Kursa kods Peda4045

Kredītpunkti 3

Skolvadība

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.05.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Vija Dišlere

Dr. paed.

author viesdoc.

Aija Pridāne

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Filz1026, Filozofija, ētika, estētika

Peda2048, Vispārīgā pedagoģija un vēsture

Peda4025, Pieaugušo izglītība

Psih1012, Psiholoģija

Psih2019, Vispārīgā psiholoģija

Psih2020, Lietišķā psiholoģija

Psih2029, Attīstības psiholoģija

Psih2030, Sociālā psiholoģija

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar Latvijas izglītības struktūru, izglītības iestāžu veidiem, to darbību reglamentējošajiem dokumentiem. Veido priekšstatu par mūsdienīgas un inovatīvas skolas iekšējās pārvaldes pamatprincipiem un vadītāja lomu tajā. Sniedz zināšanas par izglītības projektu būtību, funkcijām un metodēm, veido priekšstatu par veiksmīgu projekta plānošanu, vadīšanu, darbības aspektiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot Latvijas izglītības struktūru, izglītības iestāžu veidus, to darbību reglamentējošos normatīvos un tiesiskos aktus, finansiālo nodrošinājumu; skolas iekšējās pārvaldes pamatprincipus un vadītāja lomu tajā; izprot projektu veidošanas loģiku, izglītības projekta būtību, funkcijas, metodes - Teorijas kontroldarbs.
Prasmes: plānot, darboties un vērtēt savu pedagoģisko darbību saskaņā ar skolas noteiktajiem mērķiem, uzdevumiem, izglītības iestādes nolikumu; izstrādāt projekta pamatkoncepciju, izvērtēt projekta objektīvi pārbaudāmos indikatorus - Praktiskie darbi.
Kompetence: pārzina mūsdienīgas un inovatīvas izglītības iestādes vadīšanas un vērtēšanas pamatprincipus, spēj novērtēt vadītāja personīgo un profesionālo īpašību atbilstību un lomu komandā; spēj sagatavot loģiskās plānošanas matricu izglītības projektam, vadīt izglītības projektu - Patstāvīgie mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Izpratne par mūsdienīgu, efektīvu, inovatīvu skolu. 4h
2. Latvijas izglītības un izglītības iestādes struktūra. 2h
3. Izglītības iestādes dibināšanu, darbību reglamentējošie dokumenti un normatīvie akti. 2h
4 .Izglītības iestādes vadība, administrācijas funkcijas. Skolas ārējā tēla veidošana. 4h
5. Vadības metodes. Vadītāja personība, darbības stili, funkcijas, uzdevumi. 4h
Teorijas kontroldarbs
6. Izglītības iestādes darba plānošana un analītiskā darbība izglītības iestādē.4h
7. Skolas akreditācija. 4h
8. Skolotāja pedagoģiskās darbības pašanalīze. Portfolio. 2h
Patstāvīgie darbi
9. Izglītības iestādes budžets, pedagogu tarifikācija 2h
10. Pozitīvas skolas vides nodrošināšana. Sadarbība ar institūcijām, personālu, vecākiem.2h
11. Pasākumi izglītojamo, darbinieku tiesisko normu ievērošanai drošības, veselības, dzīvības saglabāšanai. 2h
12 ES fondi un Latvijā pieejamie struktūrfondi. 2h
13 Izglītības projekta pamatkoncepciju izstrādāšana un vadīšana. 4h
14 Izglītības projekta vadības cikls, tā darbības aspekti. 4h
15 Loģiskās plānošanas matricas instruments izglītības projektu vadībā. 4h
16 Izglītības projektu pieteikuma sagatavošana. 2h
Praktiskie darbi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Prasības ieskaites iegūšanai:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi nodarbību laikā, kas tiek vērtēti ar „iesk./neiesk.”.
3. Iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie mājas darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
4. Nokārtots teorijas kontroldarbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Students piedalās un diskutē seminārā par vienu no mācībspēka piedāvātajiem avotiem par izglītības vadības jautājumiem.
2. Students sagatavo prezentāciju (saskaņojot ar mācībspēku) par vienu no tematiem:
a) Izglītības un skolas darbību reglamentējošie dokumenti.
b) Izglītība 21. gadsimtā. Latvijas izglītības koncepcija.
c) Pedagoģiskās un metodiskās padomes funkcijas un darbība skolā.
d) Izglītības vadības attīstība Latvijā.
3. Izglītības projekta sagatave.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēta ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
Vērtēšanas kritēriji:
1.Izstrādāto darbu atbilstība izvirzītajām prasībām.
2.Prezentācijas prasmes.
3.Darba organizācijas prasmes (iekļaušanās termiņos).

Pamatliteratūra

1. Kručinina M., Magdaļenoka I. Mūsdienu skolas vadība. Rīga: RAKA, 2001. 223 lpp. 2. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. I.,II., II., IV., V. Rīga: RAKA, 2004 3. De Bono E. De Bono`s Thinking Course. London: BBC Books, 2002. 158 p. 4. Rokasgrāmata projektu vadīšanā [tiešsaiste]. Rīga: NK Konsultāciju birojs, 2013. 182 lpp. [skatīts 20.12.2018.]. Pieejams: http://www.sif.lv/nodevumi/nodevumi/5138/19_04_2013_Rokasgrāmata%20par%20projektu%20vadīšanu%20uc%20Smiltene.pdf 5. Skola 2030. Pieejams: https://www.skola2030.lv/

Papildliteratūra

1. Bērziņa I. Skolas darbības izvērtēšana. Rīga: RAKA, 2002. 93 lpp. 2. Izglītības likums. [tiešsaiste]. LR IZM. Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 10.jūnijā. [skatīts 20.12.2018]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=50759 3. Project Cycle Management Training Handbook [tiešsaiste]. UK: ITAD, 1999. 75 p. [skatīts 20.12.2018.]. Pieejams: http://www.strategvest.ro/media/dms/file/Resurse/project_cycle_management.pdf 4. Kukele D. Skolvadība. Pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati. Rīga: RAKA, 2003. 428 lpp. 5. "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" 2018. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40464178

Periodika un citi informācijas avoti

1. Valsts izglītības satura centrs [tiešsaiste] [skatīts 20.12.2018.]. Pieejams: http://visc.gov.lv/visc/makspak/ceksdbl.shtml 2. Žurnāls "Skolas Vārds". [tiešsaiste] [skatīts 20.12.2018.]. Pieejams: http://www.skolasvards.lv 3. Izglītība un Kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.

Piezīmes

Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura