Kursa kods Peda5031

Kredītpunkti 4

Latviešu valoda

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums19.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver latviešu valodas pamatzināšanu un prasmju apguvi. Tas paredzēts studentiem bez priekšzināšanām latviešu valodā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta sarunvalodas prasmju un gramatiskās bāzes izveidei, kas turpmāk dod iespēju pielietot valodu dažādās ar ikdienu saistītās situācijās un studijās. Studenti veido leksisko, gramatisko un funkcionālo valodas kompetenci, kas ļauj izteikties par kursā apgūtajiem tematiem latviešu valodas mutvārdu un rakstveida saziņā, iekļaujot arī izglītības terminus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – spēj izprast pazīstamu vārdu, atsevišķu frāžu un biežāk lietoto vārdu lietojumu izteikumos, kam ir saistība ar sevi, savu ģimeni un tuvāko apkārtni, pazīstamu vārdu, nosaukumu un vienkāršu teikumu saturu jēgu.
• Prasmes – spēj lasīt īsus un vienkāršus tekstus; sameklēt konkrētu informāciju vienkāršos, ar ikdienas dzīvi saistītos tekstos; sazināties parastās ikdienišķās situācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa par zināmiem tematiem vai darbībām, specialitāti saistītām situācijām; uzrakstīt vienkāršu vēstuli.
• Kompetence – spēj saklausīt atsevišķas frāzes un vienkāršus teikumus; uztvert galveno domu īsos, vienkāršos un skaidri izrunātos paziņojumos; spēj iesaistīties īsā sarunā. Spēj izmantot latviešu valodas zināšanas un prasmes ar sevi saistītās dzīves situācijās, kā arī studijās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Latviešu valoda - viena no Eiropas valstu valodām. Latviešu valodas mācību izpratne.
2 Sasveicināšanās un iepazīšanās. Meeting people.
3 Sevis prezentēšana. Self - prezentation.
4 Ceļā uz viesnīcu. Going to hotel.
5 Viesnīcā. Accommodation.
6 Ēdnīcā, kafejnīcā. Canteen, cafe.
7 1.kontroldarbs.Dzīvesvieta, ģimene. Place of residence, family.
8 Bibliotēkā. In the Library.
9 Augstskolas ēkas apmeklējums. Going to University.
10 Studijas augstskolā. The studies at University.
11 Iepirkšanās veikalā. Shopping.
12 Telefona sarunas. Telephoning.
13 Teātrī, kino, muzejā. Going to the theatre, the cinema, the museum.
14 Skola, skolēni un skolotājs. School, pupils and teacher.
15 2.kontroldarbs. Praktisko darbu analīze.
16 Gadalaiki un laiks Latvijā. Jelgava. Rīga. Seasons and time in Latvia. Jelgava, Riga

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas kontaktnodarbības (85%). Izpildīti praktiskie darbi. Nokārtoti 2 kontroldarbi.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Svarinska A. Latviešu valoda. Mācību kurss 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 110 lpp.
2. Budviķe I., Šiliņa B., Vizule R. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 1.līmenis. Rīga: LVAVA, 2007. 84 lpp.
3. Latvian Language [tiešsaiste] [skatīts 04.04.2013.]. Pieejams http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/EN_default.htm
4. Latvian speech[tiešsaiste] [skatīts 04.04.2013.]. Pieejams http://www.youtube.com/watch?v=hlH1BnT2QeQ&feature=related

Papildliteratūra

1. English - Latvian Online Dictionary - a Bilingual Dictionary from ECTACO. [tiešsaiste] [skatīts 04.04.2013.].Pieejams http://www.ectaco.com/online/diction.php3?lang=17
2. Dumpe D. Latvian in three months. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 215 lpp. Nav LLU FB. Ir ALEPH Kopkatalogā.
3. Vārdnīcas internetā. Pieejams http://www.vvk.lv/?sadala=180

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ilustrētā Zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN - 1691-256X. www.ilustretazinatne.lv
2. Izglītība un Kultūra. Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga: Izglītība. ISSN 1407-4036. www.izglitiba-kultura.lv

Piezīmes

Izvēles studiju kurss iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Pedagoģija".