Kursa kods Peda5010

Kredītpunkti 2

Ķermeņa kultūra

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums05.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Līga Damberga

Mg. paed.

author

Ludis Pēks

Dr. paed.

Kursa anotācija

Ķermeņa kultūras kursā studenti apgūst zināšanas un prasmes par ķermeņa un psihes savstarpējo mijiedarbību, holisma principu pedagoģijā, filozofijā un psiholoģijā. Teorijas, kurās akcentēts ķermeņa nozīmīgums: neverbālā komunikācija, H. Gardnera daudzveidīgā intelekta teorija, neirolingvistiskā programmēšana, aktiermāksla, ķermeņa un dejas terapija, eiritmija. Ar grupu darbu, situāciju un problēmu analizēšanu tiek sekmēta studentu prasme pašiem saskatīt, formulēt, vērtēt un rast piemērotākos risinājumus. Ķermeņa kultūrā skolotāju kompetences ietvaros tiek likts uzsvars uz prasmēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot teorijas, kurās akcentēts ķermeņa nozīmīgums, spēj raksturot un novērtēt ķermeniski kinestēziskos vingrinājumus, metodes, paņēmienus un tehnikas. Prasmes izmantot zināšanas, veidojot metodiku mācību un ārpusklases darbam; strādāt komandā. Kompetences: spēj izvērtēt un izmantot dažādas ķermeniski orientētas tehnikas, paņēmienus un metodes pedagoģiskajā darbā; spēj elastīgi izvēlēties vingrinājumus un paņēmienus grupas saliedēšanai, pirmajai nodarbībai, stresa pārvarēšanai, ārpusklases pasākumiem un mācību satura labākai apguvei atbilstoši situācijai; spēj analizēt metodiku atbilstoši dažādiem uztveres veidiem un mācību stiliem; spēj izvērtēt savu un citu neverbālo komunikāciju; spēj sadarboties ar grupas biedriem, lai risinātu radošus uzdevumus, pozitīvi ietekmējot gan savu, gan grupas sniegumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadnodarbība.
2 Iepazīšanās, tās nozīme.
3 Motivācija - pirmās nodarbības sastāvdaļa.
4 Neverbālā valoda, tās nozīme.
5 Ķermeniski kinestētiskais intelekts un daudzveidīgā intelekta teorija skolā.
6 Spēles, rotaļas, paņēmieni, tehnikas.
7 Skolēna un skolotāja savstarpējās uzticēšanās nozīme.
8 Skolēnu un skolotāju savstarpējā mijiedarbība.
9 Kustību, ķermeņa izmantošana mācību procesā.
10 Vides loma mācību procesā.
11 Radošums un ķermenis.
12 Uzmanība un ķermenis
13 Emocijas un ķermenis.
14 Atbrīvošanās, relaksācija, tās nozīme stundās.
15 Atgriezeniskā saite, tās nozīme.
16 Noslēguma nodarbība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Piedalīšanās semināros, praktiskos darbos, diskusijās un uzrakstīts un aizstāvēts refleksijas darbs par priekšmeta studijās apgūto atziņu aprobāciju ikdienā un mācību procesā. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006, 115 lpp.
2. Cultural encyclopedia of the body. 2 Vol. Edited by Victoria Pitts-Taylor. Westport, Connecticut. London : Greenwood Press, 2008. 577 p. Ir LLU FB 1 eks
3. Ozoliņa Nucho A., Vidnere M. Stresa menedžments: pārvarēšana un profilakse. Rīga: AGB, 2004., 176 lpp.
4. Beattie G. Visible Thought : the new psychology of body language. Routledge, 2004. 206 p.

Papildliteratūra

1. Ieskats holistisko terapiju formās SIA “Izglītības soļi”, 2003. 143 lpp.
2. The idea of creativity Edited by Michael Krausz, Denis Dutton, and Karen Bardsley. Leiden; Boston : Brill, 2009. 346 p.
3. Росси В. Жизнь в движении: Система Рио Абьепто. Москва: Этепна, 2009, 256 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Psiholoģijas Pasaule: PP. Rīga: Daro Cēsis, 2003- ISSN 1691-0435.

Piezīmes

Izvēles kurss TF maģistra studiju programmā „Pedagoģija” pilna un nepilna laika studijās.