Kurs-Code Peda5032

Kreditpunkte 4

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)160

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge56

Bestätigt am (Datum)19.03.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Iveta Līce-Zikmane

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Nītiņa D. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 3.līmenis. Rīga: LVAVP, 2002. 166 lpp.
2. Nītiņa D. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 4.līmenis. Rīga: LVAVP, 2004. 176 lpp.
3. Latvian Language. [tiešsaiste] [skatīts 04.04.2013.].Pieejams http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/EN_default.htm
4. Flečere I., Flečers T. Discovering Latvia. Rīga: Zaiga Jansone, [2008.]. 263 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. English - Latvian Online Dictionary - a Bilingual Dictionary from ECTACO. [tiešsaiste] [skatīts 04.04.2013.].Pieejams http://www.ectaco.com/online/diction.php3?lang=17
2. Skujiņa V., Anspoka Z., Kalnbērziņa V., Šalme A. Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011. 130 lpp.
3. Vārdnīcas internetā. Pieejams http://www.vvk.lv/?sadala=180

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Ilustrētā Zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN - 1691-256X. www.ilustretazinatne.lv
2. Izglītība un Kultūra. Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga: Izglītība. ISSN 1407-4036. www.izglitiba-kultura.lv