Kursa kods Peda5024

Kredītpunkti 2

Alternatīvā pedagoģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Izglītības zinātnesNozaru pedagoģija32161620/04/2011Izglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Līga Damberga

Pedagoģijas maģistrs

author asoc. prof. (Emeritus)

Anita Aizsila

Pedagoģijas doktors

Papildliteratūra

1. Altermans K., Čaure A. Bērns, mēs tev palīdzēsim to veikt pašam! Rīga, Izglītība, 1995., 93 lpp.
2. Prudņikova I. Montesori pedagoģija ikdienā. Rīga, RaKa, 2004., 180 lpp.
3. Šteiners R. Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. Rīga, RaKa, 2000., 158 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Izglītība un Kultūra : Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
2. Pedagogy and Teachers Education. Acta Univeritatis Latviensis. ISSN 1407-2157.
3. Journal of Teacher Education for Sustainability. Institute of sustainable Education Daugavpils University ISSN 1691-4147.

Piezīmes

Kurss iekļauts pedagoģijas maģistra akadēmiskajā programmā.

Kursa anotācija

Studijas sniedz ieskati pedagoģijas alternatīvos virzienos, kas atšķiras no tradicionālās pedagoģijas. Studējot alternatīvo pedagoģiju maģistri gūst izpratni par attiecīgā laikmeta dominējošām izglītības koncepcijām, audzināšanas tendencēm, skolu veidiem. Studijās maģistri analizē un izvērtē ievērojamākos alternatīvās pedagoģijas pārstāvjus atstāto mantojumu. Analizē alternatīvās mācību un audzināšanas virzienus, iepazīst redzamākos alternatīvās pedagoģijas pārstāvjus. Studiju kursā analizē kompleksu pieeju bērnu izpētē un audzināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par alternatīvās pedagoģijas virzieniem un iespējām bērnu audzināšanā un pozitīvu attiecību veidošanā. Prasmes kritiski izvērtēt alternatīvās pedagoģijas iespējas atbilstoši konkrētai situācijai. Kompetences - spēja veikt refleksiju par izmantotām alternatīvās audzināšanas teorijām, metodēm, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to īstenošanu.

Kursa plāns

1 Izglītības alternatīvo teoriju būtība, metodoloģiskie pamati
2 Pedagoģisko koncepciju un ideju piedāvājums 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā
3 Izglītības alternatīvās teorijas un humānpedagoģija
4 Alternatīvās pedagoģijas pētniecība
5 R.Šteiners un anrtopozofija. Cilvēks antropozofijas skatījumā
6 Bērna attīstība un vides nozīme audzināšanā
7 R.Šteinera uzskatu izvērtējums
8 Alternatīvās pedagoģijas pārstāvju Vācijā un viņu atziņu analīze un vērtējums
9 M.Montesori pedagoģiskās idejas
10 M.Montesori didaktiskā sistēma un tās pamata principi
11 S.Frenē pedagoģijas pamata nostādņu analīze
12 F.Frebels - pirmsskolas pedagoģijas izveidotājs
13 Brīvā audzināšana Ļ.Tolstoja pedagoģiskajā darbībā
14 Pedagoģijas alternatīvo ideju un praktiskās darbības analīze un salīdzinājums
15 Alternatīvo pedagoģisko ideju īstenošana mūsdienu pedagoģijas praksē
16 Izglītības ekoloģiskās pieejas skatījums uz alternatīvo pedagoģiju.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ir summatīvs vērtējums par semestra darbu; referāts - prezentēts un aizstāvēts; zināšanu pārbaudes tests; patstāvīgs darbs - alternatīvās izglītības salīdzinājums dažādās valstīs; aktīva līdzdalība semināros un diskusijās.

Pamatliteratūra

1. Beļickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga: RaKa, 2001., 203 lpp.
2. Helminga H. Montesori pedagoģija. Rīga: Jumava, 2006., 154 lpp.
3. Karlgrēns F. Valdorfa pedagoģija. Rīga: Jumava, 2008., 193 lpp.
4. Legrand L. Celestin Freinet. (2000). International Bureau of Education, val.XXIII