Kursa kods Peda4047

Kredītpunkti 1

Pedagoģisko pētījumu metodoloģija II

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums17.06.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Irēna Katane

Dr. paed.

author asoc. prof.

Regīna Baltušīte

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda4046, Pedagoģisko pētījumu metodoloģija I

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst pedagoga diagnosticējošās darbības pamatus (pedagoģiski psiholoģiskā diagnostiku) saistībā ar mācību priekšmeta skolotāja un klases audzinātāja darba saturu skolas vidē. Mācās paši izvēlēties pētījuma metodes un izstrādāt metodikas atbilstoši pētījuma mērķim ( novērošana, aptaujas, testi u.c.). Iepazīstas ar pedagoga profesionālās ētikas noteikumiem, veicot skolēnu diagnostiku un autortiesību ievērošanu, izvēloties cita autora izstrādāto metodiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu organizēšanu skolotāja profesionālajā darbībā un autortiesību ievērošanu pētniecībā – praktiskie darbi, kontroldarbs.
Prasmes – prot izvēlēties pētījuma metodes, izveidot vai izvēlēties cita autora izstrādāto metodiku atbilstoši pētījuma mērķim – praktiskie un patstāvīgie darbi.
Kompetence – spēja iegūtās zināšanas un prasmes izmantot skolotāja praktiskajā darbībā (praksē, bakalaura darbā, patstāvīgā darbībā) – praktiskie un patstāvīgie darbi, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Diagnostika kā pedagoga profesionālās darbības sastāvdaļa.
2. Pedagoģiski psiholoģiskās diagnostikas uzdevumi skolotāja profesionālajā darbībā
3. Diagnostikas metožu un metodiku zinātniskuma kritēriji.
4. Diagnostikas termini un kategorijas.
5. Vecuma īpatnību ievērošana pedagoģiski psiholoģiskā diagnostikā.
6. Skolēnu izpētes metodes.
7. Skolotāja pašrefleksijas metodes un metodikas.
8. Profesionālās ētikas ievērošana skolotāja diagnostikas darbībā.
9. Novērošana un tās veidi.
10. Skolēna novērošanas kritēriju izstrāde.
11. Aptaujas metodes. Pārrunas un intervijas.
12. Anketu veidošanas noteikumi.
13. Anketas un intervijas izstrāde konkrētam pētījuma mērķim.
14. Sociometrijas metodes pedagoģijā.
15. Testi pedagoģiski psiholoģiskā diagnostikā un skolotāja kompetences robežas.
16. Testi pedagoģiski psiholoģiskā diagnostikā un skolotāja kompetences robežas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

90% apmeklējums, izstrādāti 2 patstāvīgie darbi sagatavota prezentācija par bakalaura darba temata teorētisko daļu un uzrakstīts kontroldarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Pētījuma anketas izveide.
2. Skolēna novērošanas kritēriju izstrāde atbilstoši bakalaura darba tematam.
3. Prezentācijas sagatavošana par bakalaura darba teorētisko daļu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kontroldarba, praktisko darbu un 3 patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma. Kontroldarbs tiek vērtēts ar sekmīgu atzīmi, ja pareizi atbildēts vismaz 50% jautājumu.
Patstāvīgo un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.
Ieskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais starp kontroldarba un 3 patstāvīgo darbu atzīmēm un praktisko darbu vērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Albrehta, Dz. (1998). Pētīšanas metodes pedagoģijā. Rīga: Mācību grāmata.
2. Geske A., Grīnfelds, A. (2006). Izglītības pētniecība. Rīga: Latvijas Universitāte
3. Rutka L. (2012). Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa.
4. Šteinberga A. (2013). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: RaKa.
5. Volkinšteine J. (2016). Skolēnu pētnieciskā darbība dabaszinībās. Rīga: RaKa.

Papildliteratūra

1. Cullen J. e.a. (2002). Review of Current Pedagogic Research and Practice in the Fields of Post-Compulsory Education and Lifelong Learning. FINAL REPORT Revised Submitted to the Economic and Social Research Council by The Tavistock Institute. [tiešsaiste] (E - book). [skatīts 25.06.2015]. Pieejams http://www.tlrp.org/pub/docs/tavistock.report.final.doc.
2. Čerņajeva S. (2015). Statiskie pamatrādītāji negrupētiem datiem. Rīga: Rīgas tehniskās universitātes Inženiermatemātikas katedra.
3. Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. (2016). Pētniecībā: teorija un prakse. Rīga: Raka.
4. Pļaveniece M., Škuškovnika D. (2002). Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga: RaKa.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Educational Research ISSN: 0883-0355
2. Learning and Individual Differences ISSN: 1041-6080
3. Methods in Psychology ISSN: 2590-2601

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā" nepilna laika studijās