Kurs-Code Peda5012

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)16.02.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Nataļja Vronska

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija. Efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.
2. Dvorak R. Smart Board interactive whiteboard. USA: John Wiley & Sons Canada, 2012. 231 p.
3. Broadley C., Dixon M. Camtasia Studio 8 – Advanced editing and publishing techniques. UK: Packt Publishing Ltd, 2013. 103 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Vronska N. Topošo skolotāju IKT integrēšanas prasmju attīstība mājturības un mājsaimniecības izglītībā. Promocijas darbs. Jelgava, 2012. 163 lpp.
2. Messano-Ciesla M. Smart Notebook: A Guide to Effective Note Taking. Dubuque: Kendall Hunt Publishing Company, 2000. 296 p.
3. Thies C. Camtasia for Windows. Herndon: Mercury Learning & Information, 2014. 200 p.