Kursa kods Peda4040

Kredītpunkti 3

IT izglītībā III

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Priekšzināšanas

InfT2002, IT izglītībā I

InfT2038, Lietojumprogrammu paketes I

InfT2039, Lietojumprogrammu paketes II

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZ3006, Kompozīcija un krāsu mācība III

PārZ4039, Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Peda3017, Šūšana

Peda3021, Rokdarbi

Peda3023, Modelēšana

Peda3035, Mājturības metodika

Peda4030, IT izglītībā II

PedaP018, Aušana I

Kursa anotācija

Studenti padziļināti apgūst dažādas specializētās mājturības un mājsaimniecības datorprogrammas, ar kuru palīdzību ir paredzēts atvieglot un paātrināt izvēlētā mājturības un mājsaimniecības izstrādājuma sagatavošanas procesu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par specializēto mājturības un mājsaimniecības datorprogrammu eksistenci un izmantošanas iespējām mājturības un mājsaimniecības nozarē.
• Prasmes izvērtēt un izvēlēties atbilstošāko specializēto mājturības un mājsaimniecības datorprogrammu, veidojot mājturības un mājsaimniecības izstrādājumu, kā arī strādāt ar specializētajām mājturības un mājsaimniecības datorprogrammām.
• Kompetence integrēt dažādas specializētās mājturības un mājsaimniecības datorprogrammas mācību priekšmetu stundās skolā, kā arī radoši vadīt mācību stundas, izmantojot modernās IKT.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Specializēto mājturības programmu izmantošanas iespējas kompozīcijas krāsu saskaņošanā un rakstu kompozīcijas veidošanā
2 Specializēto mājturības un mājsaimniecības datorprogrammu izmantošanas iespējas ēdienu gatavošanā
3 Specializēto mājturības datorprogrammu izmantošanas iespējas adīšanā
4 Specializēto mājturības datorprogrammu izmantošanas iespējas izstrādājuma vizualizēšanā
5 Specializēto mājturības datorprogrammu izmantošanas iespējas šūšanā un konstruēšanā
6 Specializēto mājturības datorprogrammu izmantošanas iespējas izšūšanā un pērļošanā
7 Specializēto mājturības datorprogrammu izmantošanas iespējas izšūšanā un pērļošanā
8 Specializēto mājturības datorprogrammu izmantošanas iespējas aušanā
9 Specializēto mājturības datorprogrammu izmantošanas iespējas prievīšu un celaiņu kompozīcijas izveidošanā
10 Specializēto mājturības un mājsaimniecības datorprogrammu izmantošanas iespējas mājokļa un interjera dizainā
11 Specializēto mājsaimniecības datorprogrammu izmantošanas iespējas ģimenes budžeta plānošanā
12 Specializēto mājturības datorprogrammu izmantošanas iespējas tamborēšanā
13 Specializēto datorprogrammu izmantošanas iespējas interaktīvo mācību materiālu veidošanā
14 Specializēto datorprogrammu izmantošanas iespējas interaktīvo mācību materiālu veidošanā
15 Specializēto datorprogrammu izmantošanas iespējas stundu saraksta plānošanā
16 Specializēto datorprogrammu izmantošanas iespējas stundu saraksta plānošanā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kavēto praktisko nodarbību skaits nepārsniedz 10% no kopējā nodarbību skaita. Jābūt izstrādātiem visiem laboratorijas darbiem. Nepieciešams sekmīgi nokārtot pārbaudes darbus un noslēguma testu, kā arī sekmīgi aizstāvēt patstāvīgo darbu.Eksāmena vērtējums studiju kursā veidojas no vidējā vērtējuma par sekmīgi uzrakstītiem pārbaudes darbiem, patstāvīgā darba un noslēguma testa.

Pamatliteratūra

1. Broadley C., Dixon M. Camtasia Studio 8 – Advanced editing and publishing techniques. UK, Packt Publishing Ltd: 2013. 103 p.
2. Dvorak R. Smart Board interactive whiteboard. USA, John Wiley & Sons Canada: 2012. 231 p.
3. Vronska N. Topošo skolotāju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju integrēšanas prasmju attīstība mājturības un mājsaimniecības izglītībā. Promocijas darbs. Jelgava: 2012. 189 lpp.

Papildliteratūra

1. Knitting [tiešsaiste] [skatīts 2014. g. 02.febr.]. Pieejams: http://www.knittingsoftware.com/
2. Embird. Official embird embroidery software homepage [tiešsaiste] [skatīts 2014. g. 02.febr.]. Pieejams: http://www.embird.net/sw/embird/tutorial.htm
3. Techsmith [tiešsaiste] [skatīts 2014. g. 02.febr.]. Pieejams: http://www.techsmith.com/ education-teachers.html

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" apakšprogrammā "Mājas vide un informātika izglītībā" pilna un nepilna laika studentiem.