Kursa kods Peda5012

Kredītpunkti 2

IKT izglītībā

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) integrēšanas iespējām mācību procesā, saistībā ar izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Maģistranti apgūst prasmi organizēt sasniegumu pārbaudi, veidojot kombinētu vērtēšanas sistēmu. Maģistranti iegūst zināšanas par skolvadības programmatūru. Gūst ieskatu par elektronisko un interaktīvo mācību līdzekļu veidošanas iespējām. Gūst iemaņas darbā ar Interaktīvo tāfeli un tās atbalsta programmām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: izpratne par IKT izmantošanas iespējām un izvēles pamatprincipiem mācību procesā.
• Prasmes: kritiski izvērtēt, argumentēti diskutēt un pamatot IKT izvēli mācību procesa organizēšanā; spēt parādīt pedagoģisko pieeju problēmu risināšanā un uzņemties atbildību, veicot individuāli patstāvīgo darbu; darboties ar dažāda veida interaktīvajām tāfelēm un to programmatūru, prezentācijas prasmes, prasmes veidot un pārvaldīt vienkāršus elektroniskos mācību līdzekļus.
• Kompetence: patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantojot, radīt jaunas integrētas pieejas; izmantot IKT integrēšanas prasmes interaktīvo mācību materiālu sagatavošanai; spēt izvērtēt mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnikas ietekmi uz mācību procesu; spēt radoši vadīt mācību darbu, izmantojot IKT un uzstāties auditorijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas izglītībā
2 Efektīvā prezentēšana
3 Datorizētās iespējas sasniegumu pārbaudes organizēšanā
4 Sasniegumu pārbaudes organizēšana, izmantojot testa sagataves
5 Vizuālās informācijas apstrāde tiešsaistē
6 Lietotņu kompleksa izmantošana dažādu uzdevumu veidošanā
7 Lietotņu kompleksa izmantošana dažādu uzdevumu veidošanā
8 Kustīgās animācijas veidošana
9 3 dimensiju tehnoloģijas izglītībā
10 Darbs ar interaktīvajām tāfelēm
11 Interaktīvā mācību materiāla sagatavošanas iespējas
12 Interaktīvā mācību materiāla sagatavošanas iespējas
13 Elektronisko mācību līdzekļu veidošana
14 Elektronisko mācību līdzekļu veidošana
15 Tiešsaistes programmas mācību līdzekļu veidošanai
16 Tiešsaistes programmas mācību līdzekļu veidošanai

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no vidējā vērtējuma par sekmīgi uzrakstītu pārbaudes darbu un izstrādātajiem laboratorijas darbiem. Jābūt izstrādātiem visiem laboratorijas darbiem.
Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija. Efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.
2. Dvorak R. Smart Board interactive whiteboard. USA: John Wiley & Sons Canada, 2012. 231 p.
3. Broadley C., Dixon M. Camtasia Studio 8 – Advanced editing and publishing techniques. UK: Packt Publishing Ltd, 2013. 103 p.

Papildliteratūra

1. Vronska N. Topošo skolotāju IKT integrēšanas prasmju attīstība mājturības un mājsaimniecības izglītībā. Promocijas darbs. Jelgava, 2012. 163 lpp.
2. Messano-Ciesla M. Smart Notebook: A Guide to Effective Note Taking. Dubuque: Kendall Hunt Publishing Company, 2000. 296 p.
3. Thies C. Camtasia for Windows. Herndon: Mercury Learning & Information, 2014. 200 p.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss TF IMI akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā, pilna un nepilna laika studijās.