Kursa kods Peda4044

Kredītpunkti 1

Informātikas metodika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Izglītības zinātnesSkolas pedagoģija17/06/2014Izglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kārlis Veiss

Pedagoģijas maģistrs

Priekšzināšanas

InfT2038, Lietojumprogrammu paketes I

InfT2039, Lietojumprogrammu paketes II

Peda2023, Didaktika

Papildliteratūra

1. Veiss K. Informātika pamatskolai: 5. klase: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 160 lpp.
2. Veiss K. Informātika pamatskolai: 6. klase: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 126 lpp.
3. Veiss K. Informātika pamatskolai: 7. klase: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 120 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Portāls "skolotājs.lv" [tiešsaiste] [skatīts 20.05.2014.]. Pieejams: http://skolotajs.lv
2. Žurnāls "Skolas vārds" [tiešsaiste] [skatīts 20.05.2014.]. Pieejams: http://skolasvards.lv/

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” apakšprogrammā „Mājas vide un informātika izglītībā”.

Kursa anotācija

Kursa darbs veicina zināšanu ieguvi un to praktisku pielietošanu konkrētu tematu metodikas izstrādāšanai. Kursā padziļināti pēta valsts izglītības standartus informātikā, to realizācijai nepieciešamo metodisko un tehnisko nodrošinājumu, ieteicamos metodiskos materiālus un mācību līdzekļus. Kursā apgūst praktiskas iemaņas vingrinājumu, pārbaudes darbu, izdales materiālu un metodikas mācību stundām izstrādāšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izpratne par informātikas metodikas teorijām un to izmantošanu praksē, par mācību stundu gatavošanu, mācību metodēm un skolēnu darbu vērtēšanu
• Prasmes - analizēt un izvērtēt metodikas teorijas un izvēlēties piemērotākās mācību procesam. Izvērtēt un izvēlēties piemērotākās mācību metodes un mācību grāmatas
• Kompetence - spēj orientēties informātikas programmas izstrādē un izvērtēšanā, izstrādāt tematisko un kalendāro plānu; spēj saplānot un sagatavot informātikas stundu un izstrādāt metodisko nodrošinājumu informātikas stundais

Kursa plāns

1
2 Kursa darba mērķa un uzdevumu izstrāde.
3
4 Pamatskolas skolēnu vecuma īpatnības.
5
6 Normatīvie dokumenti informātikas izglītības realizācijai.
7
8 Tematiskais un laika plānojums mācību gadam.
9
10 Mācību stundas plāna izstrāde.
11
12 Mācību stundas plāna izstrāde.
13
14 Mācību stundas metodiskā nodrošinājums.
15
16 Kursa darba rezultātu prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Apmeklēta ievadnodarbība un konsultāciju nodarbības pēc nepieciešamības.
2. Sagatavots kursa darba apraksts ar pievienotiem uzskates materiāliem.
3. Sagatavota prezentācija par kursa darbu un kursa darbs aizstāvēts grupas priekšā.
4. Kursa darbs tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu skalā.

Pamatliteratūra

1. Informātikas mācību priekšmeta standarts [tiešsaiste] [skatīts 20.05.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=259125
2. Informātika: pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs [tiešsaiste] [skatīts 20.05.2014.]. Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pamskolai/informatika.pdf
3. Veiss K. Informātika pamatskolā: 5.-7. klase: skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 88 lpp.
4. Veiss K. Informātika vidusskolā: skolotāja grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 71 lpp.