Kurs-Code Peda5004

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)19.02.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Iveta Kokle-Narbuta

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas [2. izd.]. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 394 lpp.
2. Krūze A., Ķestere I. Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi. Rīga: RaKa, 2010. 298 lpp.
3. Mārtinsone K., Lasmane A., Karpova Ā. Psiholoģijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 544 lpp.
4. Rutka L. Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa, 2012. 178 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Knowledge and Networks. Ed. Gluckler J., Lazega E., Hammer I. Springer Open, 2017. 386 p. Pieejams: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-45023-0.pdf
2. Katane I. Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās [elektroniskais resurss]. Monogrāfisko pētījumu sērija „Izglītības ekoloģija”. Jelgava: LLU TF IMI, 2007. 117 lpp.
3. Katane I. Pedagoģijas teorētiskie pamati. Rīga: BUTS, 2006. 272 lpp.
4. Lieģeniece D. Ievads andragoģijā. Rīga: RaKa, 2002. 183 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. LLU TF IMI starptautisko zinātnisko konferenču krājumi "Rural Environment. Education. Personality" [„Lauku vide. Izglītība. Personība"] rakstu krājumi. ISSN 2255-808X
2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. Skatīts 17.11.2018 no: http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx
3. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540.Skatīts 17.11.2018 no: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp