Kursa kods Peda5004

Kredītpunkti 2

Pedagoģija un psiholoģija

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Iveta Kokle-Narbuta

Dr. paed.

Kursa anotācija

Maģistranti analīzes, sintēzes un izvērtēšanas līmenī iegūst un attīsta zināšanas un prasmes pedagoģijā un psiholoģijā; attīsta savas kompetences, t.sk. spēj radoši un kritiski analizēt izglītības vides un pedagoģiskās situācijas, spēj iegūtās dažādu jomu zināšanas un prasmes integrēt un izmantot savas pedagoģiskās darbības kontekstā. Studiju kursa rezultātā papildinās un veidojas kritisks - pētniecībā un pierādījumos balstīts maģistrantu pasaules uzskats, starpdisciplinārs skatījums, kas balstās kā uz pedagoģiskās kultūras vērtībām, tā arī orientējas uz jaunu zināšanu radīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: maģistranti zina izglītības ilgtspējīgai attīstībai galvenās koncepcijas, izglītības kā līdzekļa ilgtspējīgas cilvēka un vides mijiedarbības realizācijai koncepcijas; starpdisciplināras pieejas galvenās koncepcijas un pamatprincipus; mācību psiholoģiskos faktorus; saskarsmes struktūras komponentus un ietekmes faktorus- mājas darbi.
• Prasmes: prot analizēt, izvērtēt un sistematizēt iegūto informāciju; patstāvīgi studēt, papildinot un izmantojot zināšanas, lai kritiski analizētu un izvērtētu pedagoģisko procesu Latvijas un citu valstu izglītības vidēs; izmantot IT un e-resursus studiju kursa satura apguvē, prot analizēt un izvērtēt pedagoģiskās problēmsituācijas psiholoģiskajā skatījuma - praktiskie darbi.
• Kompetence: spēj analizēt un izvērtēt izglītības vidi, t.sk. dažādas izglītības situācijas, savu pieredzi; risināt pedagoģiskās problēmsituācijas - patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pedagoģija kā zinātne un studiju disciplīna. Pedagoģijas saistība ar citām zinātnēm, īpaši psiholoģiju. Starpdisciplināras pieejas ieguvumi - 2 h.
2. Izglītības attīstības tendences 21. gs. Izglītības paradigmu un pedagoģisko pieeju daudzveidība. Pārmaiņas izglītībā - 2 h.
3. Ieskats pedagoģiskās domas attīstības vēsturē. 20. un 21.gadsimta pedagoģijas teorijas, to nozīme sabiedrības attīstībā - 2 h.
4. Kritiskās domāšanas teorijas, pierādījumos balstītas pieejas, kompleksitātes teorijas, zināšanu plūsmu un neirālo tīklu teoriju izmantošana 21.gadsimta pedagoģijas praksē - 2 h.
5. Personības teorijas atziņas par socializācijas procesu. Kritiskās domāšanas izmantošana pedagoģisku situāciju analīzē - 2 h.
Mājas darbs: Formulētas galvenās pedagoģiskās pieejas 20.un 21.gadsimtā, raksturots nozīmīgāko teoriju autoru devums pedagoģiskās domas attīstībā, izskaidroti pamata jēdzieni un to īstenošanas principi pedagoģiskajā praksē.
6. Mūžizglītība, tālākizglītība, pieaugušo izglītība. Formālā, neformālā un informālā izglītība - 2 h.
7. Didaktikas pamatkategorijas un to īstenošana audzināšanas praksē. Mācību vides modelis - 4 h.
8. Profesionālās izglītības mērķi, uzdevumi un funkcijas. Kompetence un konkurētspēja profesionālajā izglītībā - 2 h.
9. Pedagogs kā personība un arī kā profesionālis. Prasības pedagogam - 2 h.
10. Mentorings. Mentoringa veidi un funkcijas. Mentorings profesionālās darbības pilnveidē - 2 h.
Mājas darbs: izskaidrots pedagoga izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās darbības didaktiskais ietvars.
11. Pedagoģiskā saskarsme. Pedagoģiskās saskarsmes specifika: dalībnieki un situācijas. Saskarsmes ētiskais aspekts - 2 h.
12. Pedagoģiskās saskarsmes struktūra un tās komponenti: percepcija; verbālā un neverbālā komunikācija, interakcija - 2 h.
13. Pedagoģiskās saskarsmes stili. Pedagoga tipi un uzvedības modeļi pedagoģiskajā saskarsmē. Pedagoģiskā procesa dalībnieku uzvedības mērķi un motivācija 2 h.
14. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Ekoloģiskā pieeja izglītībā optimālas pedagoģiski psiholoģiskās vides nodrošināšanā - 2 h.
15. Problēmsituācijas pedagoģiskajā saskarsmē: problēmsituāciju analīze un izvērtēšana, risinājumu veidi. Saskarsmes šķēršļi - 2 h.
Patstāvīgais darbs: Pētniecībā un pierādījumos balstīta pedagoģiskas situācijas analīze no starpdisciplināra izglītības ilgtspējīgai attīstībai rakursa.
Ieskaites darbs: Tests par starpdisciplināru skatījumu, kas balstās uz pedagoģiskās kultūras vērtībām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vismaz 80% lekciju un semināru apmeklējums, visu prasību un studiju kursa apguves nosacījumu izpilde. Sekmīgi novērtēti divi mājas darbi, patstāvīgais darbs, praktiskie uzdevumi un ieskaites darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pētniecībā un pierādījumos balstīta pedagoģiskas situācijas analīze no starpdisciplināra izglītības ilgtspējīgais attīstībai rakursa. (Apjoms 5 lpp., iesniedz elektroniskā formā. Prezentācija Power Point formātā, iesniedz elektroniski, prezentē mutiski 5 min.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites atzīmi veido kumulatīvs vērtējums par diviem mājas darbiem, vienu patstāvīgo darbu un ieskaites testu.
Mājas darbu, patstāvīgā darba un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.
Ieskaites atzīme tiek aprēķināta, nosakot vidējo aritmētisko ieskaites testa uzdevumiem un vidējo aritmētisko atzīmi mājas darbiem un patstāvīgā darba vērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas [2. izd.]. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 394 lpp.
2. Krūze A., Ķestere I. Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi. Rīga: RaKa, 2010. 298 lpp.
3. Mārtinsone K., Lasmane A., Karpova Ā. Psiholoģijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 544 lpp.
4. Rutka L. Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa, 2012. 178 lpp.

Papildliteratūra

1. Knowledge and Networks. Ed. Gluckler J., Lazega E., Hammer I. Springer Open, 2017. 386 p. Pieejams: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-45023-0.pdf
2. Katane I. Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās [elektroniskais resurss]. Monogrāfisko pētījumu sērija „Izglītības ekoloģija”. Jelgava: LLU TF IMI, 2007. 117 lpp.
3. Katane I. Pedagoģijas teorētiskie pamati. Rīga: BUTS, 2006. 272 lpp.
4. Lieģeniece D. Ievads andragoģijā. Rīga: RaKa, 2002. 183 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU TF IMI starptautisko zinātnisko konferenču krājumi "Rural Environment. Education. Personality" [„Lauku vide. Izglītība. Personība"] rakstu krājumi. ISSN 2255-808X
2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. Skatīts 17.11.2018 no: http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx
3. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540.Skatīts 17.11.2018 no: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp

Piezīmes

Obligātais studiju kurss VMF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Pārtikas higiēna".