Код курса Peda5031

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий56

Дата утвеждения курса19.03.2013

Разработчик курса

author

Iveta Līce-Zikmane

Учебная литературa

1. Svarinska A. Latviešu valoda. Mācību kurss 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 110 lpp.
2. Budviķe I., Šiliņa B., Vizule R. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 1.līmenis. Rīga: LVAVA, 2007. 84 lpp.
3. Latvian Language [tiešsaiste] [skatīts 04.04.2013.]. Pieejams http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/EN_default.htm
4. Latvian speech[tiešsaiste] [skatīts 04.04.2013.]. Pieejams http://www.youtube.com/watch?v=hlH1BnT2QeQ&feature=related

Дополнительная литература

1. English - Latvian Online Dictionary - a Bilingual Dictionary from ECTACO. [tiešsaiste] [skatīts 04.04.2013.].Pieejams http://www.ectaco.com/online/diction.php3?lang=17
2. Dumpe D. Latvian in three months. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 215 lpp. Nav LLU FB. Ir ALEPH Kopkatalogā.
3. Vārdnīcas internetā. Pieejams http://www.vvk.lv/?sadala=180

Периодика и другие источники информации

1. Ilustrētā Zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN - 1691-256X. www.ilustretazinatne.lv
2. Izglītība un Kultūra. Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga: Izglītība. ISSN 1407-4036. www.izglitiba-kultura.lv