pēks

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda5016, Pedagoģija un psiholoģija I

Peda5017, Pedagoģija un psiholoģija II

Peda6026, Pētījumu metodoloģija I

Peda6027, Pētījumu metodoloģija II

Peda6028, Pētījumu metodoloģija III

Psih5010, Pedagoģija un psiholoģija III

Kursa anotācija

Kursa mērķis attīstīt pētījumu veikšanai nepieciešamo kompetenci- patstāvīgiem pētījumiem nepieciešamās prasmes un spējas tos veikt, kuras apliecina izstrādātais maģistra darbs un tā aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par izglītības zinātņu maģistru darbiem, izglītības problēmu analīzi un risināšanu pētījumos, praksē un teorijā balstītu pētījuma priekšmeta izvēli, pētījuma objekta, mērķa, hipotēzes, uzdevumu formulēšanu, metodēm, to izvēli, pieredzes refleksiju un novitātēm pētījumos. Prasmes attīstīt pētnieciskā darba iemaņas, īstenot kvalitatīvos un kvantitatīvos pētījumus, atspoguļot tos un pētījuma novitāti maģistra darbā. Kompetence: apkopot informāciju par pētījumu, izvērtēt teorētiskās pieejas un modeļus, veikt eksperimentu un tā datu apstrādi, izvērtēt pētījuma rezultātus, formulēt secinājumus un ieteikumus, aizstāvēt maģistra darbu.

Kursa plāns

1 Problēmas apzināšana, temata izvēle.
2 Personiskās pieredzes refleksija par pētāmo jomu.
3 Ievada uzmetuma (maģistra darba ieceres) sagatavošana.
4 Informācijas avotu meklēšana, izmantojamo pieeju, teoriju, modeļu, atziņu apzināšana, izvērtēšana un izvēle.
5 Teorētiskā daļas uzmetuma sagatavošana.
6 Metožu apzināšana, izvērtēšana un izvēle; metodikas izstrādāšana.
7 Analogu pētījumu (maģistru darbu u.c.) apzināšana un metodikas salīdzinoša izvērtēšana.
8 Izmēģinājumpētījumi jeb pilotpētījumi.
9 Metodikas korekcija un saskaņošana ar vadītāju.
10 Pētījumu (eksperimenta u.c.) veikšana.
11 Datu apstrāde: apkopošana, attēlojumu izvēle, matemātiska apstrāde, analīze u.tml.
12 Pētījuma rezultātu izvērtēšana.
13 Maģistra darba melnraksta sagatavošana un saskaņošana ar vadītāju.
14 Konsultācijas par melnraksta atbilstību institūta un LLU normatīvo materiālu prasībām.
15 Maģistra darba noformēšana.
16 Maģistra darbu prezentācijas sagatavošana, priekšaizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atskaites darba vadītājam katrā semestrī. Ieskaites pilna laika studijās 2. un 4. semestrī; nepilna laika studijās 2. un 5. sem. Vadītāja atsauksme ar ieteikumu aizstāvēšanai, sekmīga darba priekšaizsāvēšana, divas recenzijas, MEK aizstāvēts maģistra darbs.

Pamatliteratūra

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.
3. Briede B. Pēks L. Maģistra darba izstrādāšana. Jelgava: LLU, 2004. CD-ROM.
4. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. Research Methods in Education. London; New York: Routledge, 2007, 638 p.

Papildliteratūra

1. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006. 55 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp.
3. Creswell J.W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Los Angeles, CA: Sage Publications, 2008. 670. p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Pedagoģija" pilna un nepilna laika studijās.