Code du cours Peda4048

Crédits 3.50

La quantité totale d'heures en classe140

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant84

Date de l'approbation du cours09.02.2016

Auteur du cours

author

Jānis Pāvulēns

Connaissances de base

DatZ3016,

Manuels

1. Pētniecība: teorija un prakse. K. Mārtinsones, A. Piperes, D. Kamerādes zinātniskajā redakcijā. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp. 2. Creswell J. W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012. 650 p. 3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp. 4. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība: mācību grāmata augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju programmu studentiem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp. 5. Tomsons V. Pedagoģisko pētījumu metodoloģija: mācību līdzeklis. 1.daļa Pētījuma pamatjautājumi. Jelgava: LLU, 2009. 35 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp. 2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp. 3. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. MK Pētījumu un publikāciju datubāze. http://petijumi.mk.gov.lv/ui/ 2. LR Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes. http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html 3. LR Izglītības ministrijas publikācijas un statistika. http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika