Код курса Peda4048

Кредитные пункты 3.50

Общее количество часов140

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента84

Дата утвеждения курса09.02.2016

Разработчик курса

author

Jānis Pāvulēns

Предварительные знания

DatZ3016,

Учебная литературa

1. Pētniecība: teorija un prakse. K. Mārtinsones, A. Piperes, D. Kamerādes zinātniskajā redakcijā. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp. 2. Creswell J. W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012. 650 p. 3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp. 4. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība: mācību grāmata augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju programmu studentiem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp. 5. Tomsons V. Pedagoģisko pētījumu metodoloģija: mācību līdzeklis. 1.daļa Pētījuma pamatjautājumi. Jelgava: LLU, 2009. 35 lpp.

Дополнительная литература

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp. 2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp. 3. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes: SPSS datorprogramma: mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. MK Pētījumu un publikāciju datubāze. http://petijumi.mk.gov.lv/ui/ 2. LR Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes. http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html 3. LR Izglītības ministrijas publikācijas un statistika. http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika