Kursa kods Peda5037

Kredītpunkti 2

Mediācijas process izglītībā un nodarbinātībā I

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.11.2018

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa anotācija

Šajā kursā tiek apgūta un izvērtēta rīku, resursu un psiholoģisko atziņu izmantošana nevardarbīgā konfliktu risināšanā ar mediācijas palīdzību pedagoga un karjeras konsultanta darbā. Studiju kursa ietvaros studenti gūst zināšanas, prasmes un kompetenci mediācijas kā ārpus tiesas strīdu risināšanas metodē. Studenti apgūst dialoga, komunikācijas un konfliktu risināšanas pamatprasmes, lai tās sekmīgi izmantotu gan profesionālajā darbībā, gan ikdienas dzīvē. Studenti gūs ieskatu vienaudžu mediācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas mediācijas pamatjēdzienos, emocionāli inteliģentupušu (domstarpībās iesaistīto personu) saskarsmē, verbālā un neverbālā komunikācijā; izpratne mediācijas un vienaudžu mediācijas nozīmē kopējo kompetenču. (Ieskaite ar atzīmi. 1. un 2. patstāvīgo darbu ietvarā tiks vērtētas teorētiskās zināšanas meditācijas procesa secīgā organizācijā un konflikta emocionālo kāpinājumu vadīšanā.)
• prasmes izmantot zināšanas dažādās situācijās, lai veicinātu, studentu jaunu zināšanu, prasmju un kompetenču veidošanos un pozitīvu saskarsmi; spēj sadarboties ar studentiem un ikvienu cilvēku dažādās situācijās; spēj turpmāk attīstīt kompetenci un radīt inovatīvus risinājumus problēmu situācijās izglītībā un nodarbinātībā. (Ieskaite ar atzīmi. 1. un 2. patstāvīgo darbu ietvarā tiks vērtētas patstāvīgās prasmes izmantot resursus individuālā konflikta situāciju apstrādē (meditācijas sesiju aprakstu ar iesaistīto pušu iespējamām refleksijām) un meditācijas procesa organizācijā, ieskaitot emociju kāpinājumu lomu konflikta attīstībā.)
• kompetence risināt izglītības nozares problēmas, izmantot zināšanas patstāvīgajos un praktiskajos darbos izglītības iestādēs, pieaugušo izglītībā, karjeras konsultācijās un attīstības atbalstā, pašvaldībās, sociālās palīdzības iestādēs; izprast dialoga veidojošās sastāvdaļas un spēja veidot dialogu; analizēt konflikta situācijas, izmantot komunikatīvās prasmes un pamatzināšanas nevardarbīgā konfliktu risināšanā; analizēt un izvērtēt saskarsmes barjeras, saskarsmes bioloģiskos, kultūras un emocionālās inteliģences aspektus. . (Ieskaite ar atzīmi. 1. un 2. patstāvīgo darbu ietvarā tiks vērtētas apgūtās kompetences sarunu un konfliktu vadīšanā un analīzē.)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mediācijas pamatprincipu un jēdzienu izpratne. Ārpusinstitūciju domstarpību risināšanas veidi (3 h).
2. Mediācijas fāzes un procesa posmi. Kopīgo un atsevišķo sesiju izmantošanas īpatnības (4 h).
3. Dialogs un saskarsme. Sarunu vešana un jautājumu tehnikas (4 h).
4. Advokātu, konsultantu un atbalsta personu loma meditācijas procesā. Mediācijas priekšrocības konfliktu risināšanā un moderācija, kā mediācijas instruments (1 h).
5. Konflikta teorija. Atšķirības konfliktu apstrādes metodikā (4 h).
Pirmais patstāvīgais darbs.
6. Emocijas mediācijā. Ļoti emocionālu konfliktu apstrāde un analīze (4 h).
7. Komunikācijas teorijas, sistēmteorija(3 h).
8. Vienaudžu meditācija skolās, tās akumulācija pārejai no izglītības posma uz iekļaušanos darba tirgū (7 h).
Otrais patstāvīgais darbs.
9. Mediācija Latvijā. Pārrobežu un starpkultūru meditācijā (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

75% lekciju apmeklējums, izstrādāti divi patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Divi patstāvīgie darbi.
Pirmais patstāvīgais darbs: spēja risināt izglītības nozares problēmas, izmantot zināšanas patstāvīgajos un praktiskajos darbos izglītības iestādēs, pieaugušo izglītībā, karjeras konsultācijās un attīstības atbalstā, pašvaldībās, sociālās palīdzības iestādēs
Otrais patstāvīgais darbs: spēja analizēt konflikta situācijas, pielietot komunikatīvās prasmes un pamatzināšanas nevardarbīgā konfliktu risināšanā; analizēt un izvērtēt saskarsmes barjeras, saskarsmes bioloģiskos, kultūras un emocionālās inteliģences aspektus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole
Izstrādātā patstāvīgā darba izpildes atbilstība apgūstamajam kursam mediācijā, komunikācijas un saskarsmes prasmēs.
Pirmais patstāvīgais darbs ietver praktisku konflikta situāciju apstrādi (meditācijas sesiju aprakstu ar iesaistīto pušu iespējamām refleksijām) meditācijas procesa organizācijā, sarunu vadīšanā un konfliktu eskalācijas vadībā. Studentiem darbs jāizstrādā izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas un papildus norādītos profesionālās literatūras avotus. Atzīmes iegūšanai studentam jāmodelē meditācijas procesa norise atbilstoši noteikumiem uz prasībām, kuras ir apgūtas šajā kursā.
Otrais patstāvīgais darbs ietver izpratnes un prasmju nostiprināšanu emocionālu konfliktu apstrādē un analīzē ar nevardarbīgām konfliktu risināšanas metodēm, praktiski modelējot konflikta situāciju vispārējā izglītībā. Atzīmes iegūšanai studentam jāmodelē meditācijas procesa norise skolā, koncentrējoties uz emociju lomu šī procesa eskalācijas regulēšanā atbilstoši noteikumiem uz prasībām, kuras ir apgūtas šajā kursā.

Pamatliteratūra

1. Leiendekers A. Konfliktuvadība. Miervidi: Jumava, 2016. 199 lpp.
2. Trosens A., Hofmans R., Rotfišere D. B. Mediācija. Mediācijas pamati teorijā un praksē. Rīga: Tiesunamuaģentūra, 2007. 183 lpp. N
3. Frīls D., Frīla L. Pieaugušie bērni. Disfunkcionālu ģimeņu noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABS, 2016. 199 lpp.
4. Hejlskovs-Elvēns B. Bezkliedzieniem, kodieniem, sitieniem. Rīga: SIA Jelgavas tipogrāfija, 2017. 214 lpp.
5. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga: Jumava, 2001. 462 lpp.
6. Sarunu un konfliktu risināšana. Harvard Business Review. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 184 lpp.
7. Efektīva komunikācija. Harvard Business Review. Rīga: SIA “Lietišķās informācijas dienests”, 2006. 160 lpp.
8. Шармер О. Теория "У-оброзного движения – руководство из будущего, каким он кажется". Cambridge, MA: Society for Organizacional Learning, 2007. 22 c.
9. Сталбергб Д., Лав Л. Третий голос. ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2014. 220 c.
10. Стрессерб Ф., Рэндолф П. Медиация: психологический взгляд на разрешение конфликтов. ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2015. 193 c.
11. Шамликашвили Ц.А., Никитина Е.С. Введение в диалогику. ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2011. 240 c.
12. Изард К.Э. Психология эмоций. Москва: Питер, 2012. 459 c. Cерия «Мастера психологии.
13. Вернс Д.Д. Ругаться нельзя мириться. Москва: ЭКСМО, 2011. 285 c.
14. Леви В. Искуство быть другим. Общение, понимание. Москва: Книжный клуб, 2013. 381 c.
15. Сатир В. Психотерапия семьи. Санкт-Петербург: Речь, 2000
16. Беркли-Ален М. Забытое искусство слушать. Санкт-Перетбург, 1997. 258 c. Cерия Гений общения
17. Пель М. Приглашение к медиации. Практическое руководство о том, как эффективно предложить разрешение конфликта посредством медиации. ООО Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования. 2009. 399 c.

Papildliteratūra

1. Mediācijas likums http://likumi.lv/doc.php?id=266615
2. Bērnu tiesību aizsardzības likums http://likumi.lv/doc.php?id=49096
3. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodiskie ieteikumi par bērna labāko interešu izvērtēšanu un bērna viedokļa noskaidrošanu http://bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=4063&page=
4. 18.02.2009. Ministru kabineta rīkojums Nr. 121 „Par koncepciju "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā" http://likumi.lv/doc.php?id=188058
http://bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=4063&page=
5. Mediācija. Labas prakses rokasgrāmata saskaņā ar 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem. Pieejams: https://assets.hcch.net/upload/mediation_lv.pdf

Piezīmes

2.semestris
Izvēles kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā "Pedagoģija"
Izvēles kurss profesionālā maģistra studiju programmā "Karjeras konsultants"